Selvmord og villet egenskade i Norge

En undersøkelse med fokus på validering av data og påvirkninger fra personlig helse og sosiodemografisk status.

Prosjektgruppe

Ping Qin (leder), Lars Mehlum

Bakgrunn

Selvmord og villet egenskade er viktige folkehelseproblemer i Norge. Storskala befolkningsstudier er viktige kilder til kunnskap som grunnlag for utvikling av effektive strategier for forebygging. Siden slik kunnskap i stor grad mangler i Norge, ønsker vi å bruke norske nasjonale registre som en unik kilde til å systematisk studere selvmord og villet egenskade.

Mål

I dette prosjektet fokuserer vi på en rekke fundamentalt viktige problemstillinger om selvmord i Norge. Vi ønsker å vurdere kvaliteten på registerdata om villet egenskade, få innsikt i utviklingen av forekomst av villet egenskade og selvmord, kunnskap om risikofaktorer for gjentatte episoder av villet egenskade og for påfølgende selvmord samt betydningen av viktige sosiodemografiske faktorer for de nevnte forhold.

Metode, beskrivelse

Dette er en omfattende epidemiologisk undersøkelse som bruker data fra norske befolkningsregistre til å systematisk undersøke selvmord og villet egenskade og tilknyttede faktorer. Utvalgte data og metoder er spesielt tilpasset forskningsformålet.

Resultater fra forskningsaktivitetene vil bidra til økt forståelse av selvmord og villet egenskade i Norge og legge et solid fundament for videre forskning på dette feltet

Resultater,status

Forskergruppen jobbet i 2021 med et artikkelmanus med fokus på datavalidering. Artikkelen sendes inn for publisering våren 2022.

Finansiering

Finansiert over NSSFs tilskuddsbudsjett.

 

 

Utvalgte publikasjoner

Puzo, Q., Qin, P., & Mehlum, L. (2016). Long-term trends of suicide by choice of method in Norway: a joinpoint regression analysis of data from 1969 to 2012. BMC Public Health, 16, 255. doi:10.1186/s12889-016-2919

Qin, Ping & Mehlum, Lars. Deliberate self-harm: Case identification and incidence estimate upon data from national patient registry. PLOS ONE. 2020:4. doi: 10.1371/journal.pone.0231885.

Qin, Ping; Burrell, Lisa Victoria; Bøe, Anne Seljenes & Mehlum, Lars. Forekomst av villet egenskade estimert ved data fra Norsk pasientregister. Suicidologi.  2020:25(3), s 32- 43.

Konferansepresentasjoner:

Bøe, A., Mehlum, L., Stanley, B., Melle, Ingrid., & Qin, P. (2019). Psychiatric comorbidity in adult deliberate self-harm patients: a literature review and Norwegian observation. The Biennial International Summit on Suicide Research, Miami, USA. 27.10 – 30.10
 

Qin, P. (2019). Opportunities and Challenges in Research on Deliberate Self-harm from Patient Registry. Shandong University Center for Suicide Prevention Research (CSPR) Annual Conference. 18.–19.05.  

Publisert 24. apr. 2017 12:41 - Sist endret 11. okt. 2022 15:16