Post doc Monica Aas

Er barnetrauma en risikofaktor i psykose og bipolar lidelse?

Monica Aas, PhD. Psykolog

I 2014 ble det markert at FNs barnekonvensjon er 25 år. Målet med FNs barnekommisjon er å styrke barns rettigheter. Omfanget av overgrep og omsorgssvikt viser at vi har lang vei igjen. Pasienter med psykoselidelser rapporterer oftere tidlige traumer og høyere nivåer av opplevd stress sammenliknet med folk flest. Mye tyder på at uhåndterbart stress er en utløsende faktor ved psykose, og en vedvarende faktor for et mer alvorlig kronisk sykdomsbilde over tid.  

Forskning fra NORMENT KG-JEBSEN Senter for psykoseforskning viser at vold og seksuelle overgrep i barndommen er rapportert i høyere grad hos pasienter med en alvorlig psykisk lidelse  enn hos individer uten en alvorlig mental lidelse. Rapportering av barnetrauma er også knyttet til dårligere affektregulering, mer rusbruk, tidligere sykdomsdebut og økt sjanse for selvmordsforsøk, sammenliknet med pasienter uten tidlig traumatisering. Vår forskning viser at det ser ut til at pasienter med barnetrauma er en undergruppe med et mer alvorlig sykdomsbilde.

Gen–miljø-interaksjoner

Vi er alle født med ulik grad av sårbarhet for å utvikle psykose, og ved å vokse opp i et miljø med mye stress øker risikoen for å utvikle psykose. Selv om tidlig traumeeksponering er funnet i et større omfang hos mennesker med alvorlige lidelser, viser tall at tidlige traumeopplevelser også er relativt vanlig i befolkingen generelt. Dermed antar vi at det må foreligge en nedarvet genetisk sårbarhet som øker risikoen for å utvikle en alvorlig psykisk lidelse som psykose. De siste par årene har det vært økt fokus på at en rekke gener, og ikke en eller ett par gener, driver psykose.

Vi vet allerede at schizofreni og bipolar lidelse er arvelige lidelser som går igjen i familier. Trolig er det en psykosekontinuumsårbarhet som er arvelig, en sårbarhet for å utvikle flere typer alvorlig psykiske lidelser inkludert schizofreni og bipolar lidelse. Hvordan denne genetiske sårbarheten i samspill med miljørisiko som tidlig traumatisering er med på å utvikle en psykotisk lidelse er et viktig forskningsspørsmål som kan være med på å gi ny forståelse av stress-sårbarhetsmodellen for utvikling av psykose.

I august ble jeg bedt om å skrive en kommentar i Schizofrenia Research Forum om barnetrauma som en risikofaktor for dårligere funksjon over tid ved kronisk schizofreni.

Publisert 24. aug. 2015 10:59 - Sist endret 27. nov. 2018 13:39