Post doc Olav Smeland

Kan genetikk forklare sammenhengen mellom schizofreni, bipolar lidelse og ulike menneskelige trekk som personlighet?

Olav Smeland. Lege, Ph.d. i nevrovitenskap

Schizofreni og bipolar lidelse er alvorlige psykiske lidelser med en høy grad av arvelighet. Det vil si at mye av årsaken til disse sykdommene skyldes genetiske faktorer. Det er derfor interessant å undersøke hvorvidt genetiske forhold kan forklare sammenhengen mellom schizofreni, bipolar lidelse og ulike menneskelige trekk. De siste årene er det gjennomført flere genetiske studier for å avdekke genetiske faktorer knyttet til schizofreni og bipolar lidelse. Blant annet har store genomvide assosiasjonsstudier påvist over hundre genvarianter knyttet til schizofreni og over ti genvarianter knyttet til bipolar lidelse. Imidlertid gjenstår det fortsatt å identifisere et stort antall genvarianter.

Forskere på NORMENT og samarbeidspartnere har derfor utviklet statistiske verktøy som utnytter informasjon fra genomvide assosiasjonsstudier til å avdekke flere genvarianter. Ved å sammenlikne genomvide assosiasjonsstudier mellom to tilstander øker vi styrken til å identifisere nye genvarianter og vi kan samtidig påvise genetisk overlapp mellom tilstandene1,2. Vi har blant annet påvist genetisk overlapp mellom schizofreni og assosierte sykdommer som bipolar lidelse3, og multippel sklerose (MS)4, og identifisert flere nye genvarianter som øker risiko for sykdom.

I min forskning har jeg tatt i bruk våre statistiske verktøy for å undersøke hvorvidt overlapp av genvarianter kan være med å forklare sammenhengen mellom schizofreni og personlighet. En vanlig måte å beskrive personligheten vår på er ved å bruke de fem personlighetstrekkene nevrotisisme, utadvendthet, åpenhet, medmenneskelighet og kontroll. Studier av de fem personlighetstrekkene viser at personer med schizofreni ofte har en høyere grad av nevrotisisme, lavere grad av utadvendthet og lavere grad av kontroll sammenliknet med normalbefolkningen.

I min forskning har vi funnet ut at genvarianter som er knyttet til schizofreni også er knyttet til flere personlighetstrekk. Mer spesifikt identifiserer vi fire genvarianter som både er knyttet til schizofreni og nevrotisisme, og fire genvarianter som både er knyttet til schizofreni og åpenhet. Av disse genvariantene er fem av dem tidligere assosiert med schizofreni, mens ingen av dem tidligere er assosiert med personlighet. Studiet gir dermed ny innsikt om den genetiske arkitekturen bak schizofreni og personlighet og om forholdet dem imellom. Blant annet antyder studiet at noe av sammenhengen mellom schizofreni og nevrotisisme kan forklares av en felles genetisk sårbarhet. I mitt neste prosjekt skal jeg undersøke genetisk overlapp mellom bipolar lidelse og de fem personlighetstrekkene.

Jeg er også med og bidrar til stamcelleprosjektet ved NORMENT. For øyeblikket hjelper jeg til med å rekruttere pasienter og gjennomføre biopsier. Stamcelleprosjektet er mulig på grunn av nye molekylærbiologiske metoder som gjør at vi kan reprogrammere vanlige celler til å bli stamceller.

For denne innovasjonen ble forskere i Japan og England hedret med Nobelprisen i fysiologi eller medisin i 20125. Prosedyren foregår i flere steg. Først tar vi en hudprøve (biopsi) fra en deltaker. Deretter isolerer vi celler fra hudprøven, og omdanner cellene til å bli stamceller. Vi er nå i gang med å dyrke fram ulike hjerneceller fra stamcellene. Målet er å kunne studere mekanismer på cellenivå som har betydning for hjernens funksjon og utvikling av sykdom. Det har vært et viktig hinder for forskning på psykiske lidelser at menneskelige hjerneceller ikke er tilgjengelige for forskning.

Stamcelleprosjektet er således unikt ved å tilby oss en alternativ løsning på denne utfordringen. Det er også en stor fordel at cellene har samme genetiske bakgrunn som giveren. På sikt håper vi at stamcelleprosjektet vil kunne øke vår forståelse av årsakssammenhenger bak alvorlige psykiske lidelser som schizofreni og bipolar lidelse. Det vil også være mulig å undersøke virkningen av medisiner på cellene.


Referanser

  • Liu, J. Z. et al. Dense genotyping of immune-related disease regions identifies nine new risk loci for primary sclerosing cholangitis. Nat Genet 45, 670-675, doi:10.1038/ng.2616 (2013).
  • Andreassen, O. A., Thompson, W. K. & Dale, A. M. Boosting the power of schizophrenia genetics by leveraging new statistical tools. Schizophrenia bulletin 40, 13-17, doi:10.1093/schbul/sbt168 (2014).
  • Andreassen, O. A. et al. Improved detection of common variants associated with schizophrenia and bipolar disorder using pleiotropy-informed conditional false discovery rate. PLoS genetics 9, e1003455, doi:10.1371/journal.pgen.1003455 (2013).
  • Andreassen, O. A. et al. Genetic pleiotropy between multiple sclerosis and schizophrenia but not bipolar disorder: implications for immune related disease mechanisms. Molecular psychiatry (2014)
  • Abbott, A. Cell rewind wins medicine Nobel. Nature 490, 151-152, doi:10.1038/490151a (2012).
Publisert 9. nov. 2015 08:55 - Sist endret 18. okt. 2016 15:49