Forskergruppe: Kognisjon og funksjon

Ved NORMENT jobber 15 forskergrupper med å avdekke hvorfor noen mennesker utvikler alvorlige psykiske lidelser. Her presenterer forskergruppen Kognisjon og funksjon sin forskning på kognitiv fungering hos personer med og uten psykisk lidelse. 

Bildet er sammensatt av profilbilder av de 8 medlemmene i gruppen. Gruppeleder Torill Ueland til venstre.
Forskergruppen Kognisjon og funksjon med gruppeleder Torill Ueland.

Hva er kognisjon?

Kognisjon har med tenkning å gjøre, og er en samlebetegnelse på mentale prosesser som gjør det mulig for oss å motta, lagre og bearbeide informasjon fra våre omgivelser. Vi bruker denne informasjonen til å styre vår atferd. Kognitive vansker er vanlig ved mange psykiske lidelser, også ved schizofreni og bipolar lidelse. Vanskene kan innebære å ha problemer med å huske informasjon, konsentrere seg over tid, tenke og jobbe raskt, og løse problemer på en effektiv måte. Mange har også vansker med sosial kognisjon, det vil si evnen til å forstå og tolke andre menneskers handlinger og følelser.

Vår gruppe gjør nevropsykologiske utredninger for å kartlegge kognitiv funksjon, både hos personer med en alvorlig psykisk lidelse og friske frivillige. Den nevropsykologiske utredningen er en av flere undersøkelser som inngår i TOP-studien ved NORMENT. Dataene bruker vi i forskningen vår, men resultatene gir også verdifull informasjon om studiedeltakerens kognitive ressurser og eventuelle problemområder. Basert på denne informasjonen, utarbeider vi individuelle rapporter til pasientene der vi blant annet gir konkrete råd som kan hjelpe deltakerne til å utnytte sine ressurser på best mulig måte.

Målet med forskningen vår er å bidra til økt forståelse for hvorfor noen har kognitive vansker, hvordan kognisjon utvikles over tid og hvilken sammenheng kognitiv funksjon har med andre sykdomsfaktorer og med funksjon i hverdagslivet. Vi jobber også med å prøve ut behandling for å bedre kognitive vansker.

Nedenfor kan du lese noen eksempler på hva vi har funnet ut så langt.

Illustrasjonsbilde: Nevropsykologisk testing, NORMENT

Utvikling gjennom sykdomsforløpet

For å studere kognitiv utvikling undersøker vi deltakerne våre flere ganger. Vi har vist at kognitive vansker er til stede allerede ved første sykdomsepisode ved schizofreni og at funksjonen ikke endrer seg nevneverdig løpet av det første året (Haatveit et al., 2015). Dette finner vi også hos personer med bipolar lidelse men i mildere grad (Demmo et al., 2017). Vi har nylig gjennomført en 10-års oppfølgingsundersøkelse der vi blant annet skal se om den kognitive fungeringen fortsatt er stabil.

Variasjon i kognitiv funksjon

Selv om mange med alvorlig psykiske lidelser har kognitive vansker, er det likevel stor variasjon i graden av vansker. Vi har funnet tre ulike grupper: En med nesten intakt kognitiv funksjon, en med middels alvorlige vansker og en siste gruppe med betydelig kognitiv svikt (Vaskinn et al., 2020). Forskjeller i kognitiv funksjon henger også sammen med andre sykdomsfaktorer. Vi har for eksempel funnet at personer med vedvarende negative symptomer i større grad har kognitive vansker enn de med færre symptomer av denne typen (Engen et al., 2019). Vi har også funnet at graden av kognitiv svikt avhenger mer av tidligere psykose enn av hvilken diagnose man har. Personer med bipolar lidelse som hadde hatt psykose hadde vansker på lik linje med personer med schizofreni (Simonsen el al., 2011). Kognitiv funksjon påvirker også hvordan vi fungerer i hverdagen. Vi har blant annet vist at kognitiv og sosial kognitiv funksjon kan bidra til å forklare hvorfor noen fungerer godt i hverdagen og arbeidslivet, mens andre har vansker på disse områdene (Lystad et al., 2016; Engelstad et al., 2017).

Samarbeid med andre forskningsgrupper

Vi vet ikke sikkert hvorfor noen har kognitive vansker. Trolig skyldes det en kombinasjon av biologiske og miljømessige faktorer. Vi samarbeider tett med andre forskergrupper ved NORMENT for å finne svar på dette. Sammen har vi blant annet vist at det er en sammenheng mellom grad av negative symptomer, kognisjon og hjernestruktur (Haatveit et al., 2021), mellom kognitiv kontroll, barndomstraumer og kardiovaskulær risiko (Lunding et al., 2021), mellom søvnvasker og kognitiv funksjon (Laskemoen et al., 2020), og mellom genetisk sykdomsrisiko og kognitiv funksjon (Smeland et al., 2020). I et nyoppstartet prosjekt skal vi undersøke hvilken rolle immunsystemet spiller for kognitiv funksjon ved alvorlig psykiske lidelser.

Behandling

Gruppen vår jobber også med å utvikle og prøve ut behandlingsmetoder for kognitive vansker hos personer med alvorlige psykiske lidelser. Vi har vist at kognitiv trening kan bedre kognitiv funksjon og arbeidsfunksjon (Lystad et al., 2017) og at sosial kognitiv trening kan gjøre deltagerne bedre i stand til å trekke slutninger om hva andre føler eller tenker på (Vaskinn et al., 2019).

Forskning på kognitiv funksjon kan bidra til økt forståelse av sykdomsutvikling og forløp ved alvorlige psykiske lidelser. Ny kunnskap om kognitive vansker er også viktig for å kunne gi råd til behandlere, pårørende og pasienter om mestring av lidelsen, samt tilrettelegging av behandling, skole, arbeid og hverdagsliv. Vi håper også å bidra til å finne effektive behandlingsmetoder som kan bedre kognitive vansker og hverdagsfungering hos personer med alvorlige psykiske lidelser.

Ta gjerne kontakt hvis du vil vite mer om vår forskning!

Kontaktinformasjon

Publisert 17. juni 2021 18:25 - Sist endret 18. juni 2021 08:15