Suicidal behaviour and health care - differences between refugees, immigrants and natives?

Prosjektgruppe

Ellenor Mittendorfer-Rutz (leder, Karolinska Institutet), Lars Mehlum (prosjektansvarlig NSSF), Ping Qin.

Bakgrunn

Både Sverige og Norge har tatt i mot store antall flyktninger i de senere år, og mange av dem er mindreårige uten ledsagelse av voksne familiemedlemmer. Mange flyktninger har blitt eksponert for traumatiske hendelser både i sitt opprinnelsesland og under flukten, og har en økt risiko for å utvikle traumatiske stressreaksjoner og andre uttrykk for psykisk uhelse. Dette øker risikoen for suicidal og selvskadende atferd. Som vist i nylig publiserte studier fra NSSF har visse grupper innvandrere i Norge en økt risiko for selvmord. Likevel vet vi fortsatt lite om hvilke faktorer som øker risikoen for suicidal atferd – ikke minst blant flyktninger og asylsøkere. Det av stor betydning å få undersøkt i hvilken grad innvandrere og asylsøkere som viser suicidal atferd har vært i kontakt med helsetjenester for psykiske lidelser.

Mål

Prosjektet har som mål å sammenlikne forekomsten av suicidal atferd blant innvandrere i Norge og Sverige med tilsvarende forekomst hos personer i majoritetsbefolkningen. Man undersøker videre i hvilken grad psykiske lidelser, bruk av helsetjenester og sosial integrasjon påvirker forekomsten av suicidal atferd og om assosiasjonen mellom slike faktorer er forskjellige i Sverige og Norge.

Metode

Prosjektet benytter kobling av nasjonale registerdata i både Sverige og Norge.

Status

Prosjektet er i full drift og omfatter både datainnsamling (registerkobling), analyse og publisering. To artikler er publisert og to artikler er foreløpig innsendt.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av det svenske Vetenskapsrådet.

Publikasjoner

Amin, Ridwan; Mehlum, Lars; Helgesson, M; Runeson, Bo; Tinghøg, P; Qin, Ping; Holmes, E; Mittendorfer-Rutz, Ellenor (2019). Suicide attempt and suicide in refugees in Sweden - a nationwide population-based cohort study. Psychological Medicine, Dec 20:1-10. doi: 10.1017/S0033291719003167

Publisert 6. juni 2018 13:46 - Sist endret 22. apr. 2020 10:25