Myhre MØ, Strømgren B, Arnesen EF, Veland MC

Atferdsorienterte behandlinger av depresjon har vist lovende effektivitet for behandling av depresjon i psykiatrisk døgnbehandling, likevel er mer forskning nødvendig utover de få studiene som eksisterer. Målet med studien var å undersøke gjennomførbarheten til Brief Behavioral Activation Treatment for Depression (BATD) på en psykiatrisk akuttavdeling. BATD lagt til vanlig behandling ble sammenlignet med vanlig behandling i en randomisert kontrollert studie. Resultater fra 19 deltagere ble analysert og vi fant signifikante forskjeller etter behandling og på endring fra før til etter behandling, med en sterk effektstørrelse mot BATD.

Signifikant flere deltagere i BATD gruppen ble definert til å respondere på behandling. Behandlingsintegriteten var høy og ingen deltagere i BATD-gruppen droppet ut av behandlingen. Deltagerne rangerte BATD til å være en kredibel og akseptabel behandling på en psykiatrisk akuttavdeling. Hovedbegrensningen til studien var inklusjonskriterier som førte til at mange pasienter ikke kunne inkluderes i studien. Vi fant foreløpig støtte for BATDs kliniske signifikans, kredibilitet og akseptabilitet. Studien gir ytterligere støtte for BATDs gjennomførbarhet for behandling av depresjon i døgnbehandling – inkludert at behandlingen kan gjennomføres av 3-årig helsepersonell.

Publisert 15. feb. 2018 15:47 - Sist endret 3. feb. 2020 13:38