Selvmord i Agder

Prosjektgruppe

Vegar Øksendal Haaland (leder), Marianne Bjørkhold, Anne Freuchen, Ewa Ness, Fredrik A. Walby.

Bakgrunn

Pasienter i psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) utgjør velkjente høyrisikogrupper for selvmord, men omfang og detaljer rundt slike selvmord er lite studert i Norge.

Mål

Identifisere alle selvmord i Agder-fylkene i perioden 2004–2013, og beskrive kontakt med PHV og TSB før selvmordet samt karakteristika ved pasienter og hva slags tjenester de har mottatt. 

Metode/beskrivelse

Registerkobling mellom Dødsårsaksregisteret og helseforetaket. Opplysninger hentes fra journaler ved hjelp av en norsk versjon av et spørreskjema fra National Confidentional Inquiry i Storbritannia. Prosjektet er også et ledd i piloteringen i forbindelses med innføringen av Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling som NSSF arbeider med på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Resultater

Datainnsamlingen er ferdigstilt. En artikkel er publisert i et norsk tidsskrift. Én internasjonal artikkel fra prosjektet er under utarbeidelse. Erfaringer fra prosjektet er integrert i utviklingen av Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Finansiering

Intern finansiering ved Sykehuset Sørlandet.

Utvalgte publikasjoner

Haaland, V. Ø., Bjørkholt, M., Freuchen, A., Ness, E., & Walby, F. A. (2017). Selvmord, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Agder 2004 - 13. Tidsskrift for Den norske legeforening, 137(18), 1-8. doi:http://dx.doi.org10.4045/tidsskr.16.0503

Publisert 5. juni 2018 13:49

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere