Alkoholinntak øker risikoen for å bli skadet

SERAF har deltatt i et sterkt internasjonalt forskningskonsortium som har sett på sammenhengen mellom alkoholinntak og risiko for skade. Resultatene av studien viser at risikoen for å bli påført skader fra andre økte i takt med nivået av alkoholinntak hos offeret.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Alkoholbruk er en velkjent risikofaktor for skader. Imidlertid er det behov for mer informasjon om alkoholdrikkemønster og risikoen for å bli skadet blant voksne i lav- og mellominntektsland, da denne populasjonen vokser.

Forskere fra WHO, Alcohol research group (ARG), University of California, Berkeley (USA), Massey University (New Zealand), University of Newcastle (Australia) og SERAF ved Universitetet i Oslo, har samarbeidet i dette prosjektet, kalt SAGE - the Study on Global AGEing and Adult Health. Forskningsgruppen ønsket å se på påvirkningen av drikkemønster på skader og undersøke faktorer assosiert med ulike typer skader i 6 land.

Prosjektet inkluderte data fra Russland, Ghana, Sør-Afrika, Kina, India og Mexico og inkluderte mer enn 37.000 intervjuede deltagere. Data var innsamlet i regi av WHO i perioden 2007-2010. Analyser og sammenfatning av resultater ble i hovedsak gjennomført i perioden professor Thomas Clausen (SERAF) var Fulbright stipendiat og gjesteforsker ved ARG i California i 2014/15.

Om lag 7% rapporterte minst én skade i året før de ble intervjuet, og sammenhengen med alkoholinntak ble identifisert for skader som var påført av andre (voldstraumer).

Voldstraumer var hyppigst blant menn, men sammenhengen mellom å oppleve voldstraume og alkoholinntak var sterkest blant kvinner. Høyere alkoholinntak blant voldsofrene, spesielt blant kvinner, var assosiert med større risiko for å bli utsatt for voldstraumer.

I lys av en økende tilgang på, og aksept for alkohol i lav- og middelinntektsland også blant kvinner, er det grunn til å være oppmerksom på økt risiko for voldsutsatthet.

Forebyggingstiltak for å redusere negative alkoholrelaterte effekter bør utforskes i de inkluderte landene og tilsvarende land, særlig sett i lys av at mange av landene tradisjonelt har hatt svake forebyggingstradisjoner.

Les hele artikkelen i Substance Abuse: Research and Treatment

 

 

Publisert 6. juni 2016 13:32 - Sist endret 6. juni 2016 15:22