Publikasjonsliste (list of publications)

 1. Kringlen E: Akrodyni, oversikt og kasuistikk. (Acrodynia). Tidsskr Nor Lægeforen 1959, 74:1061-1063.
 1. Kringlen E: Alkoholisme - en sykdom. (Alcoholism - a disease). Samtiden 1959.
 1. Kringlen E: Gustav Frödings sinnssjukdom. (Gustav Fröding's mental illness). Syn og Segn 1961.
 1. Kringlen E: Det medisinske studium. (The medical study). Tidsskr Nor Lægeforen 1963, nr. 24.
 1. Kringlen E: Discordance with respect to schizophrenia in male monozygotic twins: some genetical aspects. J Nerv Ment Dis 1964; 138:26-31.
 1. Kringlen E: Eysenckskolen, en oversikt og kritikk. (The Eysenck-school, a review and critique). Nord Psyk Medl Bl 1964, 18:256-272.
 1. Kringlen E: Tvillingforskning og schizofreni. (Twin research and schizophrenia). Nord Med 1964, 72:1032-1033.
 1. Kringlen E: Psykiatrisk tvillingforskning. (Psychiatric twin research). Tidsskr Nor Lægeforen 1964; 84:1429-1433.
 1. Kringlen E: Schizophrenia in male monozygotic twins. Universitetsforlaget, Oslo 1964.
 1. Kringlen E: Sykdom i et landdistrikt på Vestlandet. (Disease in a Western rural district). Tidsskr Nor Lægeforen 1965; 85:18-19.
 1. Albretsen CS, Kringlen E: En analyse av 566 sykebesøk i Oslo. (Analysis of 566 medical emergency calls in Oslo). Tidsskr Nor Lægeforen 1965; 85:8-17.
 1. Kringlen E: Obsessional neurotics. A long-term follow-up. Brit J Psychiat 1965;111:709-722.
 1. Kringlen E: Hva er sosialpsykiatri? (What is social psychiatry?). Sinnets helse 1966.
 1. Kringlen E: Schizophrenia in twins. An epidemiological-clinical study. Psychiatry 1966, 172-184.
 1. Kringlen E: Twin study in schizophrenia. In: J J Lopez Ibor (ed). Proceedings of the fourth World Congress of Psychiatry. Congress series No 150, Excerpta Medica Foundation 1967, 1087-1090.
 1. Kringlen E: Heredity and social factors in schizophrenic twins. In: Romano, J (ed). The Origin of Schizophrenia. International Congress Series No 151. Excerpta Medica Foundation, Amsterdam 1967.
 1. Kringlen E: An epidemiological-clinical study in schizophrenia. In: Rosenthal, D and Kety, S (eds). The Transmission of Schizophrenia. Pergamon Press, Oxford 1968.
 1. Kringlen E: Heredity and Environment in the Functional Psychoses, An epidemiological-clinical twin study. Vol. I-II. Universitetsforlaget Oslo 1967 and Heineman, London 1968.
 1. Kringlen E: Psykiatri - samfunns- og/eller naturvitenskap? (Psychiatry - social or natural science?). Tidsskr Nor Lægeforen 1968, 88:1557-1563.
 1. Kringlen E: (Sigmund Freud and modern sleep and dream research). Nord Psychiat 1968, 12:295-307.
 1. Kringlen E: Normalitet som psykiatrisk problem. (Normality as a psychiatric problem). Inter Medicos nr. 1, 1968.
 1. Kringlen E: Clinical variability in schizophrenic twin partners. I: Vandeenberg, SG (ed). Progress in Human Behavior Genetics. Recent reports on genetic syndromes, twin studies and statistical advances. John Hopkins Press, Baltimore 1968.
 1. Kringlen E: Schizofreni og Ronald Laing. (Schizophrenia and R. Laing). Kontrast nr. 2, 1968.
 1. Kringlen E: Arv og miljø i psykiatrien. (Heredity and environment in psychiatry). I: Dalgard OS: Sinnslidelse og samfunn, Pax, Oslo 1968.
 1. Kringlen E: Hypertensjon - en psykosomatisk lidelse. (Hypertension - a psychosomatic disease). Foredrag i Medisinsk selskap i Bergen 1969.
 1. Kringlen E: Genetiske aspekter ved manisk depressiv psykose. (Genetical aspects of manic-depressive illness). Foredrag i Dansk Psykiatrisk Selskab 1969.
 1. Kringlen E: Erfaringer fra psykiatriske legevakter i Oslo 1964 - 1965. (Experiences with psychiatric home-visits in Oslo 1964-1965). Manuskript 1969.
 1. Kringlen E: Heredity and environment in psychiatry. Aust N Z J  Psychiat 1970, 4:34-42.
 1. Torgersen S, Kringlen E: Blood Pressure and personality differences in MZ twins. Acta Genet Med Gemellol 1970, 19:269-272.
 1. Kringlen E: Natural history of obsessional neurosis. Sem Psychiat 1970, 2:403-419.
 1. Kringlen E: Legemidler for behov eller profitt. (Medicaments for the patient's need or for profit). Samtiden 1970, 79:541-563.
 1. Kringlen E: New studies on the genetics of schizophrenia. I: Arieti S (ed). The World Biennal of Psychiatry and Psychotherapy. Basic Books, New York 1970.
 1. Kringlen E: Nyere syn på arv og miljø. (New views on heredity and environment). I: Astrup et al (eds). Psykiatrien ved skilleveien. Cappelen, Oslo 1971.
 1. Kringlen E: Psykiatriens politiske funksjoner. (The political functions of psychiatry). I: Astrup et al (eds). Psykiatrien ved skilleveien, Cappelen, Oslo 1971.
 1. Torgersen S, Kringlen E: Blood pressure and personality. A study of the relationship between intrapair differences in systolic blood pressure and personality in MZ-twins. J Psychosom Res 1971; 15:183-191.
 1. Kringlen E: Beträge der neueren Zwillingforschung zur Frage der Aetiologie und Pathogenese der Schizophrenie. I: Angst J (red). Die Entstehung der Schizophrenie, Huber, Bern 1971.
 1. Kringlen E: Research findings in schizophrenia - implications for prevention. Presented at 17th Intern Congress of Applied Psychology. Liege 1971.
 1. Kringlen E: Psykiatri. (Textbook of psychiatry). Universitetsforlaget, Oslo 1972.
 1. Bastiansen S, Kringlen E: Children of two psychotic parents. I: Rubinstein (ed). Psychotherapy of Schizophrenia. Excerpta Medica, Amsterdam 1972.
 1. Kringlen E: Arv/miljø-problemer belyst ved psykiatriske studier. (Heredity and environment illustrated by psychiatric studies). Tidsskr Nor Lægeforen 1972; 6-10.
 1. Kringlen E: Aktuelle problem innen psykiatrisk forskning. (Problems in modern psychiatric research). Läkartidn nr. 4, 1972.
 1. Elston RC, Namoodiri KK, Kringlen E: Possible linkage relationship between certain blood groups and schizophrenia or other psychoses. Behav Genet 1973, 3:101-106.
 1. Kringlen E: Psykoterapiens stilling i dag. (The state of psychotherapy). Nord Psychiat T 1973; 27:303-304.
 1. Kringlen E: Metodologiske problemer i klinisk forskning. (Methodological problems in clinical research). Tidsskr miljøter nr. 1, 1974.
 1. Kringlen E: Chorea Lund-Huntington. A brief historical note. Manuscript 1974. Utredning om klinisk psykologisk forskning. (Report on clinical psychological research). NAVF, Oslo 1974.
 1. Kringlen E: A multifactorial view of schizophrenia. In: Lader MH (ed). Studies of schizophrenia. Brit J Psychiat. Special Publication No 10, London 1975.
 1. Dalgard OS, Kringlen E. Er kriminalitet arvelig? Forskningsnytt 1975, 2:27-31.
 1. Dalgard OS, Kringlen E: A Norwegian twin study of criminality. Brit J Criminol 1976; 16:213-232.
 1. Kringlen E: Mot en syntese av dynamisk psykoterapi og atferdsterapi. (Towards a synthesis of dynamic psychotherapy and behavioural therapy). Nord Psykiat T 1976; 19:621-623.
 1. Kringlen E: Schizofreniforskningen - en kampplass for ulike teorier i psykiatrien. (Schizophrenia research - a battlefield for conflicting theories in psychiatry). I: Dalgard OS, Eitinger L og Heiberg A (red). Glimt fra psykiatrisk  forskning. Universitetsforlaget 1976.
 1. Kringlen E: Twins - still our best method. Schiz Bull 1976, 2:429-433.
 1. Eitinger L, Kringlen E: Universitetets psykiatriske klinikk 1926-1976. Festskrift til klinikkens 50 års jubileum. (The University Psychiatric Department 50 years), Oslo 1976.
 1. Kringlen E: Universitetets psykiatriske klinikks 50 års jubileum. (The University Department of Psychiatry 50 years).Tidsskr Nor Lægeforen 1976, nr. 32.
 1. Kringlen E: Normalitet og avvik. En studie av barn av to psykotiske foreldre. (Normality and deviation). Nord Psykiat T 1977;31:171-184.
 1. Kringlen E: Psykiatrien i internasjonalt perspektiv. (Psychiatry in international perspective). I: Kringlen E (red). Psykiatri og historie, Cappelen, Oslo 1977.
 1. Kringlen, E: Homofili - psykopatologi eller normalvariant. (Homosexuality - psychopathology or normal variation). Fokus på familien 1977, nr. 1.
 1. Kringlen E: Small is beautiful. Tidsskr Nor Lægeforen 1977; 97:121-122.
 1. Holzman P, Kringlen E et al: Abnormal-pursuit eye movements in schizophrenia. Arch Gen Psychiat 1977; 34:802-805.
 1. Kringlen E: Medisinske atferdsfag. Et nytt og viktig felt innen medisinen (Behavioural sciences in medicine). Tidsskr Nor Lægeforen 1977, 97:1547-1548.
 1. Kringlen E: Epidemiologisk forskning - oppgaver og muligheter i Norge. (Epidemiological research - tasks and possibilities in Norway). I: Forskningspolitiske spørsmål i norsk medisin. NAVF's utredningsinstitutt 1977, nr. 9.
 1. Kringlen E: Leger i psykiatrisk arbeid. (Physicians in psychiatric work). Tidsskr Nor Lægeforen 1978, 98:219-223.
 1. Kringlen E: Offspring of two psychotic parents, with special reference to schizophrenia. In: Wynne L, Cromwell R & Mathysse S (eds). The Nature of Schizophrenia. Wiley, New York 1978.
 1. Holzman P, Kringlen E et al: Smooth pursuit eye movements in twins discordant for schizophrenia. In: Wynne L, Cromwell R, Mathysse S (eds). The Nature of schizophrenia. New York, Wiley 1978.
 1. Torgersen AM, Kringlen E: Genetic aspects of temperamental differences in infants. A study of new-born twins. J Amer Acad Child Psychiat 1978, 17:433-444.
 1. Kringlen E: Norwegian Twin Registers. In: Nance WA (ed). Twin Research: Biology and Epidemiology. Liss, New York 1978.
 1. Kringlen E: A behavioural study of twins with coronary heart disease. In: Nance WA (ed). Twin Research: Psychology and methodology. Liss, New York 1978.
 1. Kringlen E: Schizofreniforskningens stilling i dag. (The status of schizophrenia research). Tidsskr Nor Lægeforen 1978, 98:65-69.
 1. Kringlen E: Kontrollaspektet i veiledningen. (The control aspect in psychiatric supervision). Nord Psychiat T 1978, 32:165-168.
 1. Kringlen E: Kompendium i medisinske atferdsfag. I. Biologi og atferd. (Kompendium in behavioural sciences in medicine. I. Biology and behaviour). Universitetsforlaget, Oslo 1978.
 1. Kringlen E: Edvard Munch. A psychiatric outline. In: Roth M and Cowie V (eds). Psychiatry, Genetics and Pathography. Gaskell Press, London 1979.
 1. Holzman P, Kringlen E et al: Plasma CPK levels in monozygotic and dizygotic twins discordant for schizophrenia. J Psychiat Res 1979; 15:127-131.
 1. Kringlen E: Metoder og prinsipper i psykiatrisk empirisk forskning. (Methods and principles in psychiatric empirical research). Nord Psykiat 1979; 33:150-161.
 1. Kringlen E: Knut Hamsun, Torkild Hansen og psykiaterne. (Knut Hamsun, Torkild Hansen and the psychiatrists). Samtiden nr. 2, 1979.
 1. Kringlen E: Kompendium i medisinske atferdsfag II. Utviklingsfaser. (Kompendium in behavioural sciences in medicine II. Developmental phases). Universitetsforlaget, Oslo 1979.
 1. Kringlen E: Placebo-effekten i medisin og psykiatri. (The placebo-effect in medicine and psychiatry). Institutt for medisinske atferdsfag, Oslo 1979.
 1. Malt U, Kringlen E: De koronare hjertesykdommers etiologi. En kritisk oversikt. (The etiology of coronary heart disease. A critical review). Institutt for medisinske atferdsfag, Oslo 1979.
 1. Kringlen E: Hva er medisinske atferdsfag? (What is medical behavioural sciences?) Ugeskr Læg 1979; 141:2261-2267.
 1. Kringlen E: Kompendium i medisinske atferdsfag III. Lege-pasient forholdet. (Kompendium in the behavioural sciences in medicine. III The doctor-patient relationship). Universitetsforlaget, Oslo 1979.
 1. Kringlen E: Kompendium i medisinske atferdsfag. IV. Medisin og samfunn. (Kompendium in behavioural sciences in medicine. IV. Medicine and Society). Universitetsforlaget, Oslo 1980.
 1. Kringlen E: Hva kan medisinske atferdsfag bibringe det medisinske studiet? (What can behavioural sciences give to the  medical study?) I: Medicinsk Aarbog, Munksgaard, København 1980.
 1. Kringlen E: Personlighet og psykiatrisk teori. (Personality and psychiatric theory). Tidsskr f. Samfunnsforskning, Oslo 1980:21:179-185.
 1. Holzman P, Kringlen E et al: Deviant eyetracking in twins discordant for psychosis. A replication. Arch Gen Psychiat 1980:37:627-631.
 1. Kringlen E: On the genetics and nosology of affective disorder. In: Achte, K. (ed). Symposium on depression, Helsinki 1980.
 1. Kringlen E: Principles and methods in psychiatric follow- up studies. In: Schimmelpenning, G.W. (ed). Psychiatrische Verlaufsforschung, Huber, Bern 1980.
 1. Kringlen E: Schizophrenia: Research in the Nordic countries. Schiz Bull 1980:6:566-577.
 1. Kringlen E: Psykiatrisk sjukdomslæra. Terapeutisk hållning i vårdarbetet. (Psychiatric Textbook). Esselte Studium, Stockholm 1980. (rev. utg. 1982).
 1. Kringlen E: Individ og Psykiatri. (Individual and Psychiatry), Universitetsforlaget, Oslo 1980.
 1. Kringlen E: Psykiatri og rettssikkerhet. (Psychiatry and legal Protection). Lov og Rett 1980:10:459-464.
 1. Kringlen E: Utan helhetssyn blir medicinen ovetenskapelig. (Without a holistic approach medicine becomes unscientific). Nord Med 1980:95:288-289.
 1. Kringlen E: Nordisk psykiatrisk forskning. (Nordic psychiatric research). Nord Med 1980:95:298-299.
 1. Kringlen E: Om medisinen og samfunnsvitenskapene. (Medicine and behavioural science). Månedsskr Prakt Lægeg 1981:9:273-285.
 1. Kringlen E: Zum heutigen Stand der Schizophrenieforschung. Nervenarzt 1981:52:68-73.
 1. Kringlen E: Biologisk og samfunnsmessig perspektiv på psykiatri. (Biological and social perspectives on psychiatry). T Norsk Psykologforen 1981:18.
 1. Kringlen E: Stress and coronary heart disease. In: Gedda, L. et al. (eds). Twin Research I. Epidemiological and Clinical Studies, Liss, New York 1981.
 1. Kringlen E: International Physicians for the Prevention of Nuclear War. Tidsskr Nor Lægeforen 1981:101:962-964.
 1. Kringlen E: De medisinske konsekvenser av kjernefysisk krig. (The medical consequences of nuclear war). Nord Med 1981: 96:206-208.
 1. Kringlen E: Alkoholproblemet i dag. (The alcohol question today). Institutt for medisinske atferdsfag, Oslo 1981.
 1. Kringlen E: Tanker om det utenkelige - atomopprustning og atomkrig i medisinsk psykologisk perspektiv (Thoughts about the unthinkable.) I: Jagland & Berg Johannessen red). Før det blir for sent. Oslo: Tiden 1982.
 1. Kringlen E: Hva vet vi om årsakene til psykiske lidelser? (What do we know about the causes of mental illness?) I: Psykiatrisk Forskning, Oslo: Universitetsforlaget, 1982.
 1. Kringlen E: Coronary heart disease: Social causation? Psychiatry and Social Science 1982:2:5-22.
 1. Kringlen E: Syke mennesker og medisinsk behandling. (Sick people and medical treatment). Oslo: Universitetsforlaget 1983, (s. 537).
 1. Kringlen E: Etter Nesset-saken. (After the Nesset-case). Lov og Rett 1983:13:583-589.
 1. Kringlen E: Samfunn, biologi og atferd. (Society, biology and behaviour). I: Stenseth, N.C. & Lie, K. (eds).  Evolusjonsteorien. Gyldendal, Oslo 1984.
 1. Kringlen E: Medisinske atferdsfag - et fag i utvikling. (Behavioural medicine in development). Tidsskr Nor Lægeforen 1984:104:443-449.
 1. Kringlen E: Trekk fra nyere schizofreniforskning. (Recent research in schizophrenia). Nord Psyk T 1984:38:287-298.
 1. Kringlen E: Individ og Psykiatri. (Individual and Psychiatry). 2. rev. ed. Oslo: Universitetsforlaget 1984.
 1. Kringlen E: Att leva under hotet om en atomkatastrof. (To live under the threat of a nuclear catastrophy). I: Øberg, J.(ed): Försvar för en kärnvapenfri wärld. Wahlström & Wahlström, Stockholm 1984.
 1. Kringlen E: Depression research: A review with special emphasis on aetiology. In: Acta Psychiat Scand, Suppl No 319, 1985:71:117-130.
 1. Kringlen E: Le status de la recherche sur les jumeaux visee aux psychoses fonctionelles. Am Med Psychol 1985:143:879-885.
 1. Kringlen E: The myth of rationality in situations of crisis. Medicine and War 1985:1:184-187.
 1. Kringlen E: Atomkrig ved uhell - kan den hindres? (Nuclear war by accident - can it be prevented?) Nord Med 1985:100:204-206.
 1. Kringlen, E: Tragedien Wilhelm Reich. (The tragedy of Wilhelm Reich). Forskningspolitikk 1985:8:16-18.
 1. Kringlen E: The myth of rationality in crisis. I: Nuclear war by mistake - inevitable or preventable? Stockholm 1985.
 1. Kringlen E: Medisinere som fredsprisvinnere. (Nobel's peace prize for physicians). Nord Med 1985:100:317.
 1. Medhus, A, Kringlen E: Psykiatri i arbeidslivet. (Psychiatry and work life). Universitetsforlaget, Oslo 1985.
 1. Pihl, A, Kringlen E et al: Medisinske og biologiske virkninger av atomkrig. (Medical and biological consequences of nuclear war). Tidsskr Nor Lægeforen, Oslo      1985:24:105:1645-1659.
 1. Kringlen E: Genetic Studies of Schizophrenia. In: Burrows, G.D. et al (eds): Handbook of Schizophrenia. Amsterdam, Elsevier Science 1986:4:45-69.
 1. Kringlen E: Mennesker i utvikling (Human Development), Oslo, Universitetsforlaget 1986.
 1. Kringlen E: Pasientbehandling (Patient Care), Oslo, Universitetsforlaget 1986.
 1. Kringlen E: Medisin og samfunn (Medicine and Society), Oslo, Universitetsforlaget 1986.
 1. Kringlen E: Status of twin research in functional psychoses. Psychopathology 1986:19:82-95.
 1. Kringlen E: Psychosocial aspects of coronary heart disease. Acta Psychiat Scand 1986:74:225-237.
 1. Kringlen E: Les Etats-limites. Annales Medico-Psychologiques 1986:6:559-562.
 1. Kringlen E: Borderlinetilstander (Borderline conditions). Tidsskr Nor Lægeforen 1986:106:882-883.
 1. Kringlen E: Tendenser i moderne psykiatri med innledende historikk. (Tendencies in modern psychiatry with introductary historical remarks). Tidsskr Nor Lægeforen 1987:107:385-387.
 1. Kringlen E: Manisk depressiv sinnslidelse og kromosom 11. (Manic depressive illness and chromosome 11). Tidsskr Nor Lægeforen 1987:107:1423.
 1. Kringlen E: Reitgjerdet - hva nå? (Reitgjerdet - what now). Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 1987:1:31-37.
 1. Kringlen E: Contributions of genetic studies on schizophrenia. In: Häfner, H. et al: Search for the Causes of Schizophrenia. Springer, Berlin, London 1987.
 1. Kringlen E: Somatoforme tilstander. Tidsskr Nor Lægeforen 1987:107:2530-2535.
 1. Kringlen E: Behovet for psykiatrisk forskning. I:Psykologprofesjonen mot år 2000. Universitetsforlaget, Oslo 1987.
 1. Kringlen E: Psychiatric Rehabilitation in Norway. In: Rehabilitation in der Psychiatrie. Dokumentation II. Brown, Germering, München 1987.
 1. Kringlen E: Individ og psykiatri, 3. utgave, Oslo: Universitetsforlaget 1988.
 1. Kringlen E: Hva vet vi om arvelighet ved manisk depressive sinnslidelser? I: Medicinsk Aarbog 1989, København: Munchsgaard 1988.
 1. Holzman P, Kringlen E et al: A single dominant gene can account for eye-tracking dysfunctions and schizophrenia in offspring of discordant twins. Arch Gen Psychiat 1988:45:641-647.
 1. Kringlen E: Behovet for psykiatrisk forskning. Tidsskr Nor Lægeforen 1989:25:109:2525-26.
 1. Kringlen E, Cramer G: Offspring of monozygotic twins, discordant for schizophrenia. Arch Gen Psychiat 1989:46:873-877.
 1. Kringlen E: Status i psykiatrien. Er det en ny lov vi trenger? (Do we need a new law for psychiatry?) Lov og Rett, Universitetsforlaget 1989:19:99-111.
 1. Kringlen E: Hvem var Emil Kraepelin? (Who was Emil Kraepelin?)I: Gilbert, S., Haugsgjerd, S. & Hjort, H. Livslinjer. Psykiatri og humanisme, 1989: pp. 250-265.

 1. Kringlen E: Psykiateren: behandler, vokter og dommer? (The psychiatrist: therapist, guardian or judge? I: Stanghelle, H., Ulateig, E. (red). Forsvareren. Alf Nordhus 70 år. Et debattskrift. Oslo, Universitetsforlaget 1989.

 1. Kringlen E: Et kritisk blikk på den biologiske psykiatri. (A critical look at biological psychiatry). Tidsskr Nor Lægeforen 1989: 34-35-36:109:3551-6.

 1. Kringlen E: Diagnostikk av suicidalitet. (The diagnosis of the suicidal patient). Tidsskr Nor Lægeforen 1990:110:1714.

 1. Kringlen E: Psykiatri, (Psychiatry). 5. utgave, Oslo, Universitetsforlaget 1990, (s. 686).

 1. Kringlen E: Tilnærming til pasienter med psykogene somatiske plager.(Treatment approach to patients with somatoform symptoms). Tidsskr Nor Lægeforen 1990:110:1853.

 1. Kringlen E: Myths and realities in psychiatric research. In: CN Stefanis et al (eds). Psychiatry: A World Perspective.Vol II. Amsterdam, Elsevier Publishers 1990.

 1. Kringlen E: Genteknologi og psykiske lidelser. Tidsskr Nor Lægeforen 1990:110:96.

 1. Kringlen E: Psychiatry and its relationship to other sciences. In: Seva, A (ed). The European Handbook of Psychiatry and Mental Health I. Zaragoza; Prenza Universitares de Zaragoza 1991; pp. 40-48.

 1. Kringlen E: The borderline states. In: Seva, A (ed). The European Handbook of Psychiatry and Mental Health II. Zaragoza, Prenza Universitares de Zaragoza 1991; pp. 1749-1753.

 1. Kringlen E: Adoption studies in functional psychosis. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 1991:240:307-313.

 1. Kringlen E: Diagnostisering av depresjon.(Diagnosis of depression). Tidsskr Nor Lægeforen 1991:30:111:3682.

 1. Kringlen E: Genetic aspects of schizophrenia with special emphasis on twin research. In: Kringlen, E., Lavik, NJ., Torgersen, S. (eds). Etiology of Mental Disorder. Oslo: Dep Psychiatry, University of Oslo 1991; pp. 63-79.

 1. Kringlen E: The modest psychiatrist. In: Sørensen, T. et al (eds). Psychiatric disorders in the social domaine. Festskrift til Odd Steffen Dalgard. Oslo: Universitetsforlaget 1991:pp. 11-14.

 1. Kringlen E: Medisin og psykiatri i storpolitikken.(Medical and psychiatric aspects of international politics). I: Notaker, H., Pedersen, W. (red). Sykdom, sjel og samfunn. Festskrift til Nils Johan Lavik. Oslo: Pax Forlag 1991,pp. 42-65.

 1. Onstad S, Skre I, Torgersen S, Kringlen E: Twin concordance for DSM-III-R schizophrenia. Acta Psychiatr Scand 1991:83:395-401.

 1. Onstad S, Skre I, Torgersen S, Kringlen E: Mental disorders in first degree relatives of schizophrenics. Acta Psychiatr Scand 1991:83:463-467.

 1. Onstad S, Skre I, Torgersen S, Kringlen E: Subtypes of schizophrenia - evidence from a twin-family study. Acta Psychiatr Scand 1991:84:203-206.

 1. Skre I, Onstad S, Torgersen S, Kringlen E: High interrater of reliability of the structural clinical interview for DSM-III-R Axis I (SCID). Acta Psychiatr Scand 1991:84:167-173.

 1. Kringlen E: Genetikk og psykiatri.(Genetics and psychiatry). Norsk Epidemiologi 1992:2:30-32.

 1. Kringlen E: Psykiatrisk diagnostikk. (Psychiatric diagnostics). Tidsskr Nor Lægeforen 1992:112:2526.

 1. Onstad S, Skre I, Torgersen S, Kringlen E: Birthweight and obstretic complications in schizophrenic twins. Acta Psychiatr Scand 1992:85:70-73.

 1. Kringlen E: TV-aksjonen 1992. (The TV-action 1992) Tidsskr Nor Lægeforen 1992:112:3289-90.

 1. Kringlen E: Depresjon. (Depression). Oslo: Rådet til fremme av psykiatrisk forskning 1992: 1-8.

 1. Kringlen E: Genes and environment in mental illness. Perspective and ideas for future research. Acta Psychiatr Scand 1993: Suppl. 370:79-84.

 1. Ersland S, Kringlen E, Thaulow JF, Waal, H: Lobotomipraksis ved Gaustad sykehus. (Lobotomy at Gaustad hospital). Tidsskr Nor Lægeforen 1993; 17:113:2092-5.

 1. Waal H, Kringlen E, Ersland S, Thaulow JF: Hva kan vi lære av lobotomiperioden? (What can we learn from the lobotomy period?). Tidsskr Nor Lægeforen 1993; 17:113:2121-5.

 1. Skre I, Onstad S, Lygren S, Torgersen S, Kringlen E: A twin study of DSM-III-R anxiety disorders. Acta Psychiatr Scand 1993; 88:85-92.

 1. Kringlen E: Psychiatry towards the year 2000. Acta Psychiatr Scand 1993; 87:297-301.

 1. Torgersen S, Skre I, Onstad S, Edvardsen J, Kringlen E: The psychometric-genetic structure of DSM-III-R personality disorder criteria. Journal of PersonalityDisorders 1993;7 (3):196-213.

 1. Onstad S, Skre I, Torgersen S, Kringlen E: Parental representation in twins discordant for schizophrenia. Psychological Medicine 1993; 23:335-340.

 1. Götestam KG, Kringlen E: Tvangslidelser. (Obsessional illness). Oslo; Rådet for psykisk helse, 1993.

 1. Kringlen E: Psykoanalysens utvikling. (The development of psychoanalysis, with special emphasis on American psychiatry). Trekk fra amerikansk psykoanalyse og psykiatri. Nytt norsk Tidsskrift 1993; 10:285-295.

 1. Buchsbaum MS, Gottesman II, Kringlen E et al: What can twin studies contribute to the understanding of adult psychopathology? In: Bouchard TJ, Propping P (eds). Twins as a Tool of Behavioral Genetics. New York: John Wiley 1993.

 1. Kringlen E: Theory of schizophrenia: Comments. Br J Psychiatry 1994; 164 (supp. 23):62-64.

 1. Kringlen E: Årsaker til alvorlige psykiske lidelser. (Aetiology of severe mental disorders). Tidsskr Nor lægeforen 1994;114:1058-61.

 1. Kringlen E: Pasientbehandling. (Patient care). 2. rev. Oslo: Universitetsforlaget 1994, (s. 163).

 1. Onstad S, Skre I, Torgersen S, Kringlen E: Family interaction: parental representation in schizophrenic patients. Acta Psychiatr Scand 1994: 90 (suppl 384):67-70.

 1. Kringlen E. Is the concept of schizophrenia useful from an aetiological point of view? A selective review of findings and paradoxes. Acta Psychiatr Scand 1994: (suppl 384):17-25.

 1. Kringlen E. Sigmund Freud og psykoanalysens stilling i dag. (Sigmund Freud and psychoanalysis of today). Oslo: P2 Akademiet, NRK 1994.

 1. Skre I, Onstad S, Edvardsen J, Torgersen S, Kringlen E. A family study of anxiety disorders: familial transmission and relationship to mood disorder and psychoactive substance use disorder. Acta Psychiatr Scand 1994:90:366-374. 

 1. Kringlen E. Diagnostikk som ideologi. (Diagnostic as ideology). Tidsskr Nor Lægeforen 1995:5:115:630-2.

 1. Kringlen E. Terapi som ideologi. (Therapy as ideology). Tidsskr Nor Lægeforen 1995; 6:115:710-12.

 1. Kringlen E. Twin studies in mental disorders. In: Bailliere's Clinical Psychiatry 1995; pp. 47-62.

 1. Kringlen E. Gi psykiatrien et løft! (Support psychiatry!). Tidsskr Nor Lægeforen 1995; 21:115.

 1. Kringlen E. Problems and paradoxes in research on the aetiology of schizophrenia. In: Matthysse S, Levy DL, Kagan J, Benez FM (eds). Psychopathology. The evolving science of mental disorder. Cambridge: Cambridge Univ. Press 1996. (pp. 488-508).

 1. Kringlen E. Medisin og Samfunn, 2. utg. (Medicine and Society, 2. ed.). Oslo: Universitetsforlaget 1996. (356 s).

 1. Psykiatriens utvikling og vitenskapsteoretiske forankring. (Psychiatry and philosophy of science). Impuls 1996; 50:79-82.

 1. Den problematiske forebygging. (The problematic prevention of disease). I: Husem E, Kringlen E, Lavik NJ (red): ...fred er ei det beste. Jubileumsskrift for Astrid Nøklebye Heiberg 1996.

 1. Bergem ALM, Engelstad K, Kringlen E. The role of heredity in late-onset Alzheimer disease and vascular dementia. Arch Gen Psychiatry 1997;54:264-270.

 1. Kringlen E. Genetisk informasjon og veiledning i psykiatrien? (Genetic information and councelling in psychiatry). Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117:2347-50.

 1. Kringlen E. Psykiatri. (Psychiatry). 6. rev. utgave, 1997, (s. 551).

 1. Kringlen E. Den psykiatriske journal. (The psychiatric journal).  Tidsskr Nor Lægeforen 1998;118:2206-7.

 1. Kringlen E. Psykiatriske synspunkter på amalgamsykdom. (Psychiatric viewpoints on amalgam disease). Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119:3461-4.

 1. Kringlen E. Tvillingstudier i psykiatrien. (Twin studies in psychiatry). Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119:3322-8.

 1. Finset A, Kringlen E. Den kliniske samtalen - kommunikasjon og pasientbehandling. (The clinical dialogue communication and patient care). Oslo; Universitetsforlaget 1999.

 1. Kringlen E. Depresjon. (Depression). Stavanger: Stiftelsen Psykiatrisk opplysning 1999.

 1. Kringlen E. Twin studies in schizophrenia with special emphasis on concordance. Amer J Med Genetics 2000; 97:4-11.

 1. Torgersen S, Lygren S, Øien PA, Skre I, Edvardsen J, Tambs K, Kringlen E. A twin study of personality Disorders. Comprehen Psychiatry 2000; 41:416-425.

 1. Kringlen E. Individ og psykiatri, (Individual and psychiatry). 5. rev. utgave. Oslo, Gyldendal Akademisk 2000.

 1. Skre I, Onstd S, Torgersen S, Lygren S, Kringlen E. The heritability of common phobic fear: a twin study of a clinical sample. J Anx Dis 2000; 14:549-560.

 1. Kringlen E. Hvor går psykiatrisk forskning? Om arv og miljø, epidemiologi og psykoanalyse. (Where is psychiatric research going? Heredity and environment, epidemiology and psychoanalysis). I: Årbok 1997, Oslo: Det norske Videnskabs-Akademi 2001.

 1. Kringlen E. Psykiatriens samtidshistorie. (Contemporary history of psychiatry). Oslo: Universitetsforlaget 2001.

 1. Torgersen S, Kringlen E, Cramer V. The prevalence of personality disorders in a community sample. Arch Gen Psychiatry 2001; 58:590-596.

 1. Kringlen E, Torgersen S, Cramer V. A Norwegian psychiatric epidemiological study. Amer J Psychiatry 2001; 158:1091-1098.

 1. Kringlen E. Psykiatri (Psychiatry). 7. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk 2001.

 1. Iversen T, Tretli S, Kringlen E. An epidemiological study of cancer in adult twins born in Norway 1905-1945. Br J Cancer 2001; 84 (11):1463-65.

 1. Mjellem N, Kringlen E. The neurodevelopmental hypothesis of schizophrenia: a critical review. Nord Psyk Tidsskr.  2001, 55:301-309.

 1. Kringlen E. Epidemiology of anxiety disorders. I: Dahl A,von Knorring L, Bech P, Joukamaa M (red). Anxiety Disorders. State of the Art. Nordic Psychiatric Symposium 2001; 16-26.

 1. Kringlen E. Seksuelle overgrep, gjenvunnet hukommelse og multippel personlighetsforstyrrelse. (Sexual abuse, recoveerd memory, and multiple personality disorder.) Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122:202-8.

 1. Torgersen S, Edvardsen J, Øien PA, Onstad S, Skre I, Lygren S, Kringlen E. Schizotypal personality disorder inside and outside the schizophrenic spectrum. Schizophrenia Research 2002; 54:33-38.

 1. Kringlen E. Den farmaceutiske industri og lægestanden. (The pharmaceutical industry and the medical profession.) Social Kritik 2002; 79:4-6.

 1. Dalgard O S, Kringlen E, Dahl A A. Psykiatrisk epidemiologi (Psychiatric epidemiology). Norsk Epidemiologi 2002; 12: 161-62

 1. Kringlen E. Trekk fra internasjonal psykiatrisk epidemiologi (Developments in international psychiatric epidemiology.)   Norsk Epidemiologi 2002, 12: 173-79.

 1. Cramer V, Torgersen S, Kringlen E. Livskvalitet i ulike deler av Oslo. (Quality of life in different areas of Oslo). Norsk Epidemiologi 2002; 12. 257-63

 1. Torgersen S, Cramer V, Kringlen E. Psykiske forstyrrelser i ulike bydelsregioner i Oslo (Mental disorders in different regions of Oslo). Norsk Epidemiologi 2002; 12: 265-68.

 1. Torgersen S, Edvardsen J, Øien PA, Onstad S, Skre I, Lygren S, Kringlen E. Schizotypal personality disorder innside and outside the schizophrenic spectrum. Schizophr Res 2002; 54: 33-38.

 1. Kringlen E. Psykiatrien mellom de to kulturer (Psychiatry between the two cultures). I: Braarvig J, Natvig B (red). To kulturer. Oslo: Pax 2002.

 1. Kringlen E. Kan legemiddelindustrien ha en plass i oppfølgingen og i informasjon til pasienten. Tidsskr norsk Lægeforen 2002; 122: 1862.

 1. Reichborn-Kjennerud T,Stoltenberg C, Tambs K, Roysamb E, Kringlen E, Torgersen S, Harris JR. Back-neck pain  and symptoms of anxiety depression: a population-based twin study. Psychol Med 2002; 32: 1009-20.

 1. Kringlen E. A history of Norwegian psychiatry.  History of Psychiatry 2004;15:259-283.

 1. Kringlen E. Psykiatri. 8.utg. Oslo: Gyldendal Akademisk 2005.

 1. Kringlen E. Psykiatriens stilling og framtid. Kgl Norske Videnskabers Selskap, skrifter nr.1, 2005.

 1. Franco-Lie I, Iversen T, Tretli S, Kringlen E, Berg K, Abdelnoor M. Malignant melanoma of the skin: risk, tumor characteristics and mortality in adult twins born in Norway between 1905 and 1945 – a cohort study. Melanoma Research 2005; 15:461-466.

 1. Cramer V, Torgersen S, Kringlen E. Personality disorders and quality of life. A population study. Comprehensive Psychiatry 2006; 47: 178-184.

 1. Kringlen E, Finset A. Den kliniske samtalen – 2.utg. Oslo: Gyldendal Akademisk 2006.06.30.

 1. Kringlen E, Torgersen S, Cramer V. Psychiatric illness in a rural area. A Norwegian psychiatric epidemiological study. Social Psychiatry & Psychiatric Epidemiology 2006;41: 713-719.

 1. Kringlen E. No extermination of mental patients in Norway during the German occupation 1940-1945.International Journal of Mental Health 2006; 35:91-94.

 1. Kringlen E. Posttraumatisk stressforstyrrelse? Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 61-2.

 1. Kringlen E. Atomkrig – makter vi å tenke på det utenkelige? Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2550-2

 1. Kringlen E. Norsk psykiatri gjennom tidene. Oslo: Damm & Sønn, 2007.10.31.

 1. Cramer V, Torgersen S, Kringlen E. Socio-demographic conditions, subjective somatic health, axis I disorders and personality disorders in the common population: the relationship to quality of life. J Personal Dis 2007; 21: 552-567.

 1. Kringlen E. Psykiatri. 9.utg. Oslo: Gyldendal Akademisk 2008.

 1. Kringlen E. Synet på psykosene gjennom tidene. Impuls, tidsskrift for psykologi 2008: 62:6-10.

 1. Kringlen E. Rus, samfunn og psykiatri. I: Bramness J G et al (red). Følelser og fornuft. Festskrift til Helge Waal. Seraf, Universitetet i Oslo, Oslo 2010.

 1. Cramer V, Torgersen S, Kringlen E. Mood disorders and quality of life. A community study. Nord J Psychiatry 2010: 64: 58-62.

 1. Kringlen E. Psykiatri. 10.utg. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2011

 1. Kringlen E. Psykiske og somatiske lidelser hos internasjonalt kjente politikere. Årbok Det norske Videnskabs-Akademi 2011.

 1. Kringlen E. History of Norwegian psychiatry. In: Nord J Psychiatry, suppl. 66, 31-41.

Publisert 11. apr. 2012 13:09 - Sist endret 11. apr. 2012 13:18