Informasjon- og drøftingsmøter

IDF-møtene er regelmessige møter mellom arbeidsgiver og tjenestemannsorganisasjoner med verneombud som observatør

IDF-møtets rolle og mandat

Samarbeidet mellom partene er hjemlet i Hovedavtalen i staten sammen med Tilpasningsavtalen ved UiO som er inngått lokalt ved UiO. Hovedavtalen beskriver organisasjonenes rett til medbestemmelse, mens Tilpasningsavtalen er en konkretisering av hvordan hovedavtalen skal praktiseres ved UiO.

Organisasjonenes medbestemmelse

For at tjenestemannsorganisasjonenes medbestemmelse skal ivaretas på en god måte, er det viktig at de trekkes inn i sakene på et så tidlig tidspunkt som mulig. Hovedavtalen sier hva det skal informeres om, hva som skal drøftes, og hvilke saker organisasjonene har forhandlingsrett på.

Saker som gjelder hele UiO skal behandles på sentralt nivå, mens saker som gjelder de respektive avdelinger/fakulteter behandles oftest på avdelingsnivå/fakultetsnivå.

Forhandlinger foregår normalt på sentralt nivå, men saker som kun berører lokale enheter, kan få delegert fullmakt til å forhandle på vegne av UiO.

Møtetidspunkt

IDF-møter gjennomføres i utgangspunkt 3 uker før et fastsatt møte i Fakultetsstyret. En gang i året gjennomføres det et ekstra IDF-møte i forbindelse med drøfting av midlertidighet. Oversikt over møter i 2022.

Agenda og referat

Agenda og referat fra 2022 av.

Innmeldingsfrist

Innmeldingsfrist er samme dag som innmeldingsfrist for styresaker. Se oversikt over møter i 2022.

Mal for framleggsnotat

Her finner du mal for saksframlegg til IDF-møter (doc)

Medlemmer

Fra tjenestemannsorganisasjonene:

Katrine Langvad Stensløkken (Forskerforbundet)

Vigdis Bjerkeli (Forskerforbundet)

Natalia Zubillaga (NTL)

Mattias Solbakken (Akademikerne)

Asle Fredriksen (Parat)

Svend Davanger (Akademikerne)

Fra verneorganisasjonen:

Sissel Aastorp (lokalt hovedverneombud)

Fra ledelse/administrasjon:

Hans Mossin (møteleder), Gaute Frøisland, Stina Mosling, eventuelle representanter for enhetene, Aleksandra Weder Sawicka (referent)

Publisert 14. feb. 2022 11:42 - Sist endret 11. mai 2022 08:37