Prosjektet Nasjonal delprøve vinner av Utdanningskvalitetsprisen

Det nasjonale samarbeidsprosjektet mellom de medisinske fakultetene på UiO, NTNU, UiB, UiT tar med seg en million kroner videre i prosjektet. 

Jan Frich og Hanne-Guro Aabelvik

Prosjektleder Jan Frich og nasjonal administrativ koordinator Hanne-Guro W. Aabelvik er fornøyd med at felles løft har gitt vellykede resultater så langt, og understreker at dette er studentens prøve. Foto: Trude Hamnes, UiO.

Prosjektet Nasjonal delprøve i medisin er et samarbeidsprosjekt mellom de fire medisinske fakultetene og utvikler en prøve for medisinstudenter på 12. studiesemester.

– Det har vært en ambisjon de siste 15-20 år å ha en felles prøve i medisin på tvers av studiested. Politisk og teknologisk sett lå det ikke helt til rette til å realisere denne prøven tidligere, sier Jan Frich, prosjektleder for Nasjonal delprøve ved UiO.

– Målet med prosjektet Nasjonal delprøve er å teste relevant kunnskap som en lege skal kunne som nyutdannet. I tillegg ligger det i denne prøven en ekstra læringsmulighet ved at spørsmål og fasit publiseres rett etter eksamen. Det gir studentene mulighet til å kommentere og kritisere eksamen. Studentene får også tilgang til et sensurnotat hvor studentene ser hva som er vurdert og tatt til følge av innspill på prøven.

Prosjektet Nasjonal delprøve er årets vinner av Kunnskapsdepartementets Utdanningskvalitetspris hvor "formålet er å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk høyere utdanning, og stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine."

Fagfellevurderinger inn i utdanningen

– Det er vanskelig å lage gode oppgaver og vi har vært opptatt av en god kvalitetssikring av oppgavene i prøven, forteller han.

Prosjektet har knyttet til seg seg eksterne personer som har vurdert spørsmålene og kvaliteten på oppgavene. Gruppen har bestått av leger som er nyutdannede, leger i spesialisering og ferdig spesialister. Det har ført til bedre og mer presise oppgaver.

Nasjonal delprøve får Utdanningskvalitetsprisen

Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris deles ut hvert år. Prisen er på 1 million kroner og forvaltes av NOKUT. Prisen går i sin helhet til ett tiltak.

Nasjonal delprøve har vært et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom de fire medisinske fakultetene i Norge.

  • Prosjektet utvikler en prøve for medisinstudenter på 12. studiesemester.
  • Prøven tester klinisk resonnement gjennom oppgaver i MCQ-formatet (Multiple Choice Questions) som gis digitalt. 
  • 319 studenter gjennomførte prøven i 2017. Oppmøteprosenten var mellom 73 % og 94 % ved de ulike studiestedene.
  • Oppgaver og fasit med begrunnelser ble publisert på nett like etter at prøven var gjennomført.
  • Neste nasjonale delprøve skal gjennomføres 13. april 2018.

– Ved å trekke på det beste fra de fire medisinske fakultetene får vi en enda bedre og relevant prøve og vi kan kvalitetssikre utdanningene og sikre en nasjonal standard, sier Frich.

Tett samarbeid med studentene

– Det har vært viktig gjennom hele prosjektet at prøven skal gi en nyttig tilbakemelding til den enkelte student. Vi vet at studentene har opplevd denne prøven som et positivt tiltak. Det å få raskt tilbakemelding gjør at studentene kan lære av prøven, sier han.

Oda Lockert, medisinstudent ved UiO, har i ett års tid vært Oslos studentrepresentant i arbeidsgruppen.

– Der har jeg fått delta i arbeidsgruppemøter samt på sensurmøtet etter den første gjennomførte prøven. Det har vært viktig for meg å fungere som et godt bindeledd mellom mine medstudenter og arbeidsgruppen, forteller hun.

– Jeg har vært heldig som har fått følge arbeidet tett gjennom det siste året, og det har vært en svært lærerik prosess. Som studentrepresentant er jeg opptatt av studentenes beste, og i løpet av arbeidet har vi avdekket hvordan studenter og de andre representantene i arbeidsgruppen i enkelte tilfeller tenker noe ulikt. Disse ulikhetene har tydeliggjort viktigheten av å ha studenter med i gruppen. Jeg må også få berømme de andre medlemmene i arbeidsgruppen, da vi som studenter gjennom hele prosessen har følt at vi har blitt hørt, sier Lockert.

Vurderinger og videre planer

Innsatsen til de administrativt ansatte i utviklingen og gjennomføringen av nasjonal delprøve i medisin, hvor Hanne-Guro Aabelvik har koordinert det nasjonale arbeidet med rutiner og tekniske og administrative løsninger har vært avgjørende for gjennomføringen av selve prøven.

– Som administrativ koordinator har min rolle vært å være et bindeledd mellom de fire studiestedene, for å bidra til å vi kunne komme frem til felles løsninger og skape felles rammebetingelser for prøven. Det er utfordrende å jobbe på tvers av ulike regelverk, årshjul, rutiner og studieplaner. Vi har et veldig godt samarbeid og gjennom dette har vi også utvekslet erfaringer knyttet til hvordan vi jobber med medisinstudiene og digitalisering, sier Aabelvik.

I nominasjonen vektlegges det at de nasjonale fagkomitéene representerer en ny arena for dialog om studiets innhold og forventet læringsutbytte i ulike medisinske fagområder.

– Piloten våren 2017 har lært oss at det er mulig å få til et nasjonalt samarbeid, og å gjennomføre en delprøve i studiets siste år,  avslutter Frich.

Av Christina Heesch
Publisert 20. nov. 2017 13:38 - Sist endret 4. jan. 2021 10:23