PhD Student Marit Haram

Hvilken rolle spiller oxytocin ved alvorlige psykiske lidelser?

Marit Haram

Sosialt hormon

Oxytocin er et sentralt hormon ved fødsel og amming. Det har i senere år blitt mer og mer tydelig at hormonet også er viktig for hvordan vi fungerer sosialt. Gjennom dyrestudier og randomiserte kontrollerte studier hos mennesker vet vi at oxytocin spiller en viktig rolle i opplevelsen av tillit, empati og gruppetilhørighet, dog er det med mye usikkerhet rundt betydningen av individuelle og kontekstuelle faktorer.

Oxytocin som behandling

Oxytocin gitt intranasalt er allerede under lupen som en potensiell behandlingsmetode for flere psykiatriske lidelser, inkludert bipolar- og psykoselidelser. Ideen om at dette sosiale hormonet vil gi bedring er nærliggende når vi vet at mange med bipolar- og psykoselidelse synes det er vanskelig å ha tillit til andre, forstå andres emosjonelle reaksjoner samt engasjere seg i sosiale sammenhenger. Det foreligger ingen konklusive resultater, men det er indikasjon for at oxytocin kan forbedre sosial kognisjon (Woolley 2014) samt redusere positive symptomer ved schizofreni (Pedersen 2011).

Hvordan fungerer det medfødte oxytocinsystemet hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser?

Som et ledd i å forstå hvorvidt oxytocin kan være en potensiell behandlingsmetode, ønsket vi i mitt PhD-prosjekt å studere hvordan pasientenes medfødte oxytocinsystem fungerer. Oxytocin kan måles i blodet, men det er usikkerhet rundt hvorvidt dette representerer oxytocinnivået i hjernen, og følgende effekten på sosial funksjon.

Vi undersøkte dermed oxytocin-relaterte gener, som er konstante i alle kroppens celler og danner grunnlaget for produksjon av hormonet. Foreløpig har vi sett på om gener som koder for oxytocin (OXT), vasopressin (AVP), oxytocin reseptor (OXTR) og transmembranproteinet CD38 som er viktig for utskillelse av oxytocin i hjernen (CD38) er assosiert med diagnosene i seg selv eventuelt symptomer hos pasientene relatert til sosial fungering.

Vi fant en sammenheng mellom en genvariant (rs53576) på OXTR og følelsesmessig tilbaketrekning, et symptom beskrevet som manglende interesse for, engasjement i og følelsesmessige reaksjoner på livsbegivenheter. Det ble ikke oppdaget noen sammenheng mellom genene og diagnoser. Det kan dermed virke som om oxytocin-relaterte gener ikke bidrar til den genetiske sårbarheten for å utvikle bipolar- eller psykoselidelser, men likevel spiller en rolle i forhold til symptomer relatert til sosial fungering som er hyppige ved disse lidelsene (Haram et.al, 2015). Disse symptomene kan på denne måten være et interessant fokusområde for videre vurdering av behandlingseffekt med oxytocin.

Litteraturliste:

  • Wolley et.al., 2014. Oxytocin administration enhances controlled social cognition in patients with schizophrenia. Psychoneuroendocrinology. 2014 Sep;47:116-25.
  • Pedersen et.al., 2011. Intranasal oxytocin reduces psychotic symptoms and improves Theory of Mind and social perception in schizophrenia. Schizophr. Res. 2011 Oct;132(1):50-3.
  • Haram et.al., 2015. Association between Genetic Variation in the Oxytocin Receptor Gene and Emotional Withdrawal, but not between Oxytocin Pathway Genes and Diagnosis in Psychotic Disorders. Front Hum Neurosci. 2015 Jan 23;9:9.
Publisert 31. aug. 2015 09:39 - Sist endret 1. sep. 2015 12:51