M.Sc. Stalin Chellappa Gunasekaran

M.Sc. Stalin Chellappa Gunasekaran ved Bioteknologisenteret vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Human Regulatory T cells: Suppressive Function and Role in Pancreatic Cancer and Distal Bile Duct Cancer.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Theresa L. Whiteside, Department of Pathology, Immunology and Otolaryngology, University of Pittsburgh Cancer Institute
  • 2. opponent: University-Professor Tobias Blopp, Institute for Immunology, University Medical Center of the Johannes Gutenberg-University Mainz
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Johanna Olweus, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Forsker Einar Martin Aandahl, Bioteknologisenteret, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Regulatoriske T celler i immunregulering og kreftsykdommer hos mennesker

Immunapparatet er et tveegget sverd, hvor immunresponser må både aktiveres og avsluttes til riktige tid. Hvis immunapparatet er for aktivt eller for lite effektiv vil alvorlig sykdom kunne oppstå.

Ny kunnskap har vist at det er mange mekanismer som regulerer immunforsvaret og disse er ofte komplekse. Regulatoriske T celler er en type immunceller med hemmende egenskaper, og som kan hindre andre immunceller i deres kamp mot infeksjoner og kreftsykdommer.. På den andre siden, vet vi at manglende funksjon av de regulatoriske T cellene fører til autoimmune sykdommer (f. eks. diabetes og revmatisme) og øker risikoen for avstøtning av organer etter organtransplantasjon.

De regulatoriske T cellene har en helt sentral rolle i reguleringen av immunapparatet, men det er fremdeles uklart hvordan de moleklyære mekanismene fungerer hos mennesker - både hos friske individer og hos pasienter med immunrelaterte sykdommer.

I mitt PhD-prosjekt har jeg undersøkt de moleklære mekanismene for hvordan regulatoriske T celler hemmer andre immunceller hos mennesker. Vi har særlig fokusert på signalveier inne i cellene., og vi tror at våre funn vil være viktig i utviklingen av medisiner som er rettet mot å manipulere funksjonen til de regulatoriske T cellene.

Vi også undersøkt funksjonen til de regulatoriske T celler hos pasienter med gallegangskreft og kreft i bukspyttkjertelen. Funnene våre viser at cellene har multiple funksjoner - de både hemmer andre immunceller og de stimulerer direkte til kreftutviklingen. Disse kreftformene har svært dårlig prognose, og vi håper at våre resultater vil bidra til mer effektiv behandling i fremtiden.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 27. mai 2016 14:45 - Sist endret 27. mai 2016 14:46