Hvem kan delta i forskningen vår?

Her finner du informasjon om deltakelse i forskningen ved NORMENT og hvilke undersøkelser som inngår i utredningen.

Det meste av forskningen ved NORMENT foregår gjennom studien TOP-prosjektet (Tematisk Organisert Psykoseforskning). Formålet med forskningen er å øke forståelsen av årsakene til alvorlige psykiske lidelser og hvordan disse best kan behandles. I studien undersøkes personer med psykotiske lidelser og stemningslidelser, samt frivillige personer uten slike lidelser som brukes som sammenlikningsgrunnlag (kontrollgruppe). 

Hittil har mer enn 2000 personer med schizofreni, bipolare lidelser og liknende lidelser, og mer enn 1400 frivillige kontrollpersoner, deltatt i studien. Nye personer inkluderes fortløpende. 

Hvorfor delta? 

Ved å delta kan man kan bidra til viktig ny kunnskap som kan få betydning for mange mennesker. Vår forskning fokuserer på å finne ut hvorfor og hvordan alvorlige psykiske lidelser oppstår, hvordan vi kan oppdage disse lidelsene på et tidligere tidspunkt og hva vi kan gjøre for å forebygge disse. Vi har også som mål å finne ut av hvordan behandlingen kan forbedres og hva som skal til for å fungere bedre i hverdagen.  

Hva er kriteriene for å delta? 

For å kunne delta i prosjektet, må følgende kriterier være oppfylt: 

  • Alder 18-65 år 

  • Være i stand til å gi informert samtykke 

  • Beherske et skandinavisk språk 

For at personer med alvorlig psykisk lidelse skal kunne delta, må lidelsen ikke skyldes en organisk lidelse eller rusbruk. Kontrollpersoner kan ikke delta hvis de selv eller nær familie (mor, far, søsken eller barn) har en psykoselidelse eller stemningslidelse. 

Deltakere med psykisk lidelse henvises vanligvis til prosjektet gjennom behandler (eventuelt fastlege), mens kontrollpersoner plukkes tilfeldig fra Folkeregisteret og kontaktes av oss per brev. 

Deltakelse i prosjektet er frivillig, og man kan velge å delta i alle undersøkelser eller velge bort enkelte. Noen av prosjektene våre innebærer oppfølging over tid, og ikke alle deltakere spørres om å være med på alle typer av undersøkelser. Man kan når som helst trekke seg fra prosjektet.  

Hvilke undersøkelser inngår? 

Personvern 

Oslo universitetssykehus (OUS) er ansvarlig for hva slags opplysninger vi samler inn, hvilke hjelpemidler som brukes til dette og at bruken og behandlingen av slike opplysninger følger gjeldende lovverk. Videre har OUS det overordnede ansvaret for at deltakerne får innfridd sine rettigheter, slik som innsyn i de registrerte opplysningene og endring og sletting av opplysninger. 

OUS har eget personvernombud som godkjenner forskningsprosjekter som omhandler personsensitive data. Personvernombudets stilling og oppgaver utføres i henhold til personvernforordningen, og skal påse at kravene til personvern i behandling av personopplysninger om deltakere blir oppfylt. Henvendelser vedrørende personvern kan sendes til OUS: personvern@ous-hf.no

Tilleggsprosjekter  

Vi rekrutterer også deltakere til spesifikke tilleggsprosjekter:

  • MinDag - App og aktigrafi  

  • R-LiNK - Litium og bipolar lidelse type 1

Fagressurser 

Kontakt oss 

Vennligst ikke send sensitive personopplysninger via e-post.

Generelle henvendelser 

Henvisning av deltakere og forespørsel om deltakelse 

Kontrollpersoner 

Publisert 18. apr. 2013 20:57 - Sist endret 9. mai 2022 11:25