Tørmoen AJ, Myhre M, Walby FA, Grøholt B, Rossow I

For første gang er det gjort en landsdekkende studie som undersøker endring i villet egenskade hos skoleungdom over tid. Studien brukte to nasjonale utvalg av skoleungdom, ett fra 2002 på 5 842 personer, og ett fra 2017/18 på 29 063 personer. Disse dataene er gjort tilgjengelige gjennom NSD og NOVA. Andelen ungdom som oppgir å ha skadet seg selv med vilje har økt fra 4.1 % til 16.2 % i perioden 2002 til 2018. Selvrapporterte depressive symptomer økte også i perioden, men dette kunne bare delvis forklare økningen. Endring i flere andre risikofaktorer er også studert, uten å kunne forklare hvorfor antallet ungdom som skader seg har økt så voldsomt.  Fremtidige studier bør se videre på andre mulige årsaker til den dramatiske økningen i antallet unge mennesker som oppgir å ha skadet seg selv med vilje.

Implikasjoner:
Villet egenskade er forbundet med betydelig økt risiko for senere selvmord og funnene viser at utviklingen i selvmordsrater hos ungdom bør overvåkes nøye. Samtidig vet vi at survey data, som den foreliggende studien er basert på, også inkluderer atferd som ikke er farlig eller behandlingstrengende. Vi trenger derfor å bli bedre på å skille ulike typer villet egenskadeatferd for bedre å kunne tilby effektiv hjelp til de som trenger det.

Publisert 6. mars 2020 21:25 - Sist endret 6. mars 2020 21:25