Forsker Anne-Kristin Stavrum

Identifisering av genomiske endringer som følge av kannabisrøyking hos pasienter med schizofreni og bipolar sykdom

Anne-Kristin Stavrum. Ph.D in Bio-informatics, UiB

Schizofreni er en sykdom som i stor grad skyldes arvelighet, samtidig som det er godt dokumentert at ytre faktorer som stress, traumer og rusmisbruk spiller en sentral rolle i utviklingen av sykdommen. Disse ytre faktorene påvirker aktiviteten til genene gjennom mekanismer som kalles epigenetikk.

På denne måten kan noen som er predisponert for schizofreni gjennom arv utvikle sykdommen, mens andre ikke utvikler den. I vår forskningsgruppe forsøker vi å kartlegge de genetiske faktorene som nedarves, samt studere de epigenetiske mekanismene som styrer koblingen mellom arv og miljø.

En av de store utfordringene i forskning på hjernesykdommer er tilgang på prøvemateriale. Av naturlige årsaker er det umulig å ta hjerneprøver fra pasienter. De hjerneprøvene som finnes er fra avdøde pasienter. For tiden studerer vi methylomet og transkriptomet i blodprøver fra schizofrene pasienter. Blod har vist seg å gjenspeile noen av endringene som også kan ses i hjerneprøver fra avdøde schizofrene pasienter og brukes derfor ofte for å studere genetiske fenomener. Vi er også igang med å utvikle nevroner fra stamceller. Disse cellene vil gi oss et mye bedre inntrykk av hva som faktisk skjer i hjernen og vil være et godt verktøy for den videre forskningen.

Et av hovedprosjektene jeg jobber med for tiden går ut på å identifisere gener og ellers andre områder på genomet som påvirkes av kannabis. Kannabis er det mest brukte ulovlige rusmiddelet i verden, og kan føre til lavere IQ, redusert oppmerksomhet, redusert verbalt minne, samt endret hjernemorfologien hos unge voksne.

Det er dokumentert at en større andel av personer med schizofreni og bipolare sykdommer røyker kannabis enn det vi ser i den generelle befolkningen. Man har også sett at sykdommen starter tidligere hos de som har røyket kannabis enn hos de som ikke har gjort det. Kannabisbruk hos pasienter med schizofreni er også assosiert med økt risiko for voldelig oppførsel, flere sykehusinnleggelser, dårligere helse, samt dårligere sosiale og rettslige utfall. Mer enn 22% av pasienter med schizofreni bruker kannabis når de har sitt første tilfelle av psykose. Det som er uklart er om sykdommen blir fremskyndet av kannabisbruk eller om kannabisbruk kan ses som selvmedisinering. Dette er et av de spørsmålene vi ønsker å svare på. Muligheten for at begge tolkningene er riktige er tilstede.

Publisert 25. jan. 2016 08:23 - Sist endret 30. des. 2016 13:07