Suicidal behaviour and health care - differences between refugees, immigrants and natives?

Prosjektgruppe

Ellenor Mittendorfer-Rutz (leder, Karolinska Institutet), Lars Mehlum (prosjektansvarlig NSSF), Ping Qin.

Bakgrunn

Både Sverige og Norge har tatt i mot store antall flyktninger i de senere år, og mange av dem er mindreårige uten ledsagelse av voksne familiemedlemmer. Mange flyktninger har blitt eksponert for traumatiske hendelser både i sitt opprinnelsesland og under flukten, og har en økt risiko for å utvikle traumatiske stressreaksjoner og andre uttrykk for psykisk uhelse. Dette øker risikoen for suicidal og selvskadende atferd. Som vist i nylig publiserte studier fra NSSF har visse grupper innvandrere i Norge en økt risiko for selvmord. Likevel vet vi fortsatt lite om hvilke faktorer som øker risikoen for suicidal atferd – ikke minst blant flyktninger og asylsøkere. Det av stor betydning å få undersøkt i hvilken grad innvandrere og asylsøkere som viser suicidal atferd har vært i kontakt med helsetjenester for psykiske lidelser.

Mål

Prosjektet har som mål å sammenlikne forekomsten av suicidal atferd blant innvandrere i Norge og Sverige med tilsvarende forekomst hos personer i majoritetsbefolkningen. Man undersøker videre i hvilken grad psykiske lidelser, bruk av helsetjenester og sosial integrasjon påvirker forekomsten av suicidal atferd og om assosiasjonen mellom slike faktorer er forskjellige i Sverige og Norge.

Metode

Prosjektet benytter kobling av nasjonale registerdata i både Sverige og Norge.

Status

Prosjektet er i full drift og omfatter både datainnsamling (registerkobling), analyse og publisering. To artikler er tidligere publisert, tre ble publisert i 2020 og flere ytterligere er innsendt.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av det svenske Vetenskapsrådet.

Utvalgte publikasjoner

Amin, Ridwan; Mehlum, Lars; Helgesson, M; Runeson, Bo; Tinghøg, P; Qin, Ping; Holmes, E; Mittendorfer-Rutz, Ellenor (2019). Suicide attempt and suicide in refugees in Sweden - a nationwide population-based cohort study. Psychological Medicine, Dec 20:1-10. doi: 10.1017/S0033291719003167

Amin R, Rahman S, Tinghög P, Helgesson M, Runeson B, Björkenstam E, Qin P, Mehlum L, Holmes EA, Mittendorfer-Rutz E. Healthcare use before and after suicide attempt in refugees and Swedish-born individuals. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2020 Jun 16. doi: 10.1007/s00127-020-01902-z. Online ahead of print.

Mittendorfer-Rutz E, Amin R, Niederkrotenthaler T, Bjørkenstam E, Helgesson M, Qin P, Runeson B, Tinghøg P, Mehlum L. Mental ill-health and suicidal behaviour in asylum seekers and refugees during the COVID-19 pandemic. Suicidologi 2020; 25:1:31-33.

Niederkrotenthaler T, Mittendorfer-Rutz E, Mehlum L, Qin P, Björkenstam E. Previous suicide attempt and subsequent risk of re-attempt and suicide: Are there differences in immigrant subgroups compared to Swedish-born individuals? J Affect Disord. 2020 Mar 15;265:263-271. doi: 10.1016/j.jad.2020.01.013. Epub 2020 Jan 9.

 


 

Publisert 6. juni 2018 13:46 - Sist endret 31. mai 2021 18:23