Rus, avhengighet og selvmord

Illustrasjonsfoto: colourbox


Det er en klar sammenheng mellom forbruk av alkohol og selvmord. På individnivå er det en forhøyet selvmordsrisiko, og på befolkningsnivå øker selvmordsforekomsten med økende totalkonsum i befolkningen.

Alkoholberuselse eller alkoholmisbruk ses i en betydelig andel av selvmordene. Bruk av andre rusmidler er også forbundet med økt selvmordsrisiko. Det er flere forklaringer på hvorfor beruselse og rusmiddelmisbruk øker risikoen for selvmord.

Alkoholmisbruk

Alkoholmisbruk er nevnt som en viktig risikofaktor for selvmord og selvskading. Hvor viktig er denne faktoren, og hvor sterk er sammenhengen mellom alkoholmisbruk og suicidal atferd? Er det andre aspekter ved alkoholbruk som har betydning for suicidal atferd? Og hvordan forklarer man slike sammenhenger? Les mer (pdf)

Suicidal atferd blant alkoholmisbrukere

Hvor utbredt er selvmordstanker og selvmordsforsøk blant alkoholmisbrukere? Hva kjennetegner alkoholmisbrukere som plages med selvmordstanker eller som har forsøkt å ta sitt eget liv? Les mer (pdf).

Overdoser som selvmord

To overdosedødsfall beskrives. Pårørende og fagfolk erfarte at de avdødes livsomstendigheter siste året var preget av stadige kriser og mangel på hjelp som svarte til behovene. Gjennom en kvalitativ analyse drøfter Stian Biong forhold som har betydning for overdoser som selvmord (pdf), basert på erfaringer også fra andre overdosedødsfall i Oslo.

Tidsskriftet

Rus og avhengighet
Nr. 3, 2013

Pågående forskning