Registerbasert forskning om selvmord og villet egenskade i etniske minoritetsgrupper i Norge

Prosjektgruppe

Pin Qin (leder), Lars Mehlum (leder), Quirino Puzo

Bakgrunn

Norge har opplevd store demografiske endringer knyttet til innvandring de siste 2-3 tiårene, og ca. 15 % av innbyggerne er i dag innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Det er høyst uklart om eksisterende kunnskap om risikofaktorer for selvmord og villet egenskade i ulike segmenter av befolkningen har gyldighet for denne nye og store undergruppen i befolkningen.

Mål

Hovedformålet med dette prosjektet er å få bedre kunnskap om utvikling i forekomst og risikofaktorer for selvmord og villet egenskade i innvandrerbefolkningen i Norge. Slike kunnskaper er viktige som grunnlag for selvmordsforebyggende arbeid og for tiltak som søker å forbedre den psykiske helsen i innvandrerbefolkningen.

Metode, beskrivelse

Prosjektet vil være basert på hele befolkningen i Norge inndelt etter fødelandet til såvel forsøkspersonene og deres foreldre. Personopplysninger vil bli innhentet fra Det sentrale folkeregister, Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret sammen med sosiodemografiske opplysninger fra Forløpsdatabasen Trygd.

Resultater, status

Som en del av den registerbaserte forskningen ved NSSF har prosjektet de nødvendige godkjenningene, og data er innhentet. Prosjektet er i gang med dataanalyse, og de første 2 artiklene er publisert og 1 er under utarbeidelse.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet.

 

Utvalgte publikasjoner

Puzo, Quirino; Mehlum, Lars; Qin, Ping (2019). Insights into rates, risks and characteristics of suicide by immigration background in Norway. Suicidologi, Vol 24, nr 1

Puzo, Q., Qin, P., & Mehlum, L. (2016). Long-term trends of suicide by choice of method in Norway: a joinpoint regression analysis of data from 1969 to 2012. BMC Public Health, 16, 255. doi:10.1186/s12889-016-2919-y

Puzo, Q., Mehlum, L., & Qin, P. (2017). Suicide among immigrant population in Norway: A national register-based study. Acta Psychiatr Scand, 135(6), 584–592. doi:http://dx.doi.org10.1111/acps.12732

Publisert 24. apr. 2017 12:33 - Sist endret 22. apr. 2020 10:07