Bakgrunn

Psykiske lidelser er den viktigste risikofaktoren for selvmord, hvilket gjør spesialisthelsetjenestene innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling til viktige arenaer for selvmordsforebyggende tiltak.  I norsk sammenheng har vi imidlertid hatt en mangelfull oversikt over omfanget av selvmord under og etter behandling i disse tjenestene, og for lite kunnskap om hva som kjennetegner pasienter som dør i selvmord.


The National Confidential Inquiry

I Storbritannia har The National Confidential Inquiry into Suicide and Homicide by People with Mental Illness (NCISH) ved universitetet i Manchester siden 1994 gjennomført en systematisk kartlegging av selvmord og drap blant pasienter som i løpet av de siste 12 månedene før dødsfallet hadde vært i kontakt med psykisk helsevern. På bakgrunn av informasjonen de har samlet inn fra helsetjenestene har NCISH identifisert mulige organisatoriske svakheter og utfordringer i tjenestene, som igjen har bidratt til utformingen av forebyggende tiltak og nasjonale anbefalinger. I en nylig utgitt rapport fra 2016, oppsummerer senteret i Manchester funn og erfaringer fra 20 års drift av dette systemet. Blant annet har de funnet en reduksjon i antall dødsfall i døgnavdelinger, samtidig som man har observert en økning i antall selvmord under og etter kontakt med ambulante tjenester. De rapporterer også at risikoprofilen til pasientselvmord har endret seg i løpet av disse årene.

Innføring av systemet i Norge

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging (NSSF) etablerte i 2010 et samarbeid med NCISH, og i 2011 ble det med støtte fra Helsedirektoratet gjennomført et pilotprosjekt av denne modellen i Norge. Resultatene fra dette prosjektet viste at modellen til NCISH var velegnet for bruk i Norge, og NSSF leverte en rapport til Helsedirektoratet med anbefaling av en nasjonal innføring av systemet. I ettertid har metoden blitt prøvd ut flere steder i landet, og resultatene fra en slik utprøving er publisert i Tidsskriftet for Den norske legeforening.

I 2015 bevilget Helsedirektoratet midler for at NSSF skulle opprette et nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Bakgrunnen for oppdraget var at helsemyndighetene så behovet for å gjøre noe med den manglende kunnskapen om pasienter som dør i selvmord under eller etter behandling hos spesialisthelsetjenestene i Norge. Kunnskap som vil kunne bidra til bedre forebyggende tiltak, og evalueringer av disse. Kartleggingssystemet er basert på modellen til NCISH, men har gjennomgått en omfattende tilpasning til norske forhold. Blant annet er det tatt i bruk registerdata på flere områder for å redusere behovet for rapportering fra helsetjenestene og samtidig sikre bedre datakvalitet.

 

Publisert 10. okt. 2017 08:04 - Sist endret 19. sep. 2018 11:57