Publikasjoner - Side 10

De første LAR-sentrene ble åpnet i Norge 1998 men tilbudet ble først landsdekkende i 1999. LAR arbeidet lenge på et grunnlag av midlertidige rundskriv og tolkninger av eksisterende forskrifter. Helsedepartementet har nå utarbeidet spesifikke forskrifter og Helsedirektoratet har utarbeidet spesifikke retningslinjer for LAR som er gjort gjeldende fra 2010. Disse retningslinjene viderefører en utvikling som har preget LAR lenge.

Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF er et universitetstilknyttet forskningssenter for klinikknær rusmiddelforskning.

De første LAR-sentrene ble åpnet i Norge 1998 men tilbudet var først landsdekkende i 1999. 2008 var derfor et 10-årsjubileum. Rapporten vil bli sendt til media og brukerorganisasjoner med et optimistisk ønske om at rapporten vil inngå i debatten. Den nasjonale LAR-statistikken blir av samme grunn tatt med i innledningen sammen med en oversikt over ressursbetingelsene. 

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet ble Norges forskningsråd i mars 2006 bedt om å utarbeide et eget program for rusmiddelforskning. Som en del av programsatsingen ble det utlyst anbud om etablering av et universitetstilknyttet senter for rusmiddelforskning. 

Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer/SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning kan se tilbake på et år med mange nye muligheter og utfordringer. Sett under ett har året 2007 vært preget av stor aktivitet på flere plan.

Evaluering av datakvaliteten til "Statusrapportskjemaet" - et måleinstrument for pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (Masteroppgave i helsefagvitenskap, UiO)

Comparative overview of public nuisance features with regard to open drug scenes and different approaches taken by European Countries to address them (Paper prepared to Pomidou group meeting Strasbourg November 18th -19th 2004)