PhD Student Siren Tønnesen

Kan man se sammenheng mellom endringer i hjernen hos pasienter med psykotiske lidelser?

Hjerneavbildning ved schizofreni og bipolar lidelse

Hjerneavbildning ved hjelp av MRI (magnetresonanstomografi) gir oss muligheten til å studere hjernens struktur og funksjon på en måte som er skånsom og lite risikofylt. Ved alvorlige psykiske lidelser, som schizofreni eller bipolare lidelser, har man funnet endringer i hjernens hvite substans. Ved å bruke avanserte dataprogrammer kan man beregne hvor i hjernen de største endringene av hvit substans befinner seg. Slike funn kan i dag ikke brukes som diagnostiske tester, siden forskjellene er små og hjernens struktur varierer mye mellom mennesker. Gjennom å studere disse funnene på gruppenivå kan vi øke vår forståelse av endringene i hvit substans forbundet med sykdommen.

Sammenheng mellom hvit substans og psykotiske lidelser

I dette doktorgradsprosjektet ønsker vi  å undersøke sammenhenger mellom hvit substans og diagnose, symptomer, eller alvorlighet av sykdom hos pasienter med schizofreni og bipolar lidelse. Vi vet at det er stor variasjon mellom pasientene når det gjelder omfang av psykotiske symptomer og hvordan sykdommen utvikler seg. Er det da slik at er forskjeller i endringene av hvit substans mellom pasienter med bipolare lidelser og schizofreni? Har pasienter med mer alvorlige sykdomsforløp en mer uttalt endring i hvit substans? Ved å kombinere ulike mål på hvit substans har vi mulighet til bedre å beskrive og forstå endringene vi observerte enn tidligere studier. Våre funn viser at det er både forskjeller og likheter i endringene i hvit substans mellom de to diagnosegruppene. Likhetene mellom lidelsene kan tyde på at det er felles anatomiske markører i hjernen ved psykiske lidelser. Forskjellene vi fant mellom gruppene var for små til å kunne fastslå betydningen dette har i relasjon til psykotiske lidelser. Det kan bety at pasienter med et mer alvorlige sykdomsforløp, som schizofrene, har en mer uttalt endring i hvit substans.

Å komme raskt til behandling gir bedre prognose ved psykoselidelser. Tiltak for å redusere tiden fra symptomdebut til man kommer i behandling er derfor i fokus. Vi håper at forskningen kan være til hjelp både for framtidige pasienter ved at vi kan øke vår forståelse av MR-funn ved alvorlige psykiske lidelser.

Publisert 26. mai 2015 09:05 - Sist endret 27. mai 2015 12:57