PhD Student Eva Zsuzsanna Hoseth

Kan immunsystemet bidra til utvikling av alvorlige psykiske lidelser gjennom påvirkning av hjernen?

Eva Zsuzsanna Hoseth

De siste tiårene har det vært økende oppmerksomhet rundt immunsystemets rolle i schizofreni og bipolare lidelser. Genetiske studier, undersøkelser av immunmarkører i blod og dyrestudier tyder på at det er visse forskjeller i immungener og immunmarkører mellom pasienter og personer uten alvorlige psykiske lidelser.

Til tross for at man lenge har kjent til schizofreni og bipolare lidelser, er den medikamentelle behandlingen fremdeles utilstrekkelig for en del pasienter. Disse pasientene ofte opplever plagsomme bivirkninger, og kun delvis eller manglende effekt. Det er derfor stor fokus innenfor forskning for å finne ut mer av mekanismene bak disse lidelsene, samt utvikle nye medisiner.

Hukommelse – hjerne – immunmarkører

Vi finner ofte at pasienter med schizofreni og bipolare lidelser scorer dårligere på hukommelsestester enn personer uten alvorlige psykiske lidelser. Dyreforsøk viser at når det foreligger for lite eller for mye immunmarkører i hippocampus (hjernens «hukommelsessenter»), får dyret dårligere hukommelse. Vi brukte hjerneavbildning (MRI) til å undersøke om dette også var tilfellet i pasienter og friske kontroller. Vi undersøkte i tillegg om det var sammenheng mellom deler av hippocampus, hukommelse, og immunmarkører.

Vi fant at jo høyere nivå inflammasjonsmarkør man har i blodet, jo verre blir hukommelsen hos pasienter med schizofreni og bipolar lidelse, men også hos friske kontroller. Vi ser også en tendens til bedre hukommelse hos de med større hippocampusområder.

Immunrelaterte genuttrykk i blod og hjerne

Fram til nå har mange studier fokusert på å måle immunmarkører i blod hos pasienter, deretter sammenligne nivåene med friske kontroller. I samsvar med andre studier har vi tidligere funnet at pasienter har høyere nivå av flere immunmarkører i blod, noe som tyder på at immunsystemet spiller en rolle i disse sykdommene. Årsaken til dette er fremdeles ukjent.

Vi skal nå undersøke om disse immunmarkørene stammer fra blodceller gjennom å måle genuttrykk. Vi ønsker så å sammenligne med tilsvarende målinger fra hjernen, i form av samarbeid med internasjonale forskningsgrupper. Mer forskning er nødvendig for å få klarhet over immunsystemets rolle i sykdomsmekanismene bak schizofreni og bipolare lidelser.

Publisert 8. sep. 2015 09:35