Blodprøver

I TOP-prosjektet forsøker vi å finne ut av hvilke gener som gir økt sårbarhet for psykiske lidelser. Genetiske analyser kan gjøres ved hjelp av blodprøver.

Genetikk

Alle kroppens celler inneholder gener, hvorav halvparten stammer fra mor og halvparten stammer fra far. Disse genene produserer proteiner som blant annet utgjør cellenes struktur, fungerer som budbringere mellom celler og deltar i stoffskiftet. Hjernens struktur og funksjon er i stor grad avhengig av hvilke gener som blir uttrykt i hjernen og hvilke proteiner de produserer. Sinnets funksjon er i stor grad avhengig av hjernens funksjon.

Derfor er det svært sannsynlig at sinnets funksjon er avhengig av hvilke genvarianter man har, og at psykiske lidelser er forbundet med genetikk. Det betyr ikke at man er forutbestemt til å få psykiske lidelser fra fødselen av, men at man har en sårbarhet som kan utløse en psykisk lidelse ved eksponering for et visst miljø, for eksempel traumatiske livshendelser eller rusmisbruk.  

Forskning på psykiske lidelse og genetikk

Forskning på psykiske lidelser og genetikk har vist at sykdommer som schizofreni og bipolar lidelse kan arves, det vil si at det er større sjanse for å få disse sykdommene hvis mor eller far lider av dem. Det har imidlertid vært vanskelig å finne det eller de genene som er ansvarlige for utviklingen av disse sykdommene. Resultatene fra de studiene som er blitt gjennomført tyder på at det snarere enn ett gen er mange gener som kan gi opphav til psykiske lidelser. Vi antar at mange gener, hvert med begrenset effekt, må samarbeide med hverandre og med miljøfaktorer for å frembringe schizofreni og bipolar lidelse.

Genetiske undersøkelser i TOP-prosjektet

I TOP-prosjektet forsøker vi å finne ut av hvilke gener som gir økt sårbarhet for psykiske lidelser. Når vi utfører genanalyser, må vi hente genmateriale fra pasientens blodlegemer, derfor trenger vi blodprøver av alle pasientene. Disse blodprøvene blir analysert på et laboratorium, som oftest på Ullevål. Vi tar også blodprøver av friske kontrollpersoner, og så sammenligner vi genene til pasientene med genene til kontrollpersonene for å se om det er en forskjell på gruppenivå.

I TOP-prosjektet arbeider vi for tiden med flere forskningsprosjekt om psykiske lidelser og genetikk. Blant annet forsøker vi å finne det samme som andre internasjonale forskningsgrupper, for på den måten å styrke funnet, men vi leter også selv etter nye gener. Når vi leter etter nye gener gjør vi det enten ved å gå ut fra en hypotese om hvordan ”kandidatgenet” kan være forbundet med en viss hjernefunksjon, eller vi leter gjennom hele det samlede menneskelige genmaterialet (genom). Vi har også gjennomført studier som forsøker å finne ut hvordan gener, hjernefunksjon og psykisk lidelse henger sammen. Det gjør vi ved å sammenholde genvarianter og MR-funn av hjernen hos pasienter og kontroller.

Funnene våre så langt stemmer overens med det internasjonale forskningsgrupper har funnet, nemlig at det er mange gener som kan gi opphav til bipolar lidelse og schizofreni, og at hvert av disse genene har en begrenset effekt. Mye tyder også på at gener som er involvert i hjernens utvikling er viktige i forhold til sårbarhet for psykiske lidelser.

Men psykiatrisk genetikk er fortsatt et nytt fag, og vi har stor tro på at vi vil gjøre mange viktige funn i fremtiden.

Publisert 21. mars 2013 11:05 - Sist endret 16. aug. 2017 16:42