LAR-konferanse 2010

Konferansen er avsluttet og presentasjoner blir lagt ut fortløpende.

Årets konferanse handlet mye om det nye rammeverket for LAR med plass både i plenum og i et eget miniseminar. Programmet inneholdt også mange andre temaer fra et bredt fagfelt innen rus- og avhengighetsbehandling, forskning og samhandling.
Målgruppen for konferansen var alle fagfolk, ledere, pasienter, pårørende og politikere som har befatning med legemiddelassistert rehabilitering og andre rusrelaterte spørsmål.

 

 

Foredrag i plenum - Tirsdag 28. september Foredrag i plenum - Onsdag 29. september
Harm Reduction as Effective Drug Addiction Treatment
Professor og forskningsdirektør G. Alan Marlatt,
University of Washington
Tilknytning, relasjoner og rus
Psykologspesialist Susan Hart

Hva er nytt i LAR-retningslinjen og forskriften?
- Hva har vi forsøkt - og fått til?

Leder av arbeidsgruppen, overlege Arne Johannesen

- Vil vi det – og vil vi det nok?
Brukerrepresentant Lise Aasmundstad

Dobbeltbehandling LAR/ADHD - en ukoordinert nasjonal
multisenterundersøkelse 2002-2009

Overlege og psykiater Karsten Kronholm,
Stiftelsen Bergensklinikkene
Fallgruber og muligheter
Hvordan jobber vi – og kan vi fortsette slik?

Overlege Berit Nordstrand, LAR-Midt
Amfetamin- og metamfetaminmisbruk og psykose (blir ikke lagt ut)
Forskningsdirektør Jørgen G. Bramness, SERAF, UiO
Skadereduksjon – danske erfaringer
Psykolog Liese Recke, Gadejuristen, København
Få på deg støvlene – kom deg ut og jobb i det levde livet!
ACT-team i Mosseregionen
Kommuneoverlege i Moss, Knut Michelsen

Psykososiale metoder i rusbehandling
– en kunnskapsoppsummering

Forskningsleder Sverre Nesvåg, KORFOR

Folk er folk uavhengig av hvilket rusmiddel de velger,
og de lever sine liv i kommunene

Spesialrådgiver Torhild Kielland, KoRus-Øst
og koordinator Kristin Langtjernet, Folldal kommune

Å jobbe på tvers av hverandres arenaer
Seksjonsleder Hilde Gunn Bjelde, Sandnes kommune,
rustjenesten og forskningsleder Sverre Nesvåg, KORFOR

Stoltenbergutvalget - forslag og anbefalinger
Forskningsleder Inger Lise Skog Hansen, Fafo

 

Foredrag i miniseminar - Tirsdag 28. september Foredrag i miniseminar - Onsdag 29. september
Mindfulness-Based Relapse Prevention in the Treatment of Addictive Behaviors
Professor og forskningsdirektør G. Alan Marlatt,
University of Washington
9 kommuner – en plan – ett prosjekt
Koordinator interkommunal rusmiddelpolitisk
handlingsplan Kristin Langtjernet, Folldal kommune
og spesialrådgiver Torhild Kielland, KoRus-Øst
En realistisk plan for en behandlingsinstitusjon i rushelsetjenesten
Psykologspesialist Kari Ravnanger,
Blå Kors klinikk Askøy
Sømløs samhandling mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten – plikter og ansvar for helheten (blir ikke lagt ut)
Seksjonsleder Hilde Gunn Bjelde og
forskningsleder Sverre Nesvåg, KORFOR
Sammen står vi sterkere! Foreldre i LAR og deres barn
Stipendiat Ingunn Olea Lund, SERAF, UiO
Seniorrådgiver Brittelise Bakstad, Helsedirektoratet
Stipendiat og psykolog Monica Sarfi, SERAF, UiO
Stipendiat Carolien Konijenberg, UiO (blir ikke lagt ut)
Modelltenkning og eksempler på interkommunalt samarbeid i en storby
Fagkonsulent Roy Brovold og institusjonssjef
Nina Bureid, MAR OSLO, Rusmiddeletaten og
ruskonsulent Cecilie Vik, Grünerløkka sosialsenter, Oslo kommune.
Mentalisering - en teoretisk introduksjon
Professor og psykiater Sigmund Karterud,
Oslo universitetssykehus
En introduksjon til nevroaffektiv utviklingspsykologi
Psykologspesialist Susan Hart
Mentaliseringsbasert terapi for rusavhengige pasienter
Psykologspesialist Nina Arefjord,
Stiftelsen Bergensklinikkene
Mestre jobben - mestre livet; om å gjøre endringer før man mister jobben
Prosjektleder Bergsvein Byrkjeland,
Senter for rus- og avhengighetsbehandling og
brukerrepresentant Christin Howatson
Grep i implementeringsprosessen, et illustrerende kasus
Pedagog og teamleder Harald Morten Sørensen og
helsesøster og miljøterapeut Gunn Anne Skår Struksnæs,
Familieenheten Hov i Land, Sykehuset Innlandet
Pasientkurs i psykisk helsevern: Bevisstgjøring av eget forhold til rusmidler (blir ikke lagt ut)
Klinisk sosionom Kåre Øvrenes, DPS Lovisenberg
Exploring the relative contribution of depression, alcohol, and substance dependence on cytokine profiles: the Darcy study
Stipendiat Priscilla Martinez, SERAF, UiO
Hit, men ikke lengre! En kvalitativ evaluering av mentor for å fremme rusfrie aktiviteter hos pasienter med rusproblematikk (blir ikke lagt ut)
Psykolog og forsker Ayna Johansen, SERAF, UiO
Har «problempasientene» nytte av LAR? Somatisk sykelighet hos LAR-pasienter med avbrutt/avsluttet behandling (blir ikke lagt ut)
Spesialist i allmennmedisin og stipendiat Ivar Skeie, SERAF, UiO
Akutt og krise - erfaringer fra ulike tiltak i 24SJU: Erfaringer etter ett års drift
Psykiater Lars Linderoth, Kirkens Bymisjon
Dødelighet blant stoffmisbrukere etter utskrivning fra døgnbehandling: en åtte års prospektiv forløpsstudie
Professor Edle Ravndal, SERAF, UiO
Erfaringer fra Gatehospitalets kvinneavdeling, Frelsesarmeen
Avdelingssykepleier Marit Myklebust
Voldskriminalitet før, under og etter LAR (blir ikke lagt ut)
Overlege og stipendiat Ingrid Amalie Havnes, SERAF, UiO
Rusakuttmottaket, Senter for rus- og avhengighetsbehandling, Oslo universitetssykehus
Medisinskfaglig rådgiver Rune Tore Strøm og psykolog Gry Holmern Halvorsen
Regionale forskjeller i kriminalitet, før og under og etter LAR (blir ikke lagt ut)
Stipendiat Anne Bukten, SERAF, UiO
 

 

Publisert 26. apr. 2011 14:02 - Sist endret 1. aug. 2011 14:27