English version of this page

HUS: Med fokus på utdanning

Medisinsk fakultet har nylig opprettet Helsevitenskapelig utdanningssenter (HUS). Senteret skal utvikle fakultetets egne utdanninger gjennom forskning og innovasjon.

Leder for Helsevitenskapelig utdanningssenter, prodekan Kristin M. Heggen. Foto Stig Weston.

Senteret ledes av prodekan Kristin Heggen. – Det er problematisk at forskningen gjerne får mer oppmerksomhet enn utdanning, sier Heggen. – Dette gjelder ikke bare på medisin, det er en utfordring som hele universitetet nå tar på alvor.

Mer vekt på utdanning

– Her på medisinsk fakultet har vi, inspirert av internasjonale eliteuniversiteter, valgt å etablere et utdanningssenter. HUS skal gjøre utdanningene våre til gjenstand for forskning og utvikling, og bidra til en kontinuerlig kvalitetsutvikling, fortsetter hun.

Og behovet er der. I tillegg til profesjonsstudiet i medisin inneholder fakultetets undervisningsportefølje ni masterprogrammer, ett bachelorprogram samt forskerutdanningsprogrammer. De drives ikke upåvirket av omverdenen.

Samfunn i endring

Helse- og utdanningspolitiske reformer legger premisser for utdanninger. Fakultetet må ta hensyn til samfunnsendringer som for eksempel en mer multikulturell befolkning og stadig flere eldre. – Global helse har blitt en lokal realitet også, sier Kristin Heggen. – Global helse er noe vi finner rett utenfor stuedøra, ikke minst her i Oslo, sier hun.

Teknologi i endring

Også på den teknologiske siden er det utfordringer. En professor kom med følgende hjertesukk: «Jeg vet nesten ikke hvordan jeg skal undervise lenger, hvordan jeg skal nå frem til en ny generasjon ungdom». Undervisningsteknologien er i en rivende utvikling, og vi har fått et internasjonalt kunnskapsmarked. Teknologien påvirker hva som skal læres, hvordan studentene skal lære, hvordan læringsutbyttet skal evalueres og hvordan lærerne kan og bør undervise. Også her skal HUS ha en viktig oppgave.

Senterets oppgaver

HUS’ kjernekompetanse skal være medisin og helsefag, pedagogikk og informatikk. Senteret skal følge opp utdanningen ved fakultetet, evaluere den og bidra til videre utvikling, samt være oppdatert på nye læringsformer og teknologi. HUS skal skape økt interesse for undervisning og bidra til å heve lærernes pedagogiske kompetanse. Samvirke utad vil også være en oppgave for HUS. Dette inkluderer samarbeidene med OUS og Oslo kommune, og nettverksbygging med andre utdanningsinstitusjoner.

Organisatorisk er HUS fusjonert med seksjonen for medisinsk informatikk, og ligger direkte under fakultetsledelsen. Under Kristin Heggens ledelse blir senteret nå bygget opp. HUS vil ha en stab på seks til syv personer, samt tre-fire midlertidige stillinger.

Ressurs for underviserne

Prodekan Kristin Heggen har et sterkt ønske om å skape større engasjement rundt undervisningen. – Spør du mannen i gata om hva som er viktigste aktivitet ved vårt fakultet vil han svare utdanning av gode leger og kanskje ledere i helsesektoren, mener hun. Hun trekker også frem fakultetets lange rekke av gode utdanningsprogrammer. – Det er en stor glede for en prodekan å kunne jobbe med videreutviklingen av fakultetes utdanninger. Ikke minst er det morsomt å tenke synergier mellom programmene, sier hun.

HUS skal være en ressurs for dem som underviser, der lærere kan tilknyttes senteret i kortere perioder i forbindelse med utviklingsprosjekter. HUS vil gi lærerstaben økt innsikt i læringsprosesser og utdanning. Senteret kan og bidra til utveksling av lærekrefter mellom de forskjellige miljøene.

De første prosjektene

Nyopprettede HUS har foreløpig startet et samarbeid med CEMO (Centre for Educational Measurement ved Universitetet i Oslo, Utdanningsvitenskapelig fakultet), og med KAD Aker (Kommunal akutt døgnenhet, Aker). På CEMO er to postdoktorer i sving, mens den nye institusjonen KAD skal vurderes som læringsarena for medisinerstudentene. På litt lengre sikt er planen å utvikle tverrprofesjonelle læringsarenaer for studentene. HUS vil naturlig nok også være involvert i prosjektet Oslo 2014, en revisjon av studieplanen for profesjonsstudiet i medisin som nå er i ferd med å implementeres.

Nytt i Oslo

Universitetets sentrale strategiplaner legger vekt på styrket utdanning, men økt fokus på utdanning er på ingen måte noe særnorsk fenomen. – Andre universiteter vi liker å sammenligne oss med har allerede bygget opp egne sentre rundt helseutdanning, avslutter Heggen. – Nå er vi også i gang!

Av Elin Lunde
Publisert 17. apr. 2015 14:12 - Sist endret 10. nov. 2017 10:25