PhD Student Elisabeth H. Lange

Bruk av alkohol og illegale rusmidler ved alvorlige psykiske lidelser

Elisabeth H. Lange, Cand.Med.

Elisabeth H. Lange Cand.Med.

Personer som lider av schizofreni eller bipolar lidelse har større risiko enn friske for å få et  problematisk alkoholforbruk og/eller bruke illegale rusmidler som cannabis og amfetamin. Man har ennå ikke funnet noe sikkert svar på hva hvorfor det er slik. Det kan dreie seg om at faktorer som gir økt risiko for å utvikle alvorlige psykiske lidelser også øker risikoen for å utvikle rusmisbruk.

En annen teori er at personer med alvorlige psykiske lidelser bruker rusmidler for å dempe plagsomme symptomer. Det vi vet er at samtidig rusmisbruk kan forverre den psykiske lidelsen og ha negative konsekvenser for forløpet av sykdommen. Det er derfor viktig å fange opp hvilke pasienter som trenger ekstra oppfølging i forhold til rusmisbruk så tidlig som mulig i behandlingsforløpet. Vi trenger også mer kunnskap om hvordan rusbruk påvirker forskjellige aspekter ved alvorlige psykiske lidelser.

Hvordan finne ut hvem som trenger ekstra oppfølging i forhold til rusmisbruk?

Vi har undersøkt om to enkle spørreskjemaer om bruk av alkohol og illegale stoffer (AUDIT og DUDIT) er egnet til å fange opp rusproblemer blant pasienter som behandles for psykose eller bipolar lidelse for første gang. Skjemaene er utviklet til bruk i primærhelsetjenesten, for å identifisere personer som med skadelig eller risikofylt bruk av alkohol eller andre rusmidler. Vår studie viste at de også egner seg til bruk blant pasienter med alvorlige psykiske lidelser.

Hva skjer med rusbruken etter at pasienter med psykose eller bipolar lidelse kommer inn i behandlingsapparatet?

Gjennom en oppfølgingsstudie har vi sett på hvordan rusbruken endret seg i løpet av det første året etter behandlingsstart for 154 pasienter med psykose eller bipolar lidelse. Misbruk av cannabis og andre illegale stoffer var mer utbredt enn alkoholmisbruk.

Ved starten av studien hadde mennene mer misbruk av illegale rusmidler enn kvinnene. Gledelig nok var det en klar reduksjon i misbruk av illegale stoffer ved ett års oppfølgig for mennene. Kvinnene hadde like mye problematisk alkoholbruk som mennene ved studiestart. Ved oppfølgig var alkoholbruken uendret hos kvinnene mens mennene hadde redusert sin risikofylte bruk av alkohol noe. Det er altså viktig å følge opp rusbruk hos både menn og kvinner med alvorlige psykiske lidelser.

Påvirker rusbruk hjernestrukturen hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser og  friske kontrollpersoner?

Målet med den tredje studien er å undersøke om bruk av rusmidler kan påvirke hjernestrukturen hos personer med alvorlige psykiske lidelser og friske kontrollpersoner. Ved hjelp av hjerneavbildning med MR (Magnetisk resonanstomografi) får vi detaljerte bilder av hjernestruktur uten bruk av røntgenstråling. Med et avansert bildebehandlingsprogram kan vi måle tykkelsen av hjernebarken og volumet av dypere hjernestrukturer på gruppenivå hos friske kontrollpersoner og hos pasienter med schizofreni eller bipolar lidelse. Vi vil så undersøke om det er sammenhenger mellom bruk av rusmidler og hjernestrukturmålene.

Publisert 29. sep. 2015 10:05 - Sist endret 29. sep. 2015 10:05