Offentlige publikasjoner

Selvmord
Helsevesenet generelt

Selvmord

NORGE

Regjeringen (2020)
Handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025

- lansert 10.09. 2020

Helse- og omsorgsdepartementet (2014)
Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading
- lansert 30. april 2014

Sosial- og helsedirektoratet (2008)
Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern (pdf)
(IS-1511/2008). Oslo: Sosial- og helsedirektoratet.

Retningslinjene er basert på en kunnskapsstatus presentert i følgende to dokumenter

Lars Mehlum, Gudrun Dieserud, Øivind Ekeberg, Berit Grøholt, Liv Mellesdal, Fredrik A. Walby, Kurt Myhre
: Forebygging av selvmord i psykisk helsevern: Hva har effekt?
Systematisk kunnskapsoppsummering, Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 24-2006.
Del 1: Bruk av psykoterapi, medikament og elektrokonvulsiv terapi

Lars Mehlum, Gudrun Dieserud, Øivind Ekeberg, Berit Grøholt, Liv Mellesdal, Fredrik A. Walby, Kurt Myhre: Forebygging av selvmord i psykisk helsevern: Hva har effekt?
Systematisk kunnskapsoppsummering, Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 4-2007.
Del 2: Andre metoder

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statens helsetilsyn (2009)
Oppsummering av en toårig undersøkelse av selvmordssaker i psykisk helsevern.
Oslo: Statens helsetilsyn. Rapport 3/2009.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bærumsmodellen 1984-1994. - Oslo : Statens helsetilsyn, [1996] - 48 s.
(Skriftserie / Statens helsetilsyn : 1-96, IK-2524) "... utarbeidet av en arbeidsgruppe med
...Wenche Haukø som leder" - 4. omslagsside.

Forebyggelse av selvmord i forsvaret : utredning fra ekspertgruppe for selvmordsforebyggende arbeide i forsvaret. -
Oslo : Forsvarets overkommando, 1993. - 97 s. (kan bestilles ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging)

Handlingsplan mot selvmord 1994-1998 : prosjektplan og handlingsplan.
Oslo : Statens helsetilsyn, 1995 - 35 s.
(Skriftserie / Statens helsetilsyn ; 4-95, IK-2514)

Handlingsplan mot selvmord : sluttrapport.
Oslo: Statens helsetilsyn, 2000 - 49 s.
(Skriftserie / Statens helsetilsyn ; 3-00, IK-2720). Prosjektleder: Nils Petter Reinholdt.

Nasjonalt program for forebygging av selvmord i Norge. - [Oslo] : Helsedirektoratet, [1993] - 69 s. (Helsedirektoratets utredningsserie ; 1-93). Utredning ved: Øivind Ekeberg.

Etter selvmordet – Veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord
Oslo : Helsedirektoratet  2011 - 104 s. (Helsedirektoratets faglige retningslinjer ; IS 1898)

Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid : samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetjenesten.
Oslo: Statens helsetilsyn, 2001 - 30 s.
(Utredningsserie / Statens helsetilsyn ; 3-01, IK-2743)
"... forfattet av professor Lars Mehlum, rådgiver Wenche Haukø og psykiater Jan Øystein Berle høsten 1999". - 4. omslagsside.
http://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/utredningsserien/registrering_sykehus_parasuicid_ik-2743.pdf


Selvmordforebyggende arbeid : Bærumsmodellen. - Oslo : Statens helsetilsyn, 1994. - 36 s. (Utredningsserie / Statens helsetilsyn ; 4-94, IK-2456)

Selvmordsforsøk i Bærum 1984 - 1988 : rapport om det oppfølgende arbeid etter
selvmordsforsøk i Bærum kommune
/ Brit Burmo ... et al. -
Bærum : Bærum kommune, Helseetaten, 1990. - 57 s.

Tiltak mot selvmord 2000-02: oppfølgingsprosjekt: prosjektplan utarbeidet av  Statens helsetilsyn.
Oslo 2000. Utgitt som suppl. til Suicidologi 2000.

SVERIGE
Förslag till nationellt program för suicidprevention

DANMARK
Forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark. Udvalget til udarbejdelse af forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark. – København: Sundhedsstyrelsen, 1998.
https://selvmordsforskning.dk/forebyggelse/forslag-til-handlingsplan-til-forebyggelse-af-selvmordsforsoeg-og-selvmord-i-danmark/

Bilagsdel til Forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark.
Udvalget til udarbejdelse af forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark. – København: Sundhedsstyrelsen, 1998.

Publikasjonen kan kjøpes gjennom
Statens Information
Nørre Farimagsgade 65
Postboks 1103
DK-1009 København

FINLAND
Självmord kan förebyggas : ett mål- och åtgärdsprogram för självmordsprevention.
(Forsknings- och utvecklingscentralen för social- og hälsovården) - 1993
ISBN 951-47-5755-6

Upanne, Maila / Hakanen, Jari / Rautava, Marie
Can suicide be prevented?
The suicide project in Finland 1992-1996: goals, implementation and evaluation. -

Helsinki: STAKES - National research and development centre for welfare and health, 1999. - 189s.
ISBN 951-33-0833-2

Beskow J / Kerkhof A / Kokkola A / Uutela A
Suicide prevention in Finland 1986-1996 : external evaluation by an international peer group. -
Helsinki: Ministry of social affairs and health, 1999. -
(Ministry of social affairs and health ; 1999:2). - 16 s.
ISBN 952-00-0569-2

Se også Andre lands nasjonale strategier for å forebygge selvmord.

Helsevesenet generelt

Forskrift om individuelle planer.
Oslo: Sosial- og helsedepartementet, 2001 (I-1028B)
http://odin.dep.no/shd/norsk/regelverk/lover/030061-200032/index-dok000-b-n-a.html

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m.
dato: 2. juli 1999, nr. 61, ikrafttredelse: 1. januar 2001 - Sosial- og helsedepartementet
http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-061.html

Lov om pasientrettigheter,
dato: 2. juli 1999, nr. 63, ikrafttredelse: 1. januar 2001 - Sosial- og helsedepartementet
http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-063.html

Lov om helsepersonell m.v.
dato: 2. juli 1999, nr. 64, ikrafttredelse: 1. januar 2001 - Sosial- og helsedepartementet
http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-064.html

Publisert 25. mai 2016 11:48 - Sist endret 4. aug. 2021 13:23