Selvskading blant pasienter som mottar poliklinisk behandling - en nasjonal studie

Prosjektgruppe

Solveig Osborg Ose (prosjekleder/SINTEF Helse), Lars Mehlum (prosjektansvarlig NSSF), Tone Tveit (Bjørgvin DPS)

Bakgrunn

Undersøkelser fra en rekke land har vist at selvskading (villet egenskade uten suicidal hensikt) forekommer hyppig hos personer med psykisk lidelse, men kunnskapene er begrenset i forhold til hvordan slik atferd henger sammen med suicidal atferd, selvmordstanker og ulike typer av psykisk lidelse og hvor hyppig den forekommer blant pasienter med ulike diagnoser som i dag mottar poliklinisk psykiatrisk behandling i Norge. Slike kunnskaper vil være av betydning for å kunne planlegge og iverksette målrettede forebyggende intervensjoner tilpasset de enkelte risikogruppene, og også medføre økt oppmerksomhet i behandlingsapparatet og økt kompetanse til behandlere med mulighet for tidligere å intervenere og forebygge.

Mål

Hovedmålet i prosjektet er å undersøke forekomster av selvskading og hvordan dette henger sammen med selvmordsforsøk og selvmordstanker i ulike psykiatriske diagnosegrupper i et nasjonalt representativt materiale av pasienter som mottok poliklinisk psykiatrisk behandling i løpet av en 14-dagers periode.

Metode/beskrivelse

En omfattende nasjonal kartlegging ble foretatt av alle pasienter som mottok poliklinisk psykiatrisk behandling i løpet av en 14-dagers periode ved at pasientens behandler ble bedt om å fylle ut et fire siders spørreskjema. Det var nærmest komplett deltakelse av alle polikliniske behandlingsenheter for psykisk helse i Norge, og det ble samlet inn data fra i alt 23 124 pasienter.

Resultater

Datainnsamlingen er fullført og resultater er under analyse og publisering. I alt 8,1 % av pasientene hadde hatt minst én episode av selvskading i løpet av de siste 4 uker, mens 16,7 % hadde hatt selvmordstanker og 0,6 % hadde utført minst ett selvmordsforsøk. Forekomsten av selvskading var høyest blant pasienter med personlighetsforstyrrelser, men forekom ellers hyppig i alle andre diagnosegrupper. Prosjektet er i publiseringsfasen og én artikkel er klar for innsending.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet ved et tilskudd til SINTEF Helse.

Utvalgte publikasjoner

Ose SO, Tveit T, Mehlum L. Non-suicidal self-injury (NSSI) in adult psychiatric outpatients - A nationwide study. J Psychiatr Res. 2021 Jan;133:1-9. doi: 10.1016/j.jpsychires.2020.11.031. Epub 2020 Nov 27.

Publisert 5. juni 2018 13:42 - Sist endret 27. mai 2021 18:10