Nasjonal forskerskole i hjertemedisin

The Norwegian PhD School of Heart Research er én av ti nyopprettede nasjonale forskerskoler.

Kart over knutepunkter i Norge for forskerskolen i hjertemedisin

Forskerskolens knutepunkter i Norge

Illustrasjon: Norwegian PhD School of Heart Research

Norges forskningsråd (NFR) offentliggjorde nylig listen over ti forskerskoler som samlet mottar 218 millioner kroner for perioden
2013 - 2020.

NFR ønsker å styrke forskerutdanningen i Norge. Det gjør de blant annet ved å opprette flere forskerskoler. Satsingsområdet Forskerskoler er opprettet for perioden
2008 - 2020.

Styrker kvaliteten

Forskerskolene er ment å være et supplement til den allerede eksisterende ph.d.utdanningen ved landets universitet og høgskoler. Viktige mål er å øke gjennomføringsandelen, korte ned gjennomføringstiden og gi større bredde i forskerutdanningen.

De nye forskerskolene består av mange partnere, hvor universitet, høgskoler og forskningsinstitutt samarbeider i hvert nettverk. En doktorgradsgivende institusjon vil stå som prosjektansvarlig. Forskerskolene vil blant annet arrangere felles kurs og samlinger, samt bidra med veiledning på tvers av institusjonene.

Økt nasjonalt samarbeid

Universitetet i Oslo vil fungere som prosjektansvarlig for The Norwegian PhD School of Heart Research, med NTNU i Trondheim, Universitetet i Bergen/Stavanger og Universitetet i Tromsø som likeverdige partnere.

Forskerskolen vil være tilknyttet Institutt for klinisk medisin og Institutt for medisinske basalfag ved UiO og vil samtidig være et samarbeidsprosjekt mellom alle hjertemedisinske miljøer ved landets ulike helseforetak og institutter.

Det vil etterhvert avholdes kurs og samlinger ved flere av landets universiteter og helseforetak. Forskerskolen vil være et viktig nasjonalt løft for forskning innen hjertemedisin.

Av Elisabeth Kolflaath Semprini
Publisert 18. des. 2012 10:58 - Sist endret 8. mars 2019 10:47