Stipendiat June Ullevoldseter Lystad

Kognitiv funksjon, kognitiv trening og arbeid ved schizofreni

June Lystad

Betydningen av arbeid for personer med schizofreni

Et meningsfylt innhold i hverdagen er like viktig for personer med schizofreni som for andre. Arbeid og aktivitet er ikke bare en kilde til økonomi, men kan bidra til bedre oppfølging av andre behandlingstiltak og til bedret livskvalitet.

Vi vet at deltakelse i arbeidslivet kan være utfordrende for personer med schizofreni, men forskning viser også positive effekter av arbeid for denne gruppen. Mellom 53 % og 70 % av personer med schizofreni uttrykker et ønske om arbeid, men kun mellom 10 % og 20 % er i jobb. Denne store diskrepansen henger sammen både ytre samfunnsrelaterte og indre sykdomsrelaterte faktorer. Gruppen vurderes ofte ikke som aktuell for arbeid grunnet lave forventninger og varsomhet i både NAV og helseapparatet. Indre, sykdomsrelaterte faktorer som positive og negative symptomer og kognitive vansker kan også gjøre det utfordrende å være i en arbeidssituasjon. I min forskning har jeg et særlig fokus på kognisjon, kognitive vansker og kognitiv trening.

Kognitive vansker og kognitiv rehabilitering ved psykoselidelse

Kognitive vansker er et kjernetrekk ved schizofreni og forskning viser at minst 60 – 70 % av personer med schizofreni har vansker på et eller flere områder, særlig med hensyn til oppmerksomhet, innlæring og hukommelse og eksekutiv funksjon. Kognitiv funksjon har stor betydning for dagliglivsfunksjon og forskning viser en spesifikk sammenheng mellom kognitive vansker og arbeidsfunksjon.

Kognitiv trening

Kognitiv trening er en kognitiv rehabiliteringsmetode som innebærer systematisk opptrening av kognitive funksjoner gjennom øvelse, repetisjon og strategilæring. Forskning viser at kognitiv trening har effekt på både kognisjon og hverdagsfunksjon ved psykoselidelser og at denne effekten øker når treningen foregår i kombinasjon med annen aktiv rehabilitering, f.eks. arbeidsrehabilitering. Ved å kombinere arbeidsrehabilitering og kognitiv trening får man en god mulighet til å jobbe med overføring mellom trening og arbeid og å tilrettelegge for kognitive vansker slik de kommer til uttrykk i arbeidssituasjonen. I mitt doktorgradsprosjekt ønsker vi å finne ut mer om hvordan kognitive vansker påvirker arbeidsfunksjon og hvorvidt kognitiv trening kombinert med arbeidsrehabilitering kan bidra til å styrke deltakernes evne til å mestre utfordringer og krav i en arbeidssituasjon.

Publisert 5. jan. 2015 11:58 - Sist endret 29. sep. 2015 10:42