Studier om kvinners bakgrunn og bruk av rusmidler under graviditet

En ny studie i et samarbeidsprosjektet mellom Norge og Tsjekkia har undersøkt sammenhengen mellom mødres helse, livsstil og sosioøkonomiske bakgrunn og bruk av ulike typer rusmidler under graviditeten, samt forekomst av lav fødselsvekt blant barna deres.

Bildet kan inneholde: spiker, hånd, finger, hud, ringe.

Foto: Colourbox.com

Bakgrunn har stor betydning

Den nye studien viste tydelig at gravide som brukte rusmidler hadde en mer ugunstig profil når det gjaldt helse, livsstil og sosioøkonomiske variabler enn kvinner som ikke brukte rusmidler under svangerskapet i et Tsjekkisk datamateriale (4).

Kvinnene som brukt illegale rusmidler under graviditeten hadde den mest ugunstige profilen sammenliknet med kvinner som drakk alkohol eller misbrukte beroligende legemidler.

Etter å ha justert for bakgrunnsvariabler var det imidlertid ingen forskjell i andel barn med lav fødselsvekt (SGA) i de ulike rusmiddel-gruppene.

Sammenliknet med barn fra den generelle befolkningen var det bare barn av mødre som hadde drukket alkohol i svangerskapet som hadde økt risiko for SGA etter justering for bakgrunnsvariablene.

Denne studien understreket igjen det store betydningen av andre faktorer ved mødrenes helse, livstil og sosioøkonomi, ikke bare for gravide som bruker opioider, men for gravide som bruker alle typer rusmidler.

Samarbeidsprosjekt mellom Norge og Tsjekkia

Studien er en del av et større samarbeidsprosjekt mellom forskere i Tsjekkia og Norge som over flere år har arbeidet med nasjonale helseregisterdata hentet fra Norge og Tsjekkia. De norske samarbeidspartnerne er SERAF og Folkehelseinstituttet, mens dens Tsjekkiske partneren er Department of Addictology ved Charles University i Praha.

Øvrige artikler i samarbeidet

Samarbeidet mellom Norge og Tsjekkia startet med å kartlegge mulighetene for å bruke registerkoblinger for å studere inne rusfeltet og å øke kunnskapen om registrene som er unike datakilder både i Tsjekkia og Skandinavia (1).

I senere delprosjekter har gruppen studert konsekvenser av rusmiddelbruk og LAR behandling.

I det første arbeidet ble det undersøkt om det var noen forskjeller i neonatale utfall etter eksponering for buprenorfin i fosterlivet sammenliknet med eksponering for metadon. Resultatene viste at det ikke var noen statistisk signifikante forskjeller i neonatale utfall mellom eksponering for buprenorfin og metadon (2).

Det andre arbeidet har undersøkt langtidseffekter av LAR behandling. Her undersøkte gruppen sykehusinnleggelser i barnealder og sammenliknet LAR eksponerte barn med barn av mødre som hadde sluttet med LAR behandling før svangerskapet og barn av mødre med pågående opioidmidbruk under svangerskapet i Tsjekkia.

Kort oppsummert fant studien at sykeligheten hos barna i alle disse tre gruppen liknet hverandre, men var høyere enn hos barn i den generelle befolkningen.

Dette kan tyde på at andre faktorer knyttet til den gravide kvinnens helsesituasjon, livstil og sosioøkonomi, og ikke bruken av LAR legemidlene i svangerskapet, har størst betydning for barnets sykelighet siden en av de tre gruppene av gravide bare hadde brukt opioider før svangerskapet og ikke under (3).

Kommende prosjekter

Samarbeidet med forskerne i Tsjekkia og skal fremover studere somatisk og psykisk samsykelighet og dødelighet blant LAR pasienter i Norge og Tsjekkia.

Litteratur

  1. Gabrhelík R, Nechanská B, Mravčík V, Skurtveit S, Lund IO, Handal M. A Unique Opportunity to Study Short and Long Term Consequences in Children Prenatally Exposed to Illicit Drugs and Opioid Maintenance Treatment Using Czech and Scandinavian Registers.Cent Eur J Public Health. 2016 Sep;24(3):248-251. doi: 10.21101/cejph.a4474.
  2. Nechanská B, Mravčík V, Skurtveit S, Lund IO, Gabrhelík R, Engeland A, Handal M. Neonatal outcomes after fetal exposure to methadone and buprenorphine: national registry studies from the Czech Republic and Norway.Addiction. 2018 Jul;113(7):1286-1294. doi: 10.1111/add.14192.
  3. Skurtveit S, Nechanská B, Handal M, Mahic M, Mravčík V, Gabrhelík R. Hospitalization of children after prenatal exposure to opioid maintenance therapy during pregnancy: a national registry study from the Czech Republic.Addiction. 2019 Jul;114(7):1225-1235. doi: 10.1111/add.14576.
  4. Mravčík V, Nechanská B, Gabrhelík R, Handal M, Mahic M, Skurtveit S. Socioeconomic characteristics of women with substance use disorder during pregnancy and neonatal outcomes in their newborns: A national registry study from the Czech Republic. Drug Alcohol Depend. 2020 Apr 1;209:107933. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2020.107933. angerskapet og ikke under (3).
Publisert 22. apr. 2020 11:04 - Sist endret 22. apr. 2020 11:07