PhD-student Eva Zsuzsanna Hoseth

Fungerer immunsystemet annerledes i alvorlige psykiske lidelser?

Eva Zsuzsanna Hoseth

Immunsystemet er kroppens forsvar mot sykdom. Det er mest kjent for å angripe og ødelegge bakterier og virus som kommer inn i kroppen, men på 1920-tallet gjorde forskerne en oppdagelse som vekket interessen for å studere immunsystemet i sammenheng med alvorlige psykiske lidelser. De fant at personer som var født om vinteren, hadde høyere forekomst av schizofreni. I dag tror man at en av årsakene kan være at både mor og barn er mer utsatt for infeksjoner i vintermånedene.

De siste tiårene har vår forståelse av immunsystemet endret seg. Immunsystemets rolle ser ut til å være mye mer kompleks enn først antatt, og det har en viktig betydning også for hjernens utvikling og fungering.

I mitt doktorgradsprosjekt har vi undersøkt ulike aspekter ved immunsystemet, for å forstå mer av hvordan det er involvert i alvorlige psykiske lidelser som schizofreni og bipolar lidelse. Mer spesifikt har vi sett på hvilken sammenheng det er mellom immunsystemet og hukommelse, om gener knyttet til immunsystemet utrykkes annerledes hos personer med psykiske lidelser, og om immunfaktorer som er viktige for hjernens utvikling, er annerledes hos pasienter.

Immunsystemet og hukommelse

Forskning utført på dyr har vist at en viktig del av immunsystemet, det såkalte "tumor-nekrose-faktor (TNF)-systemet", er nødvendig for hukommelse. I tillegg vet vi at personer med schizofreni og bipolare lidelser kan ha vansker med hukommelsen. Vi undersøkte derfor om det er en sammenheng mellom hukommelse og immunstoffer relatert til TNF-systemet. Resultatene tydet på at det var en slik sammenheng, siden personer med økte TNF-verdier i blodet også presterte dårligere på ulike tester knyttet til både hukommelse og arbeidsminne (en type kortidsshukommelse). Dette gjaldt både personer med og uten psykisk lidelse, noe som bekrefter at TNF er viktig for hukommelse både i den syke og friske hjernen.

Immunsystemet og gener

Flere studier har vist at TNF-systemet er mer aktivt hos personer med alvorlige psykiske lidelser. TNF er en markør på betennelse, og økte nivåer av TNF i blodet er et tegn på en pågående betennelse i kroppen. Det er foreløpig ukjent om økt TNF-aktivitet skjer i hjernen, i blodkar eller andre steder i kroppen. Hvis gener i hjernen uttrykker TNF i større grad hos pasienter, kan det tenkes at TNF-systemet er direkte involvert i mekanismene bak schizofreni og bipolare lidelser. Vi undersøkte om TNF-aktivitet stammer fra immunceller i blodet eller fra et område i den fremre delen av hjernen som er viktig i alvorlige psykiske lidelser. Vi fant at personer med psykisk sykdom hadde økte nivåer av TNF i blodet, men det var ingen forskjell mellom pasienter og friske med hensyn til hvordan blodcellene og hjerneområdet uttrykte gener for TNF. Disse resultatene kan tyde på at kilden til økt TNF-aktivitet hos personer med psykisk lidelse er andre steder i kroppen enn i blodceller eller i den fremre delen av hjernen.

Immunsystemet og hjernens utvikling

Vi undersøkte også en annen del av immunsystemet, det såkalte "Notch-systemet", som blant annet er viktig for hjernens utvikling. Vi fant at denne delen av immunsystemet er noe svekket hos personer med schizofreni, og i mindre grad hos personer med bipolare lidelser, sammenlignet med friske kontrollpersoner. Hvis fremtidig forskning viser at dette funnet er robust, er det mulig at medikamenter som påvirker Notch-systemet på sikt kan inngå i behandling av alvorlige psykiske lidelser.

Hva viser denne forskningen?

Tilsammen har mitt doktorgradsarbeid gitt ny kunnskap om ulike sider av immunsystemet og styrket teorien om at immunsystemet har en viktig rolle i alvorlige psykiske lidelser. I tillegg viser denne forskningen at immunstoffer også er sentrale for hjernens fungering hos personer uten slik sykdom. Ved å kartlegge ulike aspekter ved immunsystemet på denne måten, får vi gradvis økt forståelse av ulike immunstoffers rolle i psykisk sykdom. Immunsystemet er svært komplekst, med utallige faktorer som virker sammen. Mer forskning trengs før vi på sikt kan anvende kunnskapen for å utvikle bedre medisiner og kunne oppdage sykdom på et tidligere tidspunkt. 

Referanser

Hoseth EZ, Westlye LT, Hope S, Dieset I, Aukrust P, Melle I, Haukvik UK, Agartz I, Ueland T, Ueland T, Andreassen OA. Association between cytokine levels, verbal memory and hippocampus volume in psychotic disorders and healthy controls. Acta Psychiatr Scand. 2016 Jan;133(1):53-62. doi: 10.1111/acps.12467.

Hoseth EZ, Ueland T, Dieset I, Birnbaum R, Shin JH, Kleinman JE, Hyde TM, Mørch RH, Hope S, Lekva T, Abraityte AJ, Michelsen AE, Melle I, Westlye LT, Ueland T, Djurovic S, Aukrust P, Weinberger DR, Andreassen OA. A Study of TNF Pathway Activation in Schizophrenia and Bipolar Disorder in Plasma and Brain Tissue. Schizophr Bull. 2017 Jul 1;43(4):881-890. doi: 10.1093/schbul/sbw183.

 

Publisert 20. nov. 2017 15:06 - Sist endret 27. juni 2019 12:02