Ose SO, Tveit T, Mehlum L

I denne undersøkelsen kartla vi forekomsten av selvskading, selvmordstanker og selvmordsforsøk og den innbyrdes sammenhengen mellom disse problemene blant voksne pasienter ved alle psykiatriske poliklinikker i Norge. I løpet av en 14-dagers periode ble det samlet inn data om alle tilgjengelige pasienter (N= 23 124). I løpet av de fire foregående ukene hadde 8,1% av pasientene selvskadet minst én gang mens 17,3% hadde hatt selvmordstanker og 0,6% hadde gjort minst ett selvmordsforsøk. Selvmordsforsøk var mer enn syv ganger hyppigere blant pasienter som rapporterte selvskading enn blant pasienter uten slik atferd. Blant alle diagnosegrupper var det pasienter med personlighetsforstyrrelser som hadde høyest forekomst av både selvskading og selvmordstanker.

Vi kan konkludere med at forekomsten av nylig selvskading er høy hos pasienter som får poliklinisk psykiatrisk behandling i Norge. Slik selvskading er signifikant mer utbredt hos pasienter med personlighetsforstyrrelser enn hos pasienter med andre diagnoser. Det er også en sterk sammenheng mellom selvskading og selvmordsforsøk, og et mer spesifikt og direkte fokus på behandling av selvskading vil kunne ha et stort selvmordsforebyggingspotensial.

Publisert 8. des. 2020 15:06 - Sist endret 19. okt. 2022 11:53