Furnes D, Gjestad R, Mehlum L, Hodgekins J, Kroken RA, Oedegaard K, Mellesdal L

Personer med borderline personlighetsforstyrrelse (BPD) strever ofte med vedvarende suicidale tanker og kronisk suicidalitet, og de har ofte hyppige akuttinnleggelser. Denne studien utforsker hvilke faktorer som henger sammen med hvor hyppig pasienter med BPD innlegges og hvor raskt de blir reinnlagt etter første innleggelse i psykiatrisk akuttavdeling.

Forfatterne finner at suicidal atferd predikerer økt hyppighet av reinnleggelse, mens depresjon, og psykotiske symptomer som hallusinasjoner og vrangforestillinger predikerer raskere reinnleggelse. Forfatterne anbefaler at slik symptomer og problemer hos pasienter med BPD bør fokuseres mer systematisk og aktivt og tidlig i behandlingen for å forebygge en serie av innleggelser og avbrudd i poliklinisk langtidsbehandling.

Publisert 12. des. 2019 13:57 - Sist endret 6. feb. 2020 09:10