Post doc Akiah Ottesen Berg

Innvandrere har økt risiko for psykose.


Miljøfaktorer som er relevant for innvandrere påvirker forekomst, symptomer og alvorlighetsgraden ved psykoselidelser.


I 1932 oppdaget den norske psykiateren og forskeren Ørnulf Ødegaard at nordmenn som utvandret til USA hadde mer schizofreni enn nordmenn flest. Åtti år senere har fortsatt innvandrere økt risiko for psykose, men i dag gjelder dette i større grad innvandrergrupper fra Asia og Afrika som kommer til Europa. Deres etterkommere, og etniske minoriteter generelt, har også økt risiko for psykose. Det er for tiden enighet om at dette henger sammen med deres spesielle livssituasjon i et nytt land hvor de blant annet opplever sosiale utfordringer i form av diskriminering, lavere sosioøkonomiske status, og til tider vanskeligere familieforhold. Her ved NORMENT undersøkte vi nærmere hvordan noen av disse opplevelsene kunne påvirke psykosesymptomer hos innvandrere.


Diskriminering har sammenheng med positive symptomer
 

I en gruppe på 90 innvandrere med psykose, bekrefter de med innvandrerbakgrunn fra Asia og Afrika at de hadde opplevd diskriminering i Norge. Dette innebar å ha opplevd diskriminerende holdninger, men også at man hadde blitt nektet viktige ressurser slik som jobb og bolig på grunn av sin etnisitet. Etter at vi korrigerte for diagnose og etnisitet, fant vi at det å ha opplevd diskriminering førte til mer alvorlige positive symptomer, det vil si mer vrangforestillinger og hallusinasjoner. Diskriminering førte også til mer depresjon, og dette var spesielt relevant for innvandrere fra Afrika. (Berg, Melle et al. 2011).
 

Barndomstraume gir økt hørselshallusinose
 

Mennesker som opplever omsorgssvikt eller overgrep i sin barndom har større risiko for å utvikle psykiske vansker senere i livet, blant annet psykose. Etniske minoriteter i vår studie (n=69) rapporterte om mer traumatiske erfaringer i sin barndom enn resten av psykosepasientene (n=385), samt mer hørselshallusinasjoner; spesielt i form av å høre to eller flere stemmer som snakker sammen om deg. Det viste seg at hørselshallusinosene hadde sammenheng med traumatiske erfaringer i barndommen, og ikke etnisk minoritetsbakgrunn. (Berg, Aas et al. 2014).


Miljøfaktorer kan vi gjøre noe med


Våre studier tyder på at etniske minoriteter og innvandrere til Norge opplever mer traumatisk og sosialt stress enn andre grupper, og at dette påvirker alvorlighetsgraden av psykosesymptomer. Denne kunnskapen gir en bredere forståelse av hvilke miljøfaktorer som påvirker psykoseutvikling, spesielt med tanke på forebygging og tidlig intervensjon.

 

Berg, A. O., M. Aas, S. Larsson, M. Nerhus, E. Hauff, O. A. Andreassen and I. Melle (2014). "Childhood trauma mediates the association between ethnic minority status and more severe hallucinations in psychotic disorder " Psychological Medicine In Press.
Berg, A. O., I. Melle, J. I. Rossberg, K. L. Romm, S. Larsson, T. V. Lagerberg, O. A. Andreassen and E. Hauff (2011). "Perceived discrimination is associated with severity of positive and depression/anxiety symptoms in immigrants with psychosis: A cross-sectional study." BMC Psychiatry 11(1): 77.

 

Publisert 21. mai 2014 14:13 - Sist endret 20. nov. 2018 08:46