Fredriksen KJ, Schaufel MS, Johannessen JO, Walby FA, Davidson L, Schoeyen HK

Denne studien undersøker hva pasienter med psykotisk depresjon, en svært alvorlig tilstand med høy selvmordsfare, opplever som selvmordsforebyggende under forløpet av innleggelse på sengepost I psykisk helsevern. 9 deltakere ble intervjuet, og dataene ble analysert med kvalitativ metode. Informantene beskrev intens lidelse, og beskrev i etterkant at det å bli hindret eller avbrutt i selvmordshandlinger, få aktiv medikamentell behandling, bli møtt med medfølelse og empati og at sengeposten og personalet kunne fungere som et trygt miljø under den pågående krisen. Suicidaliteten var i stor grad knyttet til svært plagsomme psykotiske forestillinger, angst og søvnløshet. Funnene underbygger behovet for en aktiv tilnærming ved depressive psykoser som inkluderer både aktiv behandling for å dempe symptomer, tilstrekkelig fysisk sikring, og tilgang på tryggende samtaler. 

Publisert 25. nov. 2020 15:30 - Sist endret 9. feb. 2021 16:49