PhD-student Runar Elle Smelror

Er det sammenheng mellom symptomer, kognisjon og hjernestruktur hos ungdom med psykoselidelser?

Runar Elle Smelror

Tidligdebuterende psykoselidelser hos ungdom

Å bli rammet av schizofreni eller andre psykoselidelser i barne- og ungdomsalder har stor påvirkning på normal utvikling. Mange ungdommer opplever sterke symptomer og får vansker med kognisjon og sosial fungering. Kognitive områder som ofte påvirkes negativt er oppmerksomhet, læring, arbeidstempo og resonnering. Samtidig påvirkes det sosiale livet ved at mange trekker seg tilbake og blir mer passive. Slike endringer har blant annet innvirkning på skolearbeid, relasjoner til venner og familie, og syn på seg selv.

Mitt prosjekt

I mitt doktorgradsprosjekt ønsker jeg å se på samspillet mellom symptomer, kognisjon og hjernestruktur hos ungdommer med psykoselidelser. I min første studie vil jeg undersøke sammenhenger mellom symptomer og kognisjon, siden vi vet at ungdom med psykoselidelser ofte har redusert kognitiv fungering. Vi vet allerede mye om kognisjon hos voksne med psykoselidelser, men dette er ikke like godt undersøkt hos ungdommer, som gjennomgår en periode i livet med mange forandringer i kropp og hjerne. Det er derfor viktig å finne ut mer om dette for å få økt forståelse av hvordan symptomer og kognisjon henger sammen, hvordan det eventuelt utvikler seg over tid, hvilke biologiske faktorer som er involvert, og om det finnes spesifikke behandlinger som kan føre til bedring av tilstandene.

I de neste studiene planlegger jeg å trekke inn hjernestruktur som en tredje faktor og se på eventuelle sammenhenger mellom faktorene. Har redusert kognitiv fungering og høyt symptomtrykk, sammenheng med spesielle hjerneendringer? Ved å prøve å identifisere biologiske markører for kognisjon og symptomer håper vi å komme nærmere en forståelse av de biologiske prosessene som er involvert.

Jeg arbeider også med en nyutviklet mobilapplikasjon for hørselshallusinasjoner. Dette er et samarbeidsprosjekt med professor Kenneth Hugdahls gruppe ved NORMENT og Universitetet i Bergen, hvor vi ønsker å identifisere ny informasjon om hørselshallusinasjoner ved hjelp av elektronisk selvrapportering i sanntid. Med dette håper vi å kunne oppdage nye dimensjoner ved hørselshallusinasjoner som kan føre oss nærmere årsakene til dette fenomenet.

Ved å studere psykoselidelser hos ungdom som er i et tidlig stadium av sykdomsforløpet håper vi å kunne identifisere faktorer som kan være til nytte når det gjelder å finne ny kunnskap som på sikt kan lede til bedre behandling og allmenn bedring av slike lidelser, også hos voksne.

Kontaktinformasjon

 

Publisert 13. mars 2017 11:56 - Sist endret 18. aug. 2020 12:42