Disputas: Nora Valeska Lieske - Immunologi

M.Sc. Nora Valeska Lieske ved Norsk senter for molekylærmedisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Modulation of Adaptive Immune Responses — Studies in infectious diseases and immune disorders.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Johan Sandberg, Institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet, Stockholm
  • 2. opponent: Professor Trude Helen Flo, Institutt for Kreftforskning og molekylær medisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Fredrik Müller, Avdeling for mikrobiologi, Klinikk for laboratoriemedisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Tore Jahnsen, Seksjon for Biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Kjetil Taskén, Centre for Molecular Medicine Norway

Sammendrag (Summary)

Et funksjonsdyktig immunsystem er en nødvendig forutsetning for at mennesker skal klare å bekjempe infeksjoner og holde seg friske. Immunceller kommuniserer på forskjellige måter; ved kontakt og ved hjelp av signalstoffer som kan formidler informasjon over lengre avstander frem til celler i andre deler av kroppen. I noen tilfeller fungerer immunsystemet ikke som det skal, f.eks. på grunn av infeksjonssykdommer som tuberkulose eller HIV eller på grunn av genetiske feil som forårsaker defekter i vår immunfunksjon.

I sin avhandling Modulation of Adaptive Immune Responses - Studies in infectious diseases and immune disorders har Nora Lieske og medarbeidere kartlagt immunregulerende mekanismer som utøves av en type hvite blodlegemer kalt regulatoriske T celler og som hemmer andre immunceller. Den optimale aktiveringstiden for cellene å være effektive i å undertrykke immunsvar er kartlagt og man fant også hvordan noen immunceller kan unnslippe og bli resistente mot hemning av regulatoriske T celler. Forståelse av hvordan kroppens immunsvar er regulert er viktig for behandling av pasienter med infeksjoner, immunsvikt eller autoimmune sykdommer og for pasienter som får organtransplantasjon. Lieske og medarbeidere har videre undersøkt effekten av å blokkere immunregulerende celler med spesifikke signalhemmere i blodprøver fra pasienter med tuberkulose og HIV. Slike signalhemmere blokkerte funksjon av regulatoriske T celler, men immunsvaret økte ikke som forventet. Blodprøver fra pasienter med primær immunsvikt ble også undersøkt i en egen studie og viste at i blokkering av en annen immunregulerende signalvei kunne øke immunresponser i prøver fra pasientene.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 9. juni 2016 15:31 - Sist endret 13. juni 2016 15:01