Forebygging av selvmord og selvskading under covid-19-pandemien

På grunn av covid-19-pandemien står Norge i likhet med alle andre land overfor store utfordringer som vi bare delvis vet hvordan vi skal mestre og som vi ikke har oversikt over konsekvensene av. Situasjonen skaper store helsemessige, yrkesmessig og økonomiske utfordringer for den enkelte, for familier og grupper.

Bildet kan inneholde: fyr, tårn, beacon, landemerke, himmel.

Fra mange tidligere kriser og katastrofer vet vi at konsekvensene kan være økt forekomst av psykiske lidelser, eksistensielle kriser og selvmord. Slike omfattende kriser kan også føre til redusert risiko, men det er avhengig av mange forhold.

Betydningen av psykososiale støttetiltak ved tap

Årsakene til selvmordsatferd er sammensatte og ofte et resultat av samspill mellom ulike faktorer.  De fleste kjente risikofaktorer for selvmordsatferd har det til felles at individet opplever en tapssituasjon med store konsekvenser for fremtiden. Det kan dreie seg om tap og brudd i nære relasjoner, økonomiske tap, tap av arbeid og inntekt, eller tap av selvaktelse og identitet. Den situasjonen vi er i nå medfører at mange utsettes for uventede og vesentlige tap. Avhengig av hvordan disse tapene takles, kan risikoen for selvmord øke. Vi vet at psykososiale støttetiltak er viktige for menneskers evne til å mestre tap i kriser.

Nasjonale krisesituasjoner og forekomst av selvmord

Nasjonale krisesituasjoner kan faktisk også medføre redusert forekomst av selvmord i befolkningen. I løpet av de siste 200 år har Norge aldri hatt så lav selvmordsrate i befolkningen som under de to verdenskrigene. Årsakene til dette er nok sammensatte, men en viktig faktor er trolig at det sosiale samholdet blant folk generelt øker slik at personer som ellers er marginalisert i større grad blir inkludert og får mer sosial støtte. En annen faktor er at mange kan oppleve at livet får et skarpere fokus på det å klare seg og overkomme de nærliggende og presserende problemene. En slik bevisstgjøring på grunnleggende behov og verdier kan være til hjelp for mange.

Det er altså ingen grunn til å tro at covid-19-pandemien vil føre til en sterk økning av selvmord i Norge. Men det er all grunn til å bidra til at det ikke skal skje ved å utnytte hva vi vet om sammenhengene nevnt ovenfor til å drive effektiv forebygging under disse nye og uvante forholdene. Mange virksomheter, tjenester og enkeltpersoner har raskt omstilt seg og tilbyr en økende mengde informasjon, tjenester eller støtte som kan være til stor hjelp i denne situasjonen. 

Vi vet at en beskyttelsesfaktor for selvmordsatferd er sosial støtte. I en slik tid kan vi alle utgjøre en forskjell for andre. Det å hjelpe og støtte andre vil være til hjelp også for den som hjelper. Ta kontakt med personer du er bekymret for. Her er det viktig å vite at det å snakke med en person om selvmordstanker ikke bidrar til å gjøre tankene verre og heller ikke øker risikoen for selvmord. En samtale kan i seg selv være viktig og ha en lindrende funksjon for et menneske i krise. Dersom situasjonen er akutt bør fastlege eller legevakt kontaktes.

Hjelpeapparatet har en viktig rolle i krisesituasjoner

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Øst) har utarbeidet en ressursside om psykososial ivaretakelse ved en pandemi. Målgruppen for nettressursen er personell med ansvar for å organisere, lede eller utøve psykososial ivaretakelse i kommuner og andre offentlige virksomheter. Selvmordsforebygging er et av mange temaer og nettstedet gir informasjon og konkrete råd om det å møte mennesker som opplever at livet er utfordrende. 


Psykososial omsorg under covid-19-pandemien


Undervisning under covid-19-pandemien


Informasjon for studenter og ansatte ved UiO

Publisert 3. apr. 2020 15:47 - Sist endret 16. nov. 2020 14:28