Suicidal behaviour and health care - differences between refugees, immigrants and natives?

Prosjektgruppe

Ellenor Mittendorfer-Rutz (leder, Karolinska Institutet), Lars Mehlum (prosjektansvarlig NSSF), Ping Qin.

Bakgrunn

Både Sverige og Norge har tatt i mot store antall flyktninger i de senere år, og mange av dem er mindreårige uten ledsagelse av voksne familiemedlemmer. Mange flyktninger har blitt eksponert for traumatiske hendelser både i sitt opprinnelsesland og under flukten, og har en økt risiko for å utvikle traumatiske stressreaksjoner og andre uttrykk for psykisk uhelse. Dette øker risikoen for suicidal og selvskadende atferd. Som vist i nylig publiserte studier fra NSSF har visse grupper innvandrere i Norge en økt risiko for selvmord. Likevel vet vi fortsatt lite om hvilke faktorer som øker risikoen for suicidal atferd – ikke minst blant flyktninger og asylsøkere. Det av stor betydning å få undersøkt i hvilken grad innvandrere og asylsøkere som viser suicidal atferd har vært i kontakt med helsetjenester for psykiske lidelser.

Mål

Prosjektet har som mål å sammenlikne forekomsten av suicidal atferd blant innvandrere i Norge og Sverige med tilsvarende forekomst hos personer i majoritetsbefolkningen. Man undersøker videre i hvilken grad psykiske lidelser, bruk av helsetjenester og sosial integrasjon påvirker forekomsten av suicidal atferd og om assosiasjonen mellom slike faktorer er forskjellige i Sverige og Norge.

Metode

Prosjektet benytter kobling av nasjonale registerdata i både Sverige og Norge.

Status

Prosjektet er under oppstart.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av det svenske Vetenskapsrådet.

Publisert 6. juni 2018 13:46 - Sist endret 6. juni 2018 13:46