SPIO-1-prosjektet: Selvmord blant psykiatriske pasienter i Oslo

Prosjektansvarlig

Fredrik Walby

Bakgrunn

Psykiske lidelser er den sterkeste risikofaktoren for selvmord, og det er en velkjent og stor overhyppighet av selvmord særlig i pasientgrupper som blir innlagt på sykehus. Det gjelder både under innleggelsen og i tiden etterpå. Det finnes ikke dekkende eller kvalitetssikret norsk statistikk på omfanget av selvmord blant psykiatriske pasienter, og lite norsk forskning har vært gjort på dette de senere år. Internasjonalt er det også fremdeles mangel på studier som med adekvat forskningsmetodologi undersøker risikofaktorer for selvmord i disse pasientgruppene. Særlig gjelder dette forskning der det benyttes kontrollgruppe-design.

Mål

Prosjektet har en todelt målsetting:
1) Frembringe oversikt over antall pasienter innlagt i psykiatriske avdelinger i Oslo som tok sitt liv under innleggelse eller i de tre første årene etter utskriving.
2) Studere risikofaktorer for gjennomførte selvmord hos h.h.v. pasienter under innleggelse og etter utskriving fra psykiatrisk avdeling.

Finansiering

Prosjektet er finansiert med midler fra Norges forskningsråd, Helsedirektoratet, Aker universitetssykehus, Sommers legat og Andresens legat og med interne midler fra NSSF.

Publikasjon

Psychiatric comorbidity may not predict suicide during and after hospitalization. A nested case-control study with blinded raters.
Walby FA, Odegaard E, Mehlum L.
J Affect Disord. 2006 Jun;92(2-3):253-60.

 

 

 

Publisert 24. apr. 2017 11:39 - Sist endret 28. aug. 2017 11:31