Selvmord og villet egenskade i Norge

En undersøkelse med fokus på validering av data og påvirkninger fra personlig helse og sosiodemografisk status.

Prosjektgruppe

Ping Qin (leder), Lars Mehlum, Lien My Diep, Anne S Bøe, Egil Haga (koordinator)

Bakgrunn

Selvmord og villet egenskade er viktige folkehelseproblemer i Norge. Storskala befolkningsstudier er viktige kilder til kunnskap som grunnlag for utvikling av effektive strategier for forebygging. Siden slik kunnskap i stor grad mangler i Norge, ønsker vi å bruke norske nasjonale registre som en unik kilde til å systematisk studere selvmord og villet egenskade. I dette prosjektet vil vi fokusere på en rekke fundamentalt viktige problemstillinger om selvmord i Norge.

Mål

Vi ønsker å vurdere datakvaliteten om villet egenskade, få kunnskap om utviklingen av forekomsten av villet egenskade og selvmord, kunnskap om risikofaktorer for repetert villet egenskade og for påfølgende selvmord samt betydningen av viktige helse- og sosiodemografiske faktorer for disse forholdene.

Metode, beskrivelse

Dette er en omfattende epidemiologisk undersøkelse som bruker data fra norske befolkningsregistre til å systematisk undersøke selvmord og villet egenskade og tilknyttede faktorer. Utvalgte data og metoder er spesielt tilpasset forskningsformålet.

Ved å knytte flere lands nasjonale registre sammen blir prosjektet en av de største og mest omfattende undersøkelser av suicidal atferd på verdensbasis. Resultater og kunnskap hentet fra de foreslåtte forskningsaktivitetene vil i stor grad vil bidra til økt forståelse av selvmord og villet egenskade i Norge, og legge et solid fundament for videre forskning på dette feltet.

Resultater,status

Prosjektet har fått godkjenning av REK, NAV og Skattedirektoratet samt godkjenning av SSB, FHI og Helsedirektoratet.  Prosjektet har også fått utlevert alle data og er i gang med dataanalyse og rapportering av funn. 

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet. 

 

 

Utvalgte publikasjoner

Puzo, Q., Qin, P., & Mehlum, L. (2016). Long-term trends of suicide by choice of method in Norway: a joinpoint regression analysis of data from 1969 to 2012. BMC Public Health, 16, 255. doi:10.1186/s12889-016-2919

Qin, Ping & Mehlum, Lars. Deliberate self-harm: Case identification and incidence estimate upon data from national patient registry. PLOS ONE. 2020:4. doi: 10.1371/journal.pone.0231885.

Qin, Ping; Burrell, Lisa Victoria; Bøe, Anne Seljenes & Mehlum, Lars. Forekomst av villet egenskade estimert ved data fra Norsk pasientregister. Suicidologi.  2020:25(3), s 32- 43.

Konferansepresentasjoner:

Bøe, A., Mehlum, L., Stanley, B., Melle, Ingrid., & Qin, P. (2019). Psychiatric comorbidity in adult deliberate self-harm patients: a literature review and Norwegian observation. The Biennial International Summit on Suicide Research, Miami, USA. 27.10 – 30.10
 

Qin, P. (2019). Opportunities and Challenges in Research on Deliberate Self-harm from Patient Registry. Shandong University Center for Suicide Prevention Research (CSPR) Annual Conference. 18.–19.05.  

Publisert 24. apr. 2017 12:41 - Sist endret 27. mai 2021 17:52