Studentrepresentanter

Alle fakultetets studenter har mulighet for å stille som studentrepresentanter til fakultetets råd, utvalg og styrer. 

Studentrepresentantene velges under valgallmøtet, som arrangeres én gang i året – vanligvis i månedsskiftet mars-april.

MSU er stående valgforsamling utenom valgallmøtet, og stor for etteroppnevninger til verv som ikke blir besatt under allmøtet. 

Protokoller

Protokoll for valgallmøtet 2015

Protokoll for valgallmøtet 2014

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ og fastlegger overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten.

Fast representant:   Ida Susanna Fattah 1. vararepresentant: Vivian S. Amundsen
Fast representant:   Ine Maria Larsso   2. vararepresentant:   Helge Leander B. Jensen

Instituttrådene

Instituttrådet er instituttleders viktigste rådgivende organ. Instituttrådet uttaler seg om saker som ellers ville ha vært gjenstand for vedtak i et styre, dvs. langtidsplan, årsplan, budsjett, intern organisering, samt regnskap og årsrapport. Instituttrådet kan drøfte saker som instituttleder eller øvrige medlemmer ønsker å ta opp.

 

Institutt for helse og samfunn
Fast representant:   Ancy Wilfred      1. vararepresentant:     -
Fast representant:   Ulrikke Fredriksen Ullestad   2. vararepresentant:     -
Institutt for klinisk medisin
Fast representant:  Synne Lofstad    1. vararepresentant:     -
Fast representant:  Silje Onsager Stordal  2. vararepresentant:     -
Institutt for medisinske basalfag
Fast representant:   Martin J. Solbakken   1. vararepresentant:     -
Fast representant:   Martin Nassim Sund  2. vararepresentant:     -
Publisert 14. aug. 2015 17:32 - Sist endret 14. aug. 2015 17:32