Fremtidens helseutfordringer

Befolkningssammensetningen endrer seg. Flere eldre og innvandrere gir nye helseutfordringer i fremtiden. Hvordan skal helsevesenet møte disse?

To eldre menn i nevekamp

Foto: Colourbox

Solid kunnskap helt gratis

Seminaret er åpent for alle, og fullstendig gratis. En god deal, kaller vi det.

Dette er rett og slett en ypperlig måte å få med seg litt ny kunnskap på. Du trenger ikke være fagperson for å høste frukter av dette seminaret. Det er satt sammen for deg som synes medisin og helse er spennende - enkelt og greit.

Møteleder er professor Borghild Roald, Institutt for klinisk medisin.

Program

1. Innvandrere og helse

Kunnskapen om ulike grupper innvandreres helse er fragmentert og mangelfull. Mange sykdomstrekk er felles med resten av befolkningen, men sykdommer som diabetes og psykiske plager ser ut til å ha en betydelig høyere forekomst i innvandrerbefolkningen.

Ulik forståelse og oppfatning om helse og sykdom påvirker både forebygging, bruk av tjenester og tilrettelegging av tjenester.

2. Persontilpasset medisin

Vår evne til å kartlegge menneskers DNA molekyler har i løpet av det siste tiåret blitt 100 millioner ganger mer effektiv, og kartlegging av pasienters gener er i ferd med å bli en standard undersøkelse i helsevesenet.

Medisinsk behandling basert på kunnskap om den enkelte pasients gener kan gi mer effektiv behandling med færre bivirkninger.

3. Diabetes type 2 – en ny epidemi

Diabetes er en sykdom som har økt kraftig i omfang de siste 50 år. Økningen skyldes først og fremst mindre fysisk aktivitet og mer overvekt i befolkningen. Høyere levealder, urbanisering og muligens miljøgifter bidrar også.

Helt nye tall fra USA og Norge kan indikere at diabetesepidemien er i ferd med å stanse opp.

4. Helseregistre redder liv

Gode helseregistre gjør det mulig å følge med på helsetilstanden i befolkningen. Ved hjelp av oppdaterte registre skal man blant annet raskt kunne oppdage og oppklare utbrudd og opphopning av sykdommer.

Gode helseregistre er avgjørende for å få pålitelig kunnskap om blant annet konsekvenser av behandling, vaksiner og antibiotikaresistens.

5. Bedre helse hos eldre

Hva er normale aldersforandringer, og hva er uttrykk for sykdom? Hva kan hver enkelt gjøre for å ha et godt liv i eldre år?

Hvordan bør helsevesenet innrettes for at eldre med helseproblemer skal kunne hjelpes til et best mulig liv med godt funksjonsnivå?

Publisert 23. des. 2013 12:53 - Sist endret 14. mars 2019 14:26