Marit Haram forsvarer sin doktorgrad torsdag 1. juni 2017

Tittel: The relationship between oxytocin pathway genes and personality traits and psychosis characteristics

Marit Haram

Se offentlig kunngjøring på nettsidene til Institutt for klinisk medisin: Disputas: Marit Haram

Sammendrag av avhandlingen

Mange med psykoselidelser synes det er vanskelig å ha tillit til andre, forstå andres følelsesmessige reaksjoner og engasjere seg i sosiale sammenhenger. Basert på kunnskap fra dyrestudier er det teorier om at hormonet oksytosin er involvert i disse prosessene, og tilførsel av dette hormonet er foreslått som en mulig behandlingsmetode.

I sin avhandling The relationship between oxytocin pathway genes and personality traits and psychosis characteristics undersøkte Marit Haram og kollegaer forholdet mellom gener involvert i det medfødte oksytosinsystemet og trekk som er sentrale for sosial funksjon hos pasienter med psykoselidelser.

Forskerne fant at små variasjoner i genet som koder for reseptoren for oksytosin var knyttet til følelsesmessig tilbaketrekning. Variasjoner i det samme genet var knyttet til aktiviteten i amygdala, et område i hjernen som er knyttet til følelsesregulering, hos pasienter med schizofreni, men ikke hos pasienter med bipolar lidelse eller friske kontroller. Aktiviteten i amygdala ble målt mens deltakerene i studien fikk presentert bilder av ansikter som uttrykte sinne eller frykt.

Det var ingen sammenhenger mellom det medfødte oksytosinsystemet og personlighetstrekk hos friske deltakere eller mellom oksytosinsystemet og psykosesymptomer som mistenksomhet, fiendtlighet og nedsatt interesse/initiativ i sosiale sammenhenger hos pasientene. Variasjon i det medfødte oksytosinsystemet virker heller ikke å gi økt genetisk sårbarhet for å utvikle en bipolar- eller psykoselidelse.

Våre funn gir økt forståelse for hvordan genetiske variasjoner er knyttet til sosiale utfordringer mange mennesker med psykoselidelser står ovenfor. Sannsynligvis kan små variasjoner i det medfødte systemet knyttet til oksytosinhormonet bidra til disse utfordringene, men dette forklarer ikke hoveddelen av mekanismene som er involvert.

Publisert 18. mai 2017 10:31 - Sist endret 27. okt. 2017 12:41