Hanne-Cathrin Flinstad Harbo

Professor II - Nevrologisk avdeling
Bilde av Hanne-Cathrin Flinstad Harbo
English version of this page
Mobiltelefon +4799546680
Rom Rikshospitalet D3.3033 eller Ullevål Bygg 18, 2 etasje
Brukernavn
Besøksadresse Nevrologisk avdeling Oslo universitetssykehus
Postadresse Postboks 4950 Nydalen OUS, Rikshospitalet 0424 Oslo

Jeg er professor ved Nevrologisk avdeling, Institutt for klinisk medisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og avdelingsleder og overlege ved Nevrologisk avdeling, Nevroklinikken (NVR), Oslo universitetssykehus.

Team Flinstad Harbo er klar for dekan-valget ved Det medisinske fakultet 2022

Tiden er inne for et reelt dekanvalg ved Det medisinske fakultet. Jeg stiller til valg sammen med et kjempebra team, som har svært bred kompetanse og stort engasjement for å styrke Det medisinske fakultet i sitt videre arbeid for fremragende utdanning og forskning, som møter helsevesenets fremtidige behov.

Jeg har samlet et team av fremragende og svært engasjerte fagpersoner, som har bred kompetanse og erfaring fra forskning, undervisning og ledelse fra ulike deler av Det medisinske fakultet, fra andre organisasjoner og mange relevante verv. Vi legger vekt på å representere bredden ved Det medisinske fakultetet, og vi vil skape et tett og godt samarbeid i dekanat-teamet, med fakultetets øvrige ledelse og med studenter, ansatte og andre partnere. På denne måten vil vi legge til rette for nyskapende forskning og forbedret utdanning og bidra til å utvikle fremtidens helsevesen til beste for pasientene, befolkningens helse og samfunnet. Vår visjon er «Samarbeid om fremragende utdanning og forskning for fremtidens helsevesen».

Vi ser frem til videre dialog om viktige satsninger for Det medisinske fakultet, og vi ønsker velkommen til følgende informasjonsmøter via Zoom, som vi vil arrangere i august:

Møte 1:  Mandag 22. august 2022 11:30-12:00            https://uio.zoom.us/j/68125172277?pwd=M21xQmFXemNBa2F5eGE0S2h4NFdVZz09

Møte 2: Onsdag 24. august 2022 11:30-12:00
https://uio.zoom.us/j/62437483298?pwd=aFBjQnB0RW5TU3dhVGJVN3orbTJ5QT09

Møte 3: Fredag 26. august 2022 11:30-12:00 
https://uio.zoom.us/j/62514550643?pwd=eVNKTlJIeGF3OERueFJ2WXlGaFJUQT09

Team Flinstad Harbo

Når jeg stiller til valg som dekan (100% stilling), vil jeg dra nytte av min  bakgrunn både som professor og overlege i nevrologi (MD, ph.d., MHA), underviser, forsker med forskningsopphold i England og USA, forskningsgruppeleder, tidligere nestleder og stedfortreder for instituttleder ved Institutt for klinisk medisin, leder av det norske Hjernerådet, ulike verv som UiO-representant og de siste årene avdelingsleder ved landets største Nevrologiske avdeling ved OUS. Jeg er trygg på at jeg både har den kompetansen, erfaringen og engasjementet som skal til for å lede arbeidet ved Det medisinske fakultet i de kommende dekanat-perioden på en god og kanskje litt ny måte.  

Jan G. Bjålie (MD, ph.d.) stiller på vårt team som prodekan for forskning (100% stilling). Jan er professor ved Institutt for medisinske basalfag med bred forskningserfaring fra internasjonale informatikk-prosjekter. Han har i to perioder vært instituttleder ved Institutt for medisinske basalfag, og han har hatt en rekke verv innen forskning og undervisning.  Fra 2019 har han vært leder av infrastrukturutviklingen i den Europeiske digitale forskningsinfrastrukturen EBRAINS. Han har stor kompetanse og erfaring for å kunne videreutvikle forsknings-arbeidet ved Det medisinske fakultetet i årene som kommer.Jan G. Bjålie - Institutt for medisinske basalfag (uio.no)

Grete Dyb (MD, ph.d.) stiller som visedekan for forskning på vårt team (50% stilling). Hun er professor II ved Institutt for klinisk medisin og spesialist i Barne- og ungdomspsykiatri. Hun har lang erfaring i undervisning og forskningsveiledning, er forskningsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og har i mange år ledet flere forskningsetiske komiteer - REK og NEM.  Grete vil spesielt ha forsker-utdanningen, både ph.d.- og postdok-program, som sitt ansvarsområde, og hun vil samarbeide tett med Jan og oss andre om forskningsspørsmål.. Grete Anita Dyb - Institutt for klinisk medisin (uio.no)

Magnus Løberg (MD, ph.d.) stiller på vårt team som prodekan for undervisning (100% stilling). Magnus er førsteamanuensis (100 %) og utdanningsleder ved Institutt for Helse og Samfunn fra 2018. Han har med denne bakgrunnen, som en av tre utdanningsledere ved medisinerstudiet, masse erfaring med og stort engasjement rundt utviklingen av medisinerstudiet ved UiO. Han er fra 2015 også medlem av programkomiteen for bachelorprogrammet innen helseledelse og helseøkonomi, og han har fra 2020 ledet Råd for metodevurdering ved OUS. Han leder også forskningsprosjekter i «Clinical Effectiveness Research Group» ved Avdeling for transplantasjonsmedisin ved OUS, og han har hatt forskningsopphold ved Harvard School of Public Heath i USA. Magnus Løberg - Institutt for helse og samfunn (uio.no)

Eli Feiring (MSc, ph.d.) stiller i vårt team som visedekan for bachelor- og masterutdanningene (50% stilling). Hun er statsviter og professor i helsepolitikk og medisinsk etikk ved Institutt for helse og samfunn, og hun er nå avdelingsleder for Avdeling for helseledelse og helseøkonomi. Hun har bred erfaring fra forskning og undervisning og ledelse av bachelor- og masterprogram, og hun har tidligere også verdifull erfaring fra offentlig forvaltning og har vært medlem av REK.  Eli vil spesielt ha master- og bachelor-programmene ved Det medisinske fakultetet som sitt ansvarsområde, og hun vil samarbeide tett både med Magnus og oss andre om å videreutvikle disse programmene på best mulig måte. Eli Feiring - Institutt for helse og samfunn (uio.no)

 

Mål, verktøy og prioriteringer

Vi vil presentere detaljene i vår valgplattform i midten av august, etter at nominasjonsfristen for dekan-kandidater har gått ut. Her vil jeg nevne de viktigste verktøyene vil ta i bruk og våre viktigste prioriteringer.

Verktøyene vi vil bruke for å oppnå våre mål er:

Synliggjøre: Vi vil forbedre og aktivt benytte samarbeids- og kommunikasjonsformer som gjør arbeidet ved Det medisinske fakultet mer synlig både internt og eksternt. Målet er å synliggjøre Det medisinske fakultetet som et fremragende studiested og en viktig forskningsinstitusjon og samfunnsaktør.

Involvere og samarbeide: Vi vil stimulere til samarbeid både internt og med eksterne partnere og legge til rette for at flere ansatte og studenter blir involvert i utvikling og styring av fakultetet. Målet er at Det medisinske fakultetet skal utvikle seg i takt med medisinsk kunnskap og utviklingen i samfunnet.

Beslutte og gjennomføre: Vi vil følge opp aktuelle saker ved Det medisinske fakultet i åpne, tidsavgrensede prosesser som leder til beslutning og gjennomføring. Målet er å fatte gode beslutninger som er godt forankret, som leder til forbedring og som jevnlig evalueres.

Våre viktigste prioriteringer vil være:

 • Engasjere ansatte og studenter i å synliggjøre og løse vårt felles samfunnsoppdrag best mulig.
 • Etablere nye møteplasser for studenter og alle ansatte.
 • Videreutvikle samarbeidet med instituttene, sykehusene og andre partnere
 • Oppdatere og styrke undervisningen for alle studenter ved Det medisinske fakultetet.
 • Forbedre organiseringen av de ulike studieprogrammene, og tilpasse studieplanene til samfunnets behov.
 • Styrke insentiver for fremragende undervisning og prioritere tilbakemelding til studenter og undervisere.
 • Forbedre finansiering- og forskningsstøtteordninger og samarbeid om forskningssøknader.
 • Forbedre forskerutdanningen og legge til rette for god karriereutvikling.
 • Legge til rette for digitalisering og nyskapning.
 • Stimulere til gode administrative løsninger som er til nytte for ansatte og studenter

Ta også gjerne kontakt med oss . Godt valg i september!

 

********************************

Mine faglige interesser

Som avdelingsleder ved Nevrologisk avdeling og professor i nevrologi ved UiO har jeg en bred interesse for helsespørsmål og hjernehelse generelt og nevrologiske tilstander spesielt. Både gjennom min nåværende lederstilling ved Nevrologisk avdeling, OUS og min stilling som nestleder ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, UiO i 2015-2018, har jeg erfaring fra mange områder. Institutt for klinisk medisin er et meget stort institutt med omfattende undervisnings- og forskningsvirksomhet. Jeg har de siste fire årene - og under hele Covid-pandemien - ledet Norges største nevrologiske avdeling med ca 320 ansatte (fordelt på 11 seksjoner), der vi ivaretar undervising og forskning i tillegg til pasientbehandling innenfor et bredt fagfelt.

Jeg har både klinisk og forskningsmessig arbeidet mest med utredning og behandling av inflammatoriske sykdommer i det sentrale nervesystemet, spesielt multippel sklerose (MS). Jeg er blant forskningsgruppelederne som samarbeider om MS-forskning ved UiO / OUS. Jeg arbeider med translasjonsforskning og leder studier som sammenstiller kliniske-, genetiske-, molekylære- og MRI-analyser. Jeg deltar som  den norske PI i internasjonale forskningsnettverk/prosjekter som det EU-Horizon 2020-finansierte prosjektet "MultipleMS", International Multiple Sclerosis Genetics Consortium – IMSGC og MS MAGNIMS (Magnetic Resonance Imaging in MS).

Verv

 • 2020 -           Medlem av Rådgivende utvalg for Stiftelsen Kristian Georg Jebsen
 • 2019 -           Medlem av Forskningsutvalget  (FU) og arbeidsutvlaget for FU ved Oslo universitetssykehus
 • 2018 -           Medlem av priskomiteen for UiOs priser for forskning, utdanning,     formidling og innovasjon
 • 2018-            Leder av priskomite for Monrad-Krohns pris for fremme av nerologisk forskning
 • 2017- 2019            Convenor of International MS Genetics Consortium (IMSGC) International Multiple Sclerosis Genetics Consortium – IMSGC
 • 2016-2017     Medlem av rådgivende gruppe for  UiO: Livsvitenskap http://www.uio.no/forskning/satsinger/livsvitenskap/
 • 2015-2018     Medlem av Undervisningsutvalget ved Oslo universitetssykehus
 • 2017-             Medlem av valgkomiteen for Hjernerådet
 • 2017-             Medlem av priskomiteen for Forsverg og Auries legat
 • 2014-2017     Leder av Hjernerådet (The Norwegian Brain Council) (styremedlem fra 2013), fra 2017 medlem av rådgivende gruppe for Hjernerådet
 • 2015-2017     Medlem av ECTRIMS council
 • 2013 -       Medlem av styringsgruppen for International MS Genetics Consortium (IMSGC).
 • 2003 -       Norsk leder/Principle Investigator i Nordic MS Genetics Network og International MS Genetics Consortium (IMSGC).

Undervisning

Jeg underviser i nevrologi på grunnstudiet i medisin ved Det medisinske fakulte, UiO.

Bakgrunn

 • Avdelingsleder ved Nevrologisk avdeling, Oslo uiversitetssykehus fra september 2018-
 • Nestleder ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, UiO fra januar 2015 t.o.m. august 2018.
 • Master Health Administration, UiO 2015
 • Visiting professor, University of San Fransisco, USA 2011-2012 (12 mndr)
 • Professor i nevrologi, Institutt for klinisk medisin, fra 2010
 • Leder MS forskningsgruppe OUS/UiO fra 2003- 
 • Overlege nevrologisk avdeling, OUS fra 2003 på Ullevål og fra 2016- på Rikshospitalet
 • Dr. med (PhD) 2003, UiO
 • Visiting researcher University of Cambridge, UK, 2001 (6 mndr)
 • Stipendiat (PhD, senere postdoc) ved Immunologisk institutt, Rikshospitalet 1997-2006
 • Spesialist i nevrologi 1997
 • Cand.med. (MD) 1988, UiO

Samarbeid

 • Forskningsenhet for nevrofag, Oslo University Hospital (Celius, Berge, Bos, Zwart, Toft, Dietrichs, Heuser, Taubøll, Tallaksen)
 • Nevroradiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus (Beyer, Sowa, Due-Tønnesen, Bjørnerud)
 • NORMENT (Westlye, Andreassen)
 • Institute of Psychology, University of Oslo (Walhovd, Fjell, Landrø)
 • Norwegian MS Registry and Biobank
 • Institute of Medical Genetics, Oslo University Hospital  (Lie)
 • Institute of Basal Medical Sciences, University of Oslo (Spurkland)
 • Nordic Multiple Sclerosis Genetics Network (Kochum, Olsson, Hillert, Oturai, Saarela)
 • International Multiple Sclerosis Genetics Consortium (IMSGC) 
 • MultipleMS consortium (EU Horizon 2020-project) ( Kocum et at)
 • MAGNIMS by affiliation to Ospedale San Rafael, Milan, Italy
 • University of Cambridge Multiple Sclerosis Genetics Group (Sawcer, Ban, Compston)
 • University of California Berkeley (Barcellos)
 • University of California  San Francisco (Oksenberg, Baranzini, Hauser)
 • University of Nantes, France (Gourraud)
 • Institut Biomedical Research August Pi Sunyer (IDIBAPS) Hospital Clinic of Barcelona, Spain  (Villoslada)

 
Emneord: Genetikk, Epidemiologi, Hjerne og nervesystem, Multippel sklerose

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Helseth, Eirik; Rootwelt, Terje & Harbo, Hanne Flinstad (2019). Nevrologi og nevrokirurgi. Fra barn til voksen, 7. utg. . Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2473-9. 1000 s.
 • Helseth, Eirik; Rootwelt, Terje & Harbo, Hanne Flinstad (2019). Nevrologi og nevrokirurgi ; fra barn til voksen. Fagbokforlaget. ISBN 9788245024739. 582 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Cappelletti, Chiara; Eriksson, Anna Maria; Brorson, Ina Skaara; Leikfoss, Ingvild Sørum; Glomstad Kråbøl, Oda & Høgestøl, Einar August [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2022). Quantitative proteomics reveals protein dysregulation during T cell activation in multiple sclerosis patients compared to healthy controls. Clinical Proteomics. ISSN 1542-6416. doi: 10.1186/s12014-022-09361-1.
 • Nygaard, Gro Owren; Schikora-Rustad, Stine; Lie, Ingeborg Haugesag; Aase, Audun; Leiknes, Ingvild Jullum & König, Marton [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2021). Humoral immune response to the influenza vaccine in multiple sclerosis patients treated with cladribine or rituximab.
 • König, Marton; Lorentzen, Åslaug Rudjord; Torgauten, Hilde Marie; Tran, The Trung; Schikora-Rustad, Stine & Vaage, Eline Benno [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2021). Humoral Immunity to SARS-CoV-2 mRNA Vaccination in People with Multiple Sclerosis using High-Efficacy Disease Modifying Therapies.
 • Kaufmann, Tobias; van der Meer, Dennis; Doan, Nhat Trung; Schwarz, Emanuel; Lund, Martina Jonette & Agartz, Ingrid [Vis alle 97 forfattere av denne artikkelen] (2020). Publisher Correction: Common brain disorders are associated with heritable patterns of apparent aging of the brain (Nature Neuroscience, (2019), 22, 10, (1617-1623), 10.1038/s41593-019-0471-7). Nature Neuroscience. ISSN 1097-6256. 23(2). doi: 10.1038/s41593-019-0553-6.
 • Madireddy, Lohith; Patsopoulos, Nikolaos A.; Cotsapas, Chris; Bos, Steffan Daniel; Beecham, Ashley H. & McCauley, Jacob [Vis alle 64 forfattere av denne artikkelen] (2019). Author Correction: A systems biology approach uncovers cell-specific gene regulatory effects of genetic associations in multiple sclerosis (Nature Communications, (2019), 10, 1, (2236), 10.1038/s41467-019-09773-y). Nature Communications. ISSN 2041-1723. 10(1). doi: 10.1038/s41467-019-10951-1.
 • Bos, Steffan Daniel; Brorson, Ina Skaara; Eriksson, Anna; Leikfoss, Ingvild Sørum; Vitelli, Valeria & Celius, Elisabeth Gulowsen [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Differential gene expression analysis of CD8+ T cells from multiple sclerosis patients and healthy controls .
 • Glover, Joel; Tysnes, Ole-Bjørn; Myhr, Kjell-Morten; Bråthen, Geir; Sandvig, Ioanna & Høyer, Helle [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Hvor står ALS-forskningen i Norge? VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Bos, Steffan Daniel; Brorson, Ina Skaara; Høgestøl, Einar August; Berge, Tone; Saez-Rodriguez, Julio & Uccelli, Antonio [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Multiple Sclerosis genetic burden score in a systems biology study of MS patients from four countries.
 • Berge, Tone; Eriksson, Anna; Brorson, Ina Skaara; Høgestøl, Einar August; Harbo, Hanne Flinstad & Bos, Steffan Daniel [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Proteomic profiling of T cells from multiple sclerosis patients and healthy controls.
 • Cellerino, Maria; Pardini, Matteo; Ivaldi, Frederico; Vila, Gemma; Berge, Tone & Koduah, Priscilla [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2018). Personalizing health care in Multiple Sclerosis using systems medicine tools: presentation of the cytomics data from the Sys4MS project.
 • Zubizarreta, Irati; de Rosbo, Nicole Kerlero; Rinas, Melanie; Høgestøl, Einar August; de Rodez Benavent, Sigrid Aune & Bos, Steffan Daniel [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2018). The Sys4MS project: Personalizing health care in Multiple Sclerosis using systems medicine tools .
 • Brorson, Ina Skaara; Rhead, Brooke; Berge, Tone; Adams, Cameron; Quach, Hong & Sangurdekar, Dipen [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2018). SLFN12 is differentially methylated in multiple sclerosis CD4+ and CD8+ T cells .
 • Cellerino, Maria; Pardini, Matteo; Campi, Cristina; Ivaldi, Frederico; Vila, Gemma & Berge, Tone [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2018). Personalizing health care in Multiple Sclerosis using systems medicine tools: Presentation of the cytomics data .
 • Berge, Tone; Brorson, Ina Skaara; Høgestøl, Einar August; Bos, Steffan Daniel; Harbo, Hanne Flinstad & Berven, Frode (2018). Proteomic profiling of CD4+ and CD8+ T cells from multiple sclerosis patients and healthy controls.
 • Eriksson, Anna; Brorson, Ina Skaara; Høgestøl, Einar August; Bos, Steffan Daniel; Harbo, Hanne Flinstad & Berven, Frode [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Proteomic profiling of CD4+ T cells from MS patients show increased activity of T cell activation pathways (compared to healthy controls) .
 • Leikfoss, Ingvild Sørum; Bos, Steffan Daniel; Berg-Hansen, Pål; Berge, Tone; Beyer, Mona K. & Celius, Elisabeth Gulowsen [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). The EU Horizon2020 Project MultipleMS: Improved Personalized Medicine for Multiple Sclerosis .
 • Berge, Tone; Eriksson, Anna; Brorson, Ina Skaara; Høgestøl, Einar August; Bos, Steffan Daniel & Harbo, Hanne Flinstad [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Proteomic profiling of CD4+ and CD8+ T cells from multiple sclerosis patients and healthy controls.
 • Brorson, Ina Skaara; Rhead, Brooke; Berge, Tone; Lea, Rodney A.; Burnard, Sean & Scott, Rodney J. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Differently methylated regions in multiple sclerosis CD4+ and CD8+ T cells .
 • Rhead, Brooke; Brorson, Ina Skaara; Berge, Tone; Adams, Cameron; Quach, Hong & Sangurdekar, Dipen [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2018). Differential DNA methylation and expression of SLFN12 in multiple sclerosis patients’ CD4+ and CD8+ T cells.
 • Bajwa, Simranjit Kaur; Nilsen, Kristian Bernhard; Erichsen, Erik Aksel Spendrup; Berg-Hansen, Pål & Harbo, Hanne Flinstad (2018). En mann i 50-årene med svimmelhet, dobbeltsyn og gangvansker. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 138(3). doi: 10.4045/tidsskr.16.1109.
 • Bos, Steffan Daniel; Brorson, Ina Skaara; Barcellos, Lisa F; Berge, Tone & Harbo, Hanne Flinstad (2017). Gene expression profiling of CD4+ T cells from multiple sclerosis patients and healthy controls.
 • Brorson, Ina Skaara; Rhead, Brooke; Quach, Hong; Berg-Hansen, Pål; Berge, Tone & Harbo, Hanne Flinstad [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). DNA methylation differences in CD4+ and CD8+ T cells of multiple sclerosis patients and healthy controls.
 • Mo, Ingrid; Eriksson, Anna; Brorson, Ina Skaara; Ledsaak, Marit; Harbo, Hanne Flinstad & Gabrielsen, Odd Stokke [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Identifying protein interaction partners for DEXI - encoded by the dexamethasone-induced gene, DEXI .
 • Fernanda, Kropf Correia; Brorson, Ina Skaara; Eriksson, Anna; Bos, Steffan Daniel; Harbo, Hanne Flinstad & Berge, Tone (2017). Molecular characterization of TAGAP – a GTPase-activating protein encoded by a multiple sclerosis susceptibility gene.
 • Brorson, Ina Skaara; Eriksson, Anna; Baranzini, Sergio; Berge, Tone; Harbo, Hanne Flinstad & Bos, Steffan Daniel (2017). Gene expression in pathways enriched with MS associated risk loci.
 • Moen, Stine Marit; Harbo, Hanne Flinstad; Celius, Elisabeth Gulowsen; Sowa, Piotr; Nygaard, Gro Owren & Beyer, Mona K. (2016). S.M. Moen og medarbeidere svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136(19), s. 1608–1608. doi: 10.4045/tidsskr.16.0826.
 • Moen, Stine Marit; Harbo, Hanne Flinstad; Celius, Elisabeth Gulowsen; Sowa, Piotr; Nygaard, Gro Owren & Beyer, Mona K. (2016). S.M. Moen og medarbeidere svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136(20), s. 1702–1702. doi: 10.4045/tidsskr.16.0865.
 • Moen, Stine Marit; Harbo, Hanne Flinstad; Sowa, Piotr; Celius, Elisabeth Gulowsen; Nygaard, Gro Owren & Beyer, Mona K. (2016). MR-undersøkelser ved multippel sklerose. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136(16), s. 1373–1376. doi: 10.4045/tidsskr.15.1361.
 • Berg-Hansen, Pål; Moen, Stine Marit; Harbo, Hanne Flinstad & Celius, Elisabeth Gulowsen (2015). Comments on the review article 'Time trends in the incidence and prevalence of multiple sclerosis in Norway during eight decades'. Acta Neurologica Scandinavica. ISSN 0001-6314. 132(5), s. 364–367. doi: 10.1111/ane.12489.
 • Gustavsen, Marte Wendel; Celius, Elisabeth Gulowsen; Moen, Stine Marit; Bjølgerud, Anja; Berg-Hansen, Pål & Nygaard, Gro Owren [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2015). No association between multiple sclerosis and periodontitis after adjusting for smoking habits. European Journal of Neurology. ISSN 1351-5101. 22(3), s. 588–590. doi: 10.1111/ene.12520.
 • Nygaard, Gro Owren; Harbo, Hanne Flinstad; Celius, Elisabeth Gulowsen & Landro, N. I. (2013). Does the Brief International Cognitive Assessment for MS (BICAMS) catch the cognitive problems of a sample of well-educated recently diagnosed MS patients in Oslo? Multiple Sclerosis. ISSN 1352-4585. 19(7), s. 970–971.
 • Leikfoss, Ingvild S; Mero, Inger-Lise; Dahle, Maria Krudtaa; Lie, Benedicte Alexandra; Harbo, Hanne Flinstad & Spurkland, Anne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Multiple Sclerosis Associated Single Nucleotide Polymorphisms in CLEC16A Correlate with Reduced SOCS1 and DEXI Expression in Thymic Samples. Scandinavian Journal of Immunology. ISSN 0300-9475. 76(2), s. 196–196.
 • Leikfoss, Ingvild Sørum; Berge, Tone; Harbo, Hanne Flinstad & Spurkland, Anne (2012). Multiple sclerosis-associated single nucleotide polymorphisms in CLEC16A correlate with reduced SOCS1 and DEXI expression in thymic tissue.
 • Berge, Tone; Leikfoss, Ingvild Sørum; Spurkland, Anne; Lie, Benedicte Alexandra & Harbo, Hanne Flinstad (2012). Multiple sclerosis-associated single nucleotide polymorphisms in CLEC16A correlate with reduced SOCS1 and DEXI expression in thymic tissue.
 • Link, J.; Kockum, I.; Lorentzen, Åslaug Rudjord; Lie, Benedicte Alexandra; Celius, Elisabeth Gulowsen & Schaffer, M. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2011). Investigation of HLA genes in multiple sclerosis in Scandinavia. Journal of Neurology. ISSN 0340-5354. 258, s. 196–196.
 • Maniaol, Angelina; Boldingh, Marion Ingeborg; Brunborg, Cathrine; Harbo, Hanne Flinstad & Tallaksen, Chantal (2011). A POPULATION-BASED DESCRIPTIVE EPIDEMIOLOGIC STUDY OF MYASTHENIA GRAVIS IN NORWAY. European Journal of Neurology. ISSN 1351-5101. 18(S2), s. 276–276.
 • Sørum, Ingvild; Mero, Inger-Lise; Gustavsen, Marte Wendel; Muggerud, Aslaug; Sæther, Hanne Skarpodde & Lie, Benedicte Alexandra [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2011). Molecular Characterization of the Multiple Sclerosis Susceptibility Gene CLEC16A. Scandinavian Journal of Immunology. ISSN 0300-9475. 73(4), s. 377–377.
 • Holmøy, Trygve; Harbo, Hanne Flinstad & Celius, Elisabeth Gulowsen (2010). Behandling av multippel sklerose. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 130(9).
 • Booth, DR; Heard, RN; Stewart, GJ; Cox, M; Scott, RJ & Lechner-Scott, J [Vis alle 42 forfattere av denne artikkelen] (2010). Lack of support for association between the KIF1B rs10492972[C] variant and multiple sclerosis. Nature Genetics. ISSN 1061-4036. 42(6), s. 469–470.
 • Brorson, Ina Skaara; Rhead, Brooke; Berge, Tone; Adams, Cameron; Quach, Hong & Sangurdekar, Dipen [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2010). SLFN12 is differentially methylated in multiple sclerosis CD4+ and CD8+ T cells .
 • Lorentzen, Åslaug Rudjord; Melum, Espen; Buchert, Eva; SMESTAD, CATHRINE; Mero, Inger-Lise & Aarseth, Jan Harald [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2010). Trend of association to the Glypican 5 gene region to multiple sclerosis. European Journal of Neurology. ISSN 1351-5101. 17, s. 221–221.
 • Lorentzen, AR; Karlsen, Tom Hemming; Olsson, M; SMESTAD, CATHRINE; Mero, Inger-Lise & Woldseth, B [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2009). Killer immunoglobulin-like receptor ligand HLA-Bw4 protects against multiple sclerosis. European Journal of Neurology. ISSN 1351-5101. 16, s. 19–19.
 • Mero, Inger-Lise; Lorentzen, AR; Ban, Maria; SMESTAD, CATHRINE; Celius, Elisabeth Gulowsen & Aarseth, JH [Vis alle 20 forfattere av denne artikkelen] (2009). The TYK2 gene is associated with susceptibility to multiple sclerosis. Multiple Sclerosis. ISSN 1352-4585. 15(9), s. S186–S186.
 • Sawcer, Stephen; Booth, David; Heard, Robert; Stewart, Graeme; An, Goris & Dobosi, Rita [Vis alle 63 forfattere av denne artikkelen] (2008). Refining genetic associations in multiple sclerosis. Lancet Neurology. ISSN 1474-4422. 7(7), s. 567–569. doi: 10.1016/S1474-4422%2808%2970122-4.
 • Harbo, Hanne Flinstad (2008). A non-synonymous SNP based genome-wide association study in multiple sclerosis identifies the nonreceptor tyrosine-protein kinase gene (TYK2) on chromosome 19. European Journal of Neurology. ISSN 1351-5101. 15, s. 27–27.
 • Lorentzen, Åslaug Rudjord; Ban, Maria; Booth, David; Heard, Robert; Stewart, Graeme & Goris, An [Vis alle 33 forfattere av denne artikkelen] (2008). The expanding genetic overlap between multiple sclerosis and type 1 diabetes.
 • Lorentzen, Åslaug Rudjord; Karlsen, Tom Hemming; Olsson, Marita; Smestad, Cathrine; Mero, Inger-Lise & Woldseth, Bente [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2008). Protection against multiple sclerosis conferred by carriage of the inhibitory killer immunoglobulin-like receptors (KIRs) ligand HLA-Bw4.
 • SMESTAD, CATHRINE; Brynedal, B; Jonasdottir, G; Lorentzen, AR; Masterman, T. & Akesson, E [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2007). The impact of HLA-A and HLA-DRB1 alleles on age at onset, disease course and severity in Scandinavian multiple sclerosis patients. European Journal of Neurology. ISSN 1351-5101. 14, s. 22–22.
 • Harbo, Hanne F; Mørk, Sverre; Vedeler, Christian A. & Myhr, Kjell-Morten (2007). Biobank for multippel sklerose etablert. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 127(17).
 • Lorentzen, AR; SMESTAD, CATHRINE; Ekstrøm, Per Olaf; Oturai, Annette Bang; Åkesson, Eva & Saarela, Janna [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2006). The role of SH2D2A gene polymorphisms in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis. ISSN 1352-4585. 12(Suppl 1), s. S72–S72.
 • Harbo, Hanne Flinstad; Utsi, E; Lorentzen, Åslaug Rudjord; T Kampman, M; Celius, EG & Myhr, KM [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2006). Low prevalence of multiple sclerosis in a Sami population is related to low frequency of the disease-associated HLA DR15-DQ6 haplotype. Tissue Antigens. ISSN 0001-2815. 67, s. 523–523.
 • Harbo, HF; Utsi, Egil; Kampman, Margitta Theodora; Celius, EG; Myhr, KM & Lie, BA [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2006). Low prevalence of multiple sclerosis and the HLA CR15-DQ6 halotype in Sami. Multiple Sclerosis. ISSN 1352-4585. 12, s. 71–71.
 • Wiencke, Kristine; Karlsen, TH; Boberg, Kirsten Muri; Harbo, Hanne Flinstad; Lie, Benedicte Alexandra & Thorsby, Erik [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2005). Association to the HLA-DR6 haplotype in PSC: Additional effects in the HLA class I/extended class I region. Journal of Hepatology. ISSN 0168-8278. 42.
 • Lorentzen, Åslaug Rudjord; Celius, EG; Ekstrom, P; Wiencke, Kristine; Lie, Benedicte Alexandra & Myhr, KM [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2005). The CD28/CTLA4/ICOS gene region does not show assosiation in Norwegian multiple sclerosis patients. Genes and Immunity. ISSN 1466-4879. 6.
 • Berge, Tone; Gustavsen, Marte Wendel & Harbo, Hanne Flinstad (2015). Genetic, clinical and environmental aspects of multiple sclerosis. UiO.
 • Harbo, Hanne Flinstad (2003). Genome-wide screen and candidate gene search in multiple sclerosis. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:39 - Sist endret 23. juli 2022 12:21

Prosjekter

Forskergrupper