PhD-student Camilla Bakkalia Büchmann

Sykdomsinnsikt og suicidalitet ved bipolare lidelser

Camilla Bakkalia Büchmann

Bipolar lidelse er en fellesbetegnelse for psykiske lidelser som kjennetegnes av store svingninger mellom oppstemthet (mani/hypomani) og depresjon, med perioder med stabilt stemningsleie imellom. Bipolare lidelser oppstår vanligvis i ungdomsårene eller tidlig voksenalder og rammer ca to til fire prosent av befolkningen i løpet av livet.

Forskning viser at sykdomsinnsikt (i hvilken grad en person erkjenner å ha en psykisk lidelse) er en viktig faktor å ta hensyn til ved bipolar lidelse. Lav sykdomsinnsikt har vist seg å påvirke både behandlings- og sykdomsforløp negativt, og økt sykdomsinnsikt er derfor et viktig fokus i behandling. Samtidig viser forskning på mennesker med schizofreni at å ha god sykdomsinnsikt ikke nødvendigvis er utelukkende positivt og kan føre til økt risiko for depresjon, lav selvtillit, økt følelse av håpløshet og økt risiko for suicidalitet (tilbøyelighet til å gjøre selvmordsforsøk).  Suicidalitet er en betydelig byrde også for personer med bipolare lidelser. Om lag en av tre gjør minst ett selvmordsforsøk i løpet av livet, og selvmordsrisikoen er cirka 15 ganger høyere enn hos normalbefolkningen. Man vet imidlertid lite om sammenhengen mellom sykdomsinnsikt og suicidalitet hos mennesker med bipolare lidelser. Dette ønsker vi å se nærmere på i mitt doktorgradsprosjekt. En økt forståelse av faktorer som er involvert i utviklingen av selvmordstanker og -atferd er avgjørende for å kunne forutsi og forhindre selvmordsforsøk.

Mitt prosjekt

I den første delen av prosjektet vil vi fokusere på sykdomsinnsikt. Vi vet allerede mye om sykdomsinnsikt ved schizofreni, men dette er ikke like godt undersøkt ved bipolar lidelse, hvor sykdomsbildet i større grad er preget av svingninger i stemningsleie. Vi vil blant annet undersøke i hvilken grad ulike mål på sykdomsinnsikt samsvarer med hverandre og om måleinstrumenter som er utviklet for bruk ved schizofreni også kan brukes ved bipolar lidelse. Økt kunnskap om sammenhengen mellom sykdomsinnsikt og stemningsleie er blant annet viktig for kunne gi pasientene en mer tilpasset behandling.

Videre i prosjektet vil vi undersøke mulige sammenhenger mellom sykdomsinnsikt og suicidalitet. Vi vet at det er større sannsynlighet for selvmord i tidlige faser av sykdomsforløpet, særlig for de yngre pasientene. Det er derfor viktig å kartlegge hvordan sykdomsinnsikt endrer seg over tid og om disse endringene påvirker suicidaliteten. Ved å studere slike endringer i sykdomsinnsikt hos mennesker som er i et tidlig stadium av lidelsen, håper vi å kunne identifisere faktorer som kan føre til både bedre behandling og reduksjon av selvmord og selvmordsforsøk.

Kontaktinformasjon

Publisert 16. aug. 2017 15:33 - Sist endret 16. aug. 2017 15:33