Bakgrunn

Psykiske lidelser er den viktigste risikofaktoren for selvmord, hvilket gjør spesialisthelsetjenestene for psykisk helse og rus til sentrale arenaer for selvmordsforebyggende tiltak.  I norsk sammenheng har vi imidlertid hatt en mangelfull oversikt over omfanget av selvmord under og etter behandling i disse tjenestene, og for lite kunnskap om hva som kjennetegner pasienter som dør i selvmord.


The National Confidential Inquiry

I Storbritannia har The National Confidential Inquiry into Suicide and Safety in Mental Health (NCISH) ved universitetet i Manchester siden 1994 gjennomført en systematisk kartlegging av selvmord blant pasienter som i løpet av de siste 12 månedene før dødsfallet hadde vært i kontakt med psykisk helsevern. På bakgrunn av informasjonen de har samlet inn fra helsetjenestene har NCISH identifisert mulige organisatoriske svakheter og utfordringer i tjenestene, som igjen har bidratt til utformingen av forebyggende tiltak og nasjonale anbefalinger. I en rapport fra 2016, oppsummerer senteret i Manchester funn og erfaringer fra 20 års drift av dette systemet. Blant annet har de funnet en reduksjon i antall dødsfall i døgnavdelinger, samtidig som man har observert en økning i antall selvmord under og etter kontakt med ambulante tjenester. De rapporterer også at risikoprofilen til pasientene som dør i selvmord har endret seg i løpet av disse årene.

Innføring av systemet i Norge

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) etablerte i 2010 et samarbeid med NCISH, og i 2011 ble det med støtte fra Helsedirektoratet gjennomført et pilotprosjekt av denne modellen i Norge. Resultatene fra dette prosjektet viste at modellen til NCISH var velegnet for bruk i Norge, og NSSF leverte en rapport til Helsedirektoratet med anbefaling om en nasjonal innføring av systemet. I ettertid har metoden blitt prøvd ut flere steder i landet, og resultatene fra en slik utprøving i Aust- og Vest-Agder er publisert i Tidsskriftet for Den norske legeforening.

I 2015 bevilget Helsedirektoratet midler for at NSSF skulle opprette et nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Bakgrunnen for oppdraget var at helsemyndighetene så behovet for å gjøre noe med den manglende oversikten og kunnskapen om pasienter som dør i selvmord under eller etter behandling hos spesialisthelsetjenestene i Norge. Kunnskap som vil kunne bidra til bedre forebyggende tiltak og på sikt en evaluering av disse. Kartleggingssystemet er basert på modellen til NCISH, men har gjennomgått omfattende endringer for å være egnet for norske forhold. Blant annet er det tatt i bruk registerdata for å redusere behovet for rapportering fra helsetjenestene og samtidig sikre bedre datakvalitet.

 

Publisert 10. okt. 2017 08:04 - Sist endret 7. feb. 2020 15:09