Selvmord i nordiske fengsler 2000-2016

Prosjektgruppe

Annette Erlangsen (leder på nordisk nivå), Lars Mehlum (leder v/NSSF), Yngve Hammerlin, Kristian Wahlbeck, Bo Runeson, Høgni Oscarsson, Merete Nordentoft

Bakgrunn

Tidligere studier har vist at det er en økt risiko for selvmord blant innsatte i fengsler. Innsatte med psykiske lidelser, personer som har hatt hyppige fengselsopphold, yngre innsatte, varetektsfanger samt personer som er fengslet på grunn av vold er særlig risikoutsatte. I flere land ser forekomsten av selvmord blant innsatte ut til å ha en økende tendens.

Mål

I denne studien samarbeider NSSF med forskere fra de øvrige nordiske landene i å undersøke overdødeligheten ved selvmord i forhold til aldersgrupper og over tid.

Metode

Data samles inn fra de respektive lands fengselsmyndigheter, og målet er å få sikrere kunnskap om fengselsselvmord som grunnlag for forebyggende arbeid.

Resultater

Datainnsamlingen er fullført og en artikkel er publisert. Prosjektet er med dette avsluttet.  

Finansiering

Prosjektet er finansiert av KRUS.

Utvalgte publikasjoner

Morthorst BR, Mehlum L, Pàlsson SP, Mühlmann C, Hammerlin Y, Madsen T, Nordentoft M, Erlangsen A. Suicide Rates in Nordic Prisons 2000-2016. Arch Suicide Res. 2020 Apr 6:1-11. doi: 10.1080/13811118.2020.1746943. Online ahead of print.

Publisert 25. apr. 2017 08:31 - Sist endret 31. mai 2021 18:29

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere