Astrup H, Myhre M Ø, Kildahl A T, Walby F A

Suicide After Contact With Child and Adolescent Mental Health Services - A National Registry Study

Frontiers in Psychiatry 2022

https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.886070

Denne nasjonale registerstudien viser at det er store kjønns- og aldersforskjeller når der gjelder selvmordsrate og bruk av tjenester for psykisk helse og rus før selvmord. Selvmordsratene steg med økende alder både blant gutter og jenter, men med ulikt mønster. Vi fant også at andelen gutter i kontakt med psykisk helsevern for barn og unge året før dødsfallet var betydelig lavere enn blant jentene. I tillegg hadde gutter fire ganger større sannsynlighet for å ha avsluttet kontakt på tidspunkt for selvmord. Disse funnene tyder på at det er viktige forskjeller mellom gutter og jenter som man bør ta høyde for når man skal forebygge selvmord hos barn og unge både i og utenfor tjenestene.

Publisert 18. mai 2022 14:26 - Sist endret 3. okt. 2022 16:22