SIPEA - Suicidale pasienter innlagt i psykiatriske akuttmottak

Prosjektgruppe

  • Ketil Joachim Ødegaard, prosjektansvarlig ved Psykiatrisk divisjon/Helse Bergen
  • Lars Mehlum, prosjektansvarlig ved NSSF
  • Tore Wentzel-Larsen
  • Rolf Gjestad.

Samarbeid

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin ved Steinar Hunskaar og Ingrid Hjulstad Johansen og Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved Knut Rypdal og Vigdis Elin Syrstad.

Bakgrunn

Hvert år skjer det ca. 500 selvmord i Norge. Det antas at rundt 90 % av de som gjør selvmord, har en psykisk lidelse ved tidspunktet for selvmordet (Cavanagh et al; Retterstøl et al.). Manuelle tellinger ved Psykiatrisk akuttmottak (PAM) i Helse Bergen tyder på at over halvparten av innleggelsene til avdelingen er selvmordsrelaterte, og at de fleste som blir innlagt på grunn av mulig selvmordsfare ikke er psykotiske. Det å vurdere selvmordsrisiko, iverksette riktig nivå av beskyttelsestiltak og å velge den beste behandlingen er blant de store utfordringene innenfor det akuttpsykiatriske fagområdet.

Mål

Å skaffe kunnskap som kan bidra til et bedre og mer differensiert tilbud til de som i dag innlegges i akuttpsykiatrien, med særlig fokus på tiltak som kan forebygge selvmordsatferd og unødvendige reinnleggelser.

Metode/beskrivelse

Del I, kohortstudien: Omfatter alle innleggelser til Psykiatrisk akuttmottak (PAM) ved Divisjon psykisk helsevern i Helse Bergen. Studiestart var 1. mai 2005, og inklusjon foregikk til 7000 pasienter var inkludert. Pasientene ble fulgt til studieslutt, som var utgangen av 2015.

Studien har hovedfokus på problemer knyttet til selvmordsrisiko ved innleggelse og etter utskrivning. Kliniske data og forløpsdata med tanke på reinnleggelser, liggetid, ulike typer selvmordsatferd og eventuell død hentes fra psykiatriske og somatiske pasientjournaler og ved kobling mot sykehusregistre, Norsk pasientregister (NPR) og Dødsårsaksregisteret. Data om poliklinisk behandling og oppfølging på spesialist- og primærhelsetjenestenivå hentes fra journaler og ved kobling mot sykehusregistre, registeret for Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR) og kommunale registre. Det gjøres flere delstudier med utgangspunkt både i hele kohorten og undergrupper.

Del II: Intervjustudie: Det er gjennomført utdypende intervjuundersøkelse med 300 ikke-psykotiske pasienter som var innlagt på grunn av selvmordsrisiko. Disse består av et randomisert utvalg fra kohorten som ble invitert til å delta i intervju. De som samtykket gjennomgikk et semistrukturert intervju under akuttinnleggelse og et oppfølgingsintervju på telefon ca. et halvt år etter. Utfallsmålene er de samme som for kohortstudien, men i tillegg til registerbaserte data er det også innhentet pasientenes egenrapporterte informasjon om selvmordsatferd, kliniske variabler og oppfølging.

Resultater

Prosjektet er nå i analyse og publiseringsfasen og en rekke artikler er publisert. Flere av NSSFs forskere er involvert i prosjektet. Prosjektet fikk nylig forlenget konsesjon.

Finansiering

Divisjon psykisk helsevern, Helse Bergen og Helse Vest.

Utvalgte publikasjoner

Furnes, Desiré; Gjestad, Rolf; Mehlum, Lars; Hodgekins, Joanne; Kroken, Rune Andreas; Ødegaard, Ketil Joachim; Mellesdal, Liv Solrunn (2019). Personality Disorder: What Predicts Acute Psychiatric Readmissions?. Journal of Personality Disorders

Furnes D, Gjestad R, Rypdal K, Mehlum L, Hart S, Oedegaard KJ, Mellesdal L. Suicidal and violent ideation in acute psychiatric inpatients: prevalence, co-occurrence, and associated characteristics. Suicide Life Threat Behav. 2020 Dec 26. doi: 10.1111/sltb.12726. Online ahead of print.

Lund-Heimark H, Kjelby E, Mehlum L, Gjestad R, Selbæk G, Kroken RA, Johnsen E, Oedegaard KJ, Mellesdal LS. Elderly patients with no previous psychiatric history: suicidality and other factors relating to psychiatric acute admissions. BJPsych Open. 2020 Jun 18;6(4):e63. doi: 10.1192/bjo.2020.45.

Mellesdal, L.(2017). Predictors of suicidality and self-harm related admissions to psychiatric and general hospitals. Ph.D. avhandling, Universitetet i Bergen

Mellesdal L, Gjestad R, Johnsen E, Jørgensen HA, Oedegaard KJ, Kroken RA, Mehlum L
Borderline Personality Disorder and Posttraumatic Stress Disorder at psychiatric discharge predict general hospital admission for self-harm.
J Trauma Stress. 2015 Dec;28(6):556-62. doi: 10.1002/jts.22053. Epub 2015 Nov 18.

Kroken, R.A., Kjelby, E., Wentzel-Larsen, T., Mellesdal L.S., Jørgensen, H.A., Johnsen E.
Time to discontinuation of antipsychotic drugs in a schizophrenia cohort. Influence of current treatment strategies.
Ther Adv Psychopharmacol. 2014 Dec;4(6):228-39. doi: 10.1177/2045125314545614.

Mellesdal L, R.A. Kroken, O. Lutro, T. Wentzel-Larsen, E. Kjelby, K.J. Oedegaard, H.A. Jørgensen, L. Mehlum.
Self-harm induced somatic admission after discharge from psychiatric hospital – a prospective cohort study.
European Psychiatry 29(4), 246-252. doi: 10.1016/j.eurpsy.2013.06.006 - online 26 August 2013

Kroken RA, Mellesdal LS, Wentzel-Larsen T, Jørgensen HA, Johnsen E.
Time-dependent effect analysis of antipsychotic treatment in a naturalistic cohort study of patients with schizophrenia.
Eur Psychiatry. 2012 (7); 489-95.

Johansen IH, Mellesdal L, Jørgensen HA, Hunskaar S.  
Admissions to a Norwegian emergency psychiatric ward: patient characteristics and referring agents. A prospective study.
Nord J Psychiatry. 2012 Feb; 66 (1):40-48.

Mellesdal L, Mehlum L, Wentzel-Larsen T, Kroken R, Jørgensen AH.
Suicide risk and acute psychiatric readmissions: a prospective cohort study
Psychiatr Serv. 2010 Jan;61(1):25-31

Publisert 24. apr. 2017 08:37 - Sist endret 11. okt. 2021 12:02