Hvem kan delta?

Her finner du informasjon om deltakelse i forskningen ved NORMENT og hvilke undersøkelser som inngår.

Det meste av forskningen ved NORMENT foregår gjennom studien TOP-prosjektet (Tematisk Organisert Psykoseforskning). Formålet med forskningen er å øke forståelsen av årsakene til psykoselidelser og hvordan disse best kan behandles. I studien undersøkes både personer med psykotiske lidelser og frivillige kontrollpersoner uten slike lidelser som brukes som sammenlikningsgrunnlag (kontrollgruppe).

Hittil har mer enn 1600 personer med psykoselidelser og mer enn 1000 frivillige kontrollpersoner deltatt i studien. Nye personer inkluderes fortløpende.

Hvorfor delta?

Ved å delta kan man kan bidra til viktig ny kunnskap som kan få betydning for mange mennesker. Vår forskning fokuserer på å finne ut hvorfor og hvordan psykotiske lidelser oppstår, hva vi kan gjøre for å forebygge disse, og hvordan behandlingen kan forbedres. Vi ønsker også å finne ut hva som skal til for å fungere bedre i hverdagen, og hvordan vi kan oppdage disse lidelsene på et tidligere tidspunkt.

Hva er kriteriene for å delta?

For å kunne delta i prosjektet, må følgende kriterer være oppfylt:

  • Alder 18-65 år
  • Være i stand til å gi informert samtykke
  • Beherske et skandinavisk språk

For at personer med psykoselidelse skal kunne delta, må lidelsen ikke skyldes en organisk lidelse eller rusbruk. Kontrollpersoner kan ikke delta hvis de selv eller nær familie (mor, far, søsken eller barn) har en psykoselidelse.

Deltakere med psykoselidelse henvises vanligvis til prosjektet via behandler (evt fastlege), mens kontrollpersoner plukkes tilfeldig fra Folkeregisteret og kontaktes av oss per brev.

Deltakelse i prosjektet er frivillig, og man kan når som helst trekke seg fra studien og få sine data slettet.

Hvilke undersøkelser inngår?

Behandlingsansvarlig og personvernombud

Oslo Universitetssykehus (OUS) ved direktøren er behandlingsansvarlig for senterets behandling av personopplysninger. Dvs. at OUS er ansvarlig for hva slags opplysninger vi samler inn, hvilke hjelpemidler som brukes til dette, at bruken og behandlingen av slike opplysninger følger loven, og at de berørte får innfridd sine rettigheter til innsyn i de registrerte opplysningene og til endring og sletting av opplysninger.

OUS har eget personvernombud. Personvernombudets stilling og oppgaver utføres i henhold til personvernforordningen, og skal påse at kravene til personvern i behandling av personopplysninger om registrerte blir oppfylt.  Alle henvendelser vedrørende personvern kan sendes til OUS som behandlingsansvarlig: personvern@ous-hf.no.

Andre prosjekter

Fagressurser

Kontakt oss

Generelle henvendelser

Henvisning av deltakere og forespørsel om deltakelse

Kontrollpersoner

    Publisert 18. apr. 2013 20:57 - Sist endret 23. apr. 2021 18:26