Skal forske på holdninger til fagpersoner som behandler rus og psykisk lidelse

Ayna Johansen ved SERAF skal kartlegge ulike profesjoners kunnskap om sammenhengen mellom traumer og rus i nytt prosjekt.

Illustrasjonsbilde: Colourbox.no

Kartlegge kunnskap hos profesjonene

Behandlere er for lite forsket på og er viktige å studere for å kunne gi bedre behandling til pasientene. Johansen inviterer fagpersoner til å svare på spørsmål knyttet til å jobbe med rus og traumer.

Første del i undersøkelsen er å kartlegge ulike profesjoners kunnskap om sammenhengen mellom komplekse traumer og rus, behandlingsformer, erfaring med pasienter, veiledning, opplæring og oppfølging. Bruk av fokusgruppe i forskningsprosjektet er en del av prosessen.

Målet med undersøkelsen er å heve kompetansen ved å finne gode måter å jobbe videre på for ulike profesjoner. Et overordnet mål er at pasienten skal få bedre behandling.

Faggruppene som er med i undersøkelsen er psykologer, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, leger og ansatte innen barnevern.

Behandler du rus eller psykisk lidelse og er interessert i prosjektet?

Spørreskjemaet tar 15-20 minutter, er elektronisk, og all informasjon behandles konfidensielt.

Hvis du ønsker å delta klikker du på denne linken: https://nettskjema.no/a/63794.html

 

Publisert 12. nov. 2015 08:00